Ikorel®

tabletter 10 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

Ikorel® 10 mg tabletter 

Nicorandil 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ikorel 

 3. Sådan skal du tage Ikorel 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Ikorel indeholder et lægemiddel, der hedder nicorandil. Det tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes ”kaliumkanal-aktivatorer”. Det virker ved at øge blodgennemstrømningen i hjertets blodkar. Dermed forbedres blodtilførslen og iltforsyningen til hjertet, og belastningen på hjertet mindskes.  

 

Ikorel anvendes til at forebygge eller lindre de smertefulde, udmattende symptomer (angina pectoris) på din hjertesygdom. Det anvendes til voksne patienter, som ikke tåler eller ikke kan tage hjertemedicin som betablokkere og/eller calciumantagonister. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ikorel

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

  

Tag ikke Ikorel hvis du

 • er allergisk over for nicorandil eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ikorel (angivet i punkt 6

 • har lavt blodtryk (hypotension) 

 • har problemer med hjertet, f.eks. kardiogent shock, venstresidigt hjertesvigt med lavt fyldningstryk, hjertesvigt eller shock 

 • tager medicin til behandling af impotens som f.eks. sildenafil, tadalafil eller vardenafil (fosfodie- sterase-hæmmere) eller medicin til behandling af forhøjet blodtryk i lungerne som f.eks. riociguat (guanylatcyklase-stimulatorer). Dette kan påvirke dit blodtryk alvorligt. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Du skal straks holde op med at tage nicorandil og tale med lægen, hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger: 

 • Nicorandil kan forårsage skader på mave-tarm- kanalen som f.eks. sår. Dette kan medføre problemer som f.eks. blødning, fistler (unormal rør-lignende passage fra et hulrum i kroppen til et andet eller til huden), perforationer (huller) og bylder, især hvis du har en divertikelsygdom (en sygdom i fordøjelsessystemet, som påvirker tyktarmen). 

 • Hvis dine øjne bliver røde, begynder at klø eller hæve. Du har muligvis fået en øjenskade. Stop med at tage Ikorel og kontakt straks lægen. 

 • har lavt blodvolumen. 

 • har væske i lungerne (lungeødem). 

Disse bivirkninger kan opstå i begyndelsen af behandlingen eller senere i behandlingsforløbet. Den eneste behandlingsmulighed er at stoppe med at tage nicorandil. Du må ikke tage acetylsalicylsyre, NSAID eller medicin mod betændelsestilstande (kortikosteroider).  

  

Tal med lægen eller apotekspersonalet, inden du begynder at tage Ikorel: 

 • Hvis du har lavt blodtryk. 

 • Hvis du har et lavt indhold af kalium i blodet, og din læge har udskrevet kaliumtilskud til dig, hvis du har nedsat nyrefunktion, eller hvis du tager anden medicin, der kan øge indholdet af kalium i kroppen. 

 • Hvis du har problemer med hjertet som f.eks. hjertesvigt. 

 • Hvis du har glucose-6-fosfatdehydrogenase-mangel. 

Børn

Ikorel må ikke anvendes til børn.
 

Brug af anden medicin sammen med Ikorel 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tag ikke Ikorel og tal med lægen, hvis du tager: 

 • Medicin mod impotens som f.eks. sildenafil, tadalafil eller vardenafil. 

 • Medicin til behandling af forhøjet blodtryk i lungerne som f.eks. riociguat. 

Fortæl det til lægen, hvis du tager en eller flere af følgende typer medicin:  

 • Medicin mod forhøjet blodtryk. 

 • Medicin, der udvider blodkarrene. 

 • Medicin, der øger indholdet af kalium i blodet. 

 • Dapoxetin, medicin til behandling af for tidlig sædafgang. 

 • Medicin mod betændelsestilstande (kortikosterodier, non-steroide antiinflammatoriske lægemidler såsom ibuprofen). 

 • Medicin mod depression. 

 • Acetylsalicylsyre. 

Brug af Ikorel sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Ikorel i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
Vær opmærksom på, at den blodsænkende effekt af alkohol kan forstærkes ved samtidig indtagelse af Ikorel.
 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet
Du må ikke tage Ikorel hvis du er gravid. Tal med lægen.
 

Amning
Du bør ikke anvende Ikorel, hvis du ammer. Tal med din læge. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ikorel kan forårsage svimmelhed eller svaghedsfølelse. Hvis du oplever dette, må du ikke køre bil, anvende værktøj eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage Ikorel

Tag altid Ikorel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

  

Den sædvanlige dosis er  

Brug til voksne 

Den sædvanlige startdosis er 10 mg to gange dagligt. Hvis du har særlig tendens til at få hovedpine, kan lægen udskrive en lavere dosis på 5 mg to gange dagligt til de første par dage (2 til 7 dage). 

Din læge vil muligvis øge din dosis til højst 20 mg to gange dagligt afhængigt af dit behov, hvordan du reagerer på behandlingen, og hvor godt du tåler behandlingen. 

  

Det et bedst at tage en dosis om morgenen og en om aftenen. 

Synk tabletten (oral anvendelse). 

Du må ikke tage tabletten ud af blisterpakningen, før du skal sluge den. 

  

10 mg tabletten kan deles i to lige store doser. 

  

Du må ikke sluge tørremidlet, som er den store tablet i den ene ende af hvert blisterkort. Det er en del af pakningen og skal beskytte Ikorel mod fugt. Tabletterne skal beholdes i blisterpakningen indtil anvendelse for at beskytte mod fugt. På blisterkortet er det vist tydeligt, hvilken tablet der er tørremidlet. Hvis du ved et uheld kommer til at sluge tørremidlet, vil det sandsynligvis ikke skade dig, men du bør alligevel kontakte din læge straks. 

  

Brug til ældre 

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Brug til børn og unge 

Anbefales ikke til børn og unge, da sikkerhed og effekt ikke er vist i denne patientgruppe. 

  

Hvis du har taget for mange Ikorel

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ikorel, end der står i denne 

information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

  

Hvis du har taget for mange tabletter, eller hvis et barn har slugt en eller flere af dine tabletter, skal du straks søge lægehjælp eller tage til nærmeste skadestue. Tag emballagen med. Du kan få 

symptomer på nedsat blodtryk som f.eks. svimmelhed eller svaghedsfølelse. Du kan muligvis også mærke, at hjertet banker uregelmæssigt og hurtigere. 

 

Hvis du har glemt at tage Ikorel

Har du glemt at tage en tablet, fortsætter du blot med at tage næste tablet til sædvanlig tid. 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Hvis du holder op med at tage Ikorel 

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

  

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Tal staks med lægen, hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger:

Nicorandil kan forårsage skader på mave-tarm- kanalen, som f.eks. sår i munden, på tungen, i maven, tarmene (tyktarmen og tyndtarmen) eller endetarmen. Dette kan give problemer som f.eks. blødning (blod i afføringen, opkast), fistler (unormal rør-lignende passage fra et hulrum i kroppen til et andet eller til huden), perforation (huller), bylder og vægttab. Der kan også opstå sår andre steder: på huden, i urinvejene og i næsen eller ved en stomi (kunstig åbning til afføring som f.eks. kolostomi eller ileostomi). 

  

Andre bivirkninger:

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer) 

 • Hovedpine – dette forekommer især i de første par dage af behandlingen. Din læge vil muligvis øge din dosis gradvist for at nedsætte risikoen for hovedpine. 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) 

 • Svimmelhed 

 • Meget hurtige, uregelmæssige eller kraftige hjerteslag (hjertebanken) 

 • Hudrødme 

 • Kvalme 

 • Opkastning 

 • Svaghedsfølelse. 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) 

 • Nedsat blodtryk. 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer) 

 • Udslæt 

 • Kløe 

 • Ømme muskler, som ikke skyldes fysisk aktivitet (myalgi). 

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer) 

 • Højt indhold af kalium i blodet (hyperkalæmi) 

 • Røde, kløende, hævede eller rindende øjne (konjunktivitis) 

 • Øjenskader 

 • Skader på hornhinden 

 • Gulfarvning af huden og øjnene, lys afføring, mørkfarvet urin – Dette kan være tegn på leverproblemer 

 • Hævelse af ansigt, læber, mund, tunge, svælg eller hals, som kan give synkebesvær eller vejrtrækningsbesvær 

 • Mavesmerter. 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data) 

 • Dobbeltsyn (diplopi). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Ikorel utilgængeligt for børn.  

 

Må ikke opbevares over 25 °C. 

 

Hvert blisterkort skal anvendes inden 30 dage efter åbning. 

 

Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt. 

 

I hver blisterpakning findes udover tabletterne en afmærket tørrekapsel, som ikke må indtages. 

 

Brug ikke Ikorel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. 

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ikorel indeholder:

 • Aktivt stof: Nicorandil. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse, croscarmellosenatrim, stearinsyre og mannitol. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Ikorel 10 mg er hvide tabletter med delekærv, mærket IK 10 på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser 

Ikorel fås i en pakningsstørrelse à 60 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Ikorel® er et registreret varemærke, der tilhører Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...