Fexotel

filmovertrukne tabletter 180 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fexotel 180 mg filmovertrukne tabletter

Fexofenadinhydrochlorid 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fexotel 

 3. Sådan skal du tage Fexotel 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i dette lægemiddel, fexofenadinhydrochlorid, tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes antihistaminer. 

 

Fexotel 180 mg filmovertrukne tabletter anvendes til at lindre symptomer som f.eks. rødmen af huden, væskeansamlinger og kløe, som forekommer i forbindelse med den allergiske hudreaktion, der kaldes kronisk idiopatisk urticaria (CIU). 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fexotel

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

  

Tag ikke Fexotel

 • hvis du er allergisk over for fexofenadinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fexotel (angivet i afsnit 6)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Fexotel, hvis du 

 • er ældre. 

 • har eller har haft hjerteproblemer. 

 • har nyre- eller leverproblemer. 

Brug af anden medicin sammen med Fexotel

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Hvis du tager medicin mod for meget mavesyre, som indeholder aluminium eller magnesium, bør du vente 2 timer efter du har taget medicinen, til du tager Fexotel. Medicinen mod for meget mavesyre kan mindske den mængde Fexotel, der optages i kroppen og påvirke effekten af Fexotel.
 

Hvis du tager Fexotel sammen med erythromycin (et antibiotikum) eller ketoconazol (et svampemiddel), kan koncentrationen af fexofenadin i blodet stige.
 

Allergitest: Hvis du skal have foretaget en allergitest, skal du afbryde behandlingen med Fexotel 3 dage før testen.
 

Brug af Fexotel sammen med mad og drikke

Du skal tage Fexotel sammen med vand inden et måltid.
 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet
Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Fexotel. Tal med lægen.
 

Amning
Hvis du ammer, må du ikke tage Fexotel, da Fexotel går over i modermælken. Tal med lægen.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fexotel kan på enkelte virke sådan, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

3. Sådan skal du tage Fexotel

Tag altid Fexotel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

  

Den sædvanlige dosis er 

  

Voksne og børn på 12 år og derover 

1 tablet (180 mg) 1 gang dagligt. 

  

Slug tabletten med vand før et måltid. 

  

Ældre 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Børn under 12 år 

Børn under 12 år må normalt ikke få Fexotel filmovertrukne tabletter. 

  

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel. 

  

Hvis du har taget for mange Fexotel 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Fexotel, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

  

Symptomer på overdosering er svimmelhed, døsighed, træthed eller mundtørhed. 

  

Hvis du har glemt at tage Fexotel

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

  

Hvis du holder op med at tage Fexotel 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine 

 • Døsighed 

 • Kvalme 

 • Svimmelhed 

 • Mundtørhed 

Ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Træthed 

 • Søvnighed 

 • Søvnløshed (insomni) 

 • Søvnforstyrrelser 

 • Mareridt eller overdrevne drømme 

 • Nervøsitet 

 • Hurtig eller uregelmæssig hjerterytme 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Alvorlige overfølsomhedsreaktioner som kan medføre hævelse af ansigtet, læberne, tungen eller halsen, rødmen, trykken for brystet og åndedrætsbesvær 

 • Nældefeber 

 • Hududslæt og kløe 

Andre bivirkninger (med ukendt hyppighed): 

 • Diarre 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. 

Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

  

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

 

Ingen særlige opbevaringsbetingelser. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fexotel indeholder:

 • Aktivt stof: Fexofenadinhydrochlorid svarende til 168 mg fexofenadin. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, majsstivelse, povidon, magnesiumstearat, hypromellose (E464), titandioxid (E171), macrogol 400, macrogol 4000, gul jernoxid (E172). 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Gule, aflange, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, som er glatte på den ene side og har en delekærv på den anden side. 

 

Pakningsstørrelser 

Fexotel fås i pakningsstørrelser á 30 og 100 filmovertrukne tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Fexotel svarer til Fexofenadinhydrochlorid ”Ivax”. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...