Calcichew-D3 Forte

tyggetabletter 500 mg+10 mikrogram

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Calcichew-D3® Forte 500 mg/ 10 mikrogram (400 IE) tyggetabletter  

 

Calcium/cholecalciferol (vitamin D3) 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Calcichew-D3 Forte
 3. Sådan skal du tage Calcichew-D3 Forte
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Calcichew-D3 Forte er tyggetabletter, der indeholder calcium og vitamin D3, som begge er vigtige substanser ved dannelsen af knogler. Calcichew-D3 Forte anvendes til at forebygge og behandle calcium- og vitamin D mangel hos ældre, og som supplerende behandling ved knogleskørhed. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Calcichew-D3 Forte

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

 

Tag ikke Calcichew-D3 Forte, hvis du 

 • er allergisk over for calcium, D-vitamin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Calcichew-D3 Forte (angivet i afsnit 6).
 • har for højt indhold af calcium i blodet eller urinen.
 • lider af nyresten.
 • har for højt indhold af D-vitamin i blodet.

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Calcichew-D3 Forte, hvis du 

 • er i langtidsbehandling med Calcichew-D3 Forte.
 • har nedsat nyrefunktion eller tendens til at få nyresten.
 • har en sarkoidose (en sygdom i immunsystemet som kan øge niveauet af D-vitamin i kroppen).
 • lider af knogleskørhed og samtidig ikke er i stand til at bevæge dig omkring.
 • tager andre produkter indeholdende D-vitamin. Supplerende doser af calcium og D-vitamin bør kun tages under vejledning og kontrol fra lægen.

Børn og unge 

Calcichew-D3 Forte er ikke beregnet til brug til børn og unge. 

Brug af anden medicin sammen med Calcichew- D3 Forte 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Calciumcarbonat kan påvirke optagelsen af tetracyclin præparater, hvis de tages samtidigt. Derfor skal tetracyclin tages mindst 2 timer før eller 4-6 timer efter indtagelse af Calcichew-D3 Forte. 

 

Medicin indeholdende bisphosphonater skal tages mindst 1 time før indtagelse af Calcichew-D3 Forte. 

Calcium kan reducere effekten af levothyroxin. Derfor skal levothyroxin tages mindst 4 timer før eller 4 timer efter Calcichew-D3 Forte. 

 

Virkningen af quinoloner kan blive reduceret hvis de samtidig tages med calcium. Quinolon antibiotika skal tages 2 timer før eller 6 timer efter Calcichew-D3 Forte. 

 

Calciumsalte kan nedsætte absorptionen af jern, zink og strontium ranelat. Derfor bør jern, zink eller strontium ranelat præparater tages 2 timer før eller efter Calcichew-D3 Forte. 

 

Anden medicin som kan ændre virkningen af Calcichew-D3 Forte eller hvor Calcichew-D3 Forte kan ændre virkningen af anden medicin: thiazider, vanddrivende medicin og hjerteglykosider. 

 

Behandling med (orlistat) slankemedicin, kan muligvis hæmme optagelsen af fedtopløselige vitaminer, f.eks. vitamin D3. 

Brug af Calcichew-D3 Forte sammen med mad og drikke 

Du kan tage Calcichew-D3 Forte i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet
Ved graviditet må din daglige indtagelse af calcium ikke overstige 1500 mg, og vitamin D bør ikke overstige 600 IE, da overdosering kan påvirke det ufødte barn.
Calcichew-D3 Forte bør kun anvendes af gravide i forbindelse med konstateret D-vitamin eller calciummangel. 

 

Amning
Du kan tage Calcichew-D3 Forte, når du ammer. Calcium og vitamin D udskilles i modermælken så hvis barnet får tilskud af vitamin D, bør du tale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Det er uvist om Calcichew-D3 Forte påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. En påvirkning er ikke sandsynlig. 

Calcichew-D3 Forte indeholder aspartam E951 

Indeholder en fenylalaninkilde (aspartam E951), som kan være skadelig for personer med fenylketonuri (PKU, Føllings syge). 

Calcichew-D3 Forte indeholder sorbitol E450, isomalt E953 og saccharose. 

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Calcichew-D3 Forte

Tag altid Calcichew-D3 Forte nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apoteks- personalet eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

Tabletten kan tygges eller suges. 

 

Den anbefalede dosis er 

Voksne og ældre: 1 tyggetablet 2 gange daglig. 

 

Brug til børn og unge 

Calcichew-D3 Forte bør ikke anvendes til børn og unge. Tal med lægen. 

 

Nedsat leverfunktion 

Det er ikke nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Calcichew-D3 Forte bør ikke anvendes ved svært nedsat nyrefunktion. 

 

Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Hvis du har taget for mange Calcichew-D3 Forte 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Calcichew-D3 Forte, end der 

står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Calcichew-D3 Forte 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Calcichew-D3 Forte 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • For højt indhold af calcium i blodet eller urinen kan optræde ved høje doser.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Forstoppelse, luft i maven, kvalme, mavesmerter og diarré.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Kløe, udslæt, nældefeber, sure opstød / halsbrand.
 • Mælk-alkali syndrom (også kaldet Burnett’s syndrom ses normalt kun, når store mængder af calcium er blevet indtaget), symptomer er hyppig trang til at urinere, hovedpine, tab af appetit, kvalme eller opkastning, unormal træthed eller svaghed, sammen med forhøjede indhold af calcium i blodet og nedsat nyrefunktion.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelse af bl.a. strubeho- vedet. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Mulig risiko for forhøjet fosfat i blodet.
 • Mulig risiko for nyrestens anfald.

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Calcichew-D3 Forte utilgængeligt for børn. 

 

Opbevar Calcichew-D3 Forte under 30 °C. 

Opbevares i original beholder for at beskytte mod lys. Hold beholderen tæt lukket, da lægemidlet er følsomt overfor fugt. 

 

Brug ikke Calcichew-D3 Forte efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Calcichew-D3 Forte indeholder:  

 • Aktive stoffer:
  Calciumcarbonat 1250 mg (svarende til 500 mg calcium)
  Cholecalciferol (vitamin D3) 400 IE (10 mikrogram)
 • Øvrige indholdsstoffer: Sorbitol (E450), povidon (E1201), isomalt (E953), smagsstof (citron), magnesiumstearat (E470b), aspartam (E951), mono og diglycerider af fedtsyrer (E471), tocoferol, saccharose, modificeret majsstivelse, middelkædelængde triglycerider, natriumascorbat og vandfri kolloid silica.

Udseende og pakningsstørrelser 

Calcichew-D3 Forte er en rund, hvid tyggetablet. Kan have små pletter. 

 

Calcichew-D3 Forte fås i en pakningsstørrelse á 100 tyggetabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Calcichew-D3® Forte er et registreret varemærke, der tilhører Takeda Pharma A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2016  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...