Acular®

øjendråber, opløsning 5 mg/ml

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

ACULAR® 

5 mg/ml øjendråber, opløsning 

Ketorolactrometamol 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Acular til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Acular.
 3. Sådan skal du bruge Acular.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Acular tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes NSAID. Det dæmper smerter, hævelse, rødme og irritation (inflammation).
 • Du skal bruge Acular til
  • Behandling af allergisk øjenbetændelse.
  • Forebyggelse og behandling af betændelse i øjet efter øjenoperation.
  • Behandling af kronisk blod/væskeansamling (ødem) i bagerste del af øjet.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Acular

Brug ikke Acular 

 • hvis du er allergisk over for ketorolactrometamol, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Acular (angivet i punkt 6).
 • Hvis du tidligere har fået overfølsomhedsreaktioner som astmaanfald, nældefeber eller akut snue efter at have taget medicin, der indeholder acetylsalicylsyre eller lignende stoffer (NSAID).

 

Advarsler og forsigtighedsregler
Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Acular  

 • hvis du lider eller tidligere har lidt af en øjeninfektion, der skyldes en virus eller bakterier
 • hvis du lider af eller tidligere har lidt af øget blødningstendens (f.eks. anæmi) eller mavesår,
 • hvis du lider eller tidligere har lidt af diabetes,
 • hvis du lider eller tidligere har lidt af kronisk leddegigt (reumatoid artrit),
 • hvis du lider eller tidligere har lidt af syndrom kendetegnet ved tørre øjne,
 • hvis du lider eller tidligere har lidt af astma efter brug af NSAID-præparater (mod smerter, betændelse),
 • hvis du har fået en øjenoperation inden for de sidste 14 dage, har planlagt operation inden for de kommende 24 timer eller har fået gentagne operationer inden for en kortere periode,
 • hvis du har en sygdom i øjets hornhinde.

Tal også med din læge, hvis du bruger 

 • medicin, der kan forlænge sårheling, så som NSAID-præparater, til indvortes/udvortes brug (f.eks. ibuprofen) eller kortikosteroider til lokalt brug (f.eks. hydrokortison)
 • medicin, der kan forlænge blødningstiden (f.eks. warfarin).

Kontakt straks lægen 

 • hvis du får uklart syn og evt. smerter i øjet.

Vær opmærksom på 

 • at du skal undgå at bruge kontaktlinser (bløde og hårde), når du har betændelse i øjet.

Brug af anden medicin sammen med Acular
Tal med din læge, hvis du er i behandling med anden medicin til lokalt brug mod: 

 • betændelse og smerter (f.eks. hydrokortison eller ibuprofen).

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter eller drypning med Acular og det andet præparat. 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

 

Graviditet, amning og fertilitet
Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Acular efter aftale med lægen.

Amning: 

 • Hvis du ammer, må du kun bruge Acular efter aftale med lægen.

Fertilitet 

 • Det vides ikke med sikkerhed om anvendelse af Acular kan medvirke til nedsat fertilitet hos kvinder/mænd.

Børn: 

 • Acular må normalt ikke ordineres til børn.

 

Trafik- og arbejdssikkerhed
Acular kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen. 

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Acular 

 • Hvis du går med bløde (hydrofile) kontaktlinser, bør du tage dem ud, før du drypper øjne, og vente i mindst 15 minutter, før du sætter linserne i igen.
 • Konserveringsmidlet i Acular, benzalkoniumchlorid, kan give øjenirritation og medføre permanente skader på linsen. Acular kan Misfarve bløde kontaktlinser.
 • Undgå kontakt med bløde linser.

3. Sådan skal du bruge Acular

Brug altid Acular nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den sædvanlige dosis er 

 • Allergisk øjenbetændelse: 1 dråbe 4 gange daglig i op til 6 uger.
 • Forebyggelse og behandling af øjenbetændelse efter øjenoperation: 1 dråbe 3 gange dagligt i 3-4 uger, første gang 24 timer før operation.
 • Kronisk blod/væskeansamling (ødem) i øjet: 1 dråbe 4 gange dagligt i 2-3 måneder.

 

Brugsanvisning 

 

Acular® Orifarm A/S, øjendråber, opløsning 5 mg/ml 

 

 1. Vask hænder. Læn hovedet tilbage og kig op i loftet.
 2. Træk forsigtigt det nederste øjenlåg ned, så der dannes en lille lomme.
 3. Vend bunden i vejret på flasken og klem den, så der dryppes en dråbe i øjet, der skal behandles.
 4. Slip det nederste øjenlåg og luk øjet i 30 sek.

Forsøg igen hvis dråben løber ved siden af øjet. Tør kinden af med en papirsserviet, hvis den bliver våd. For at undgå forurening bør dråbespidsen ikke berøres. Skru hætten på efter brug. Det er vigtig øjet bliver dryppet korrekt. 


Ældre:
Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
 

Brug til børn og unge:
Børn og unge under 18 år må normalt ikke bruge Acular 5 mg/ml øjendråber, opløsning.
 

Hvis du har brugt for meget Acular
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Acular, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 • Der er ikke set tilfælde af skader ved overdosering med Acular. En overdosis kan skylles ud af øjnene med lunkent vand.
 • Hvis du eller dit barn ved et uheld indtager Acular skal du drikke rigeligt med væske og kontakte lægen.

Hvis du har glemt at bruge Acular 

 • Hvis du har glemt en dosis, så dryp øjnene så snart du kommer i tanker om det. Brug aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at bruge Acular
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Kortåndethed/ Vejrtrækningsbesvær/ Astmalignende anfald/ Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Smerter og uklart syn pga. sår/skader/hul på hornhinden. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Øjenirritation, herunder brænden/kløe.
 • Øjensmerter, herunder stikkende smerte.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Overfølsomhed, herunder lokal allergisk reaktion i øjnene.
 • Smerter i øjet pga. overfladisk punktformig betændelse i hornhinden. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Rødsprængte øjne pga. øget blodtilførsel (kunjunktival hyperæmi).
 • Væskeansamling (ødem) i øjet og/eller øjenlåg.
 • Infektion eller betændelse (inflammation) i øjet. Tal med lægen.
 • Hovedpine.
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd (konjunktivit), betændelse i øjets regnbuehinde (iritis), uskarpt og/eller nedsat syn.
 • Blødning eller cystelignende knude i øjets nethinde, øjenskade (traume).
 • Øget tryk i øjnene.
 • Hvid belægning i øjet pga. keratinudfældning fra hornhinden.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Sår på hornhinden eller infiltrater i hornhinden. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Tørhed i øjnene.
 • Kraftigt tåreflåd (epifora).

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Forværring af astma, ved kendt overfølsomhed over for acetylsalicylsyre eller NSAID.

 

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Acular utilgængeligt for børn. 

 • Brug ikke Acular efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Opbevar ikke Acular ved temperaturer over 25 °C. 

 • Acular skal kasseres 4 uger efter åbning. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Acular, 5 mg/ml, øjendråber, opløsning indeholder:  

Aktivt stof: Ketorolactrometamol 

Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, dinatriumedetatdihydrat, benzalkoniumchloridopløsning, oxtoxinol 40, natriumhydroxid eller saltsyre (til justering af pH) og renset vand. 

 

Udseende og pakningsstørrelser: 

Acular øjendråber er en klar farveløs til lysegul vandig opløsning i en plastflaske med dråbeanordning. 

Acular øjendråber fås i: 

Acular 5 mg/ml med 5 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen  

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

 

Fremstiller: 

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar/2016. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...