Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lomir® Retard, hårde depotkapsler (ChemVet Pharma ApS), 5 mg,

Israpidin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Lomir® Retard til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Lomir® Retards virkning og hvad du skal bruge det til 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lomir® Retard 

 3. Sådan skal du tage Lomir® Retard 

 4. Bivirkninger 

 5. Sådan opbevarer du Lomir® Retard 

 6. Yderligere oplysninger 

1. LOMIR® RETARDs virkning og hvad du skal bruge det til

 • Lomir® Retard udvider blodkarrene, således at blodtrykket falder. Du kan bruge Lomir Retard mod forhøjet blodtryk.
 • Lægen kan have givet dig Lomir Retard til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage LOMIR® RETARD

Tag ikke Lomir® Retard:

 • hvis du er overfølsom over for det aktive stof (isradipin) eller et af de øvrige indholdsstoffer
 • hvis du er overfølsom over for medicin af samme slags som Lomir Retard (dihydropyridin)
 • ved alvorligt blodtryksfald, der skyldes blodprop i hjertet (kardiogent shock)
 • hvis du lider af gentagne anfald af hjertekrampe (ustabil angina pectoris)
 • hvis du har eller for nylig (indenfor 1 måned) har haft en blodprop i hjertet (myokardieinfarkt)

Vær ekstra forsigtig med at tage Lomir® Retard

Tal med lægen inden du tager Lomir® Retard, hvis du har:  

 • dårlige nyrer, lever eller dårligt hjerte
 • forstyrrelser i hjerterytmen (syg sinusknude), og du ikke har pacemaker.
 • alvorlige forandringer i hjerteklapperne i venstre side af hjertet
 • (svær aortastenose) forsnævring af hjertets kranspulsårer
 • Hvis du har dårligt hjerte og får Lomir® Retard, kan du få hjertekrampe (angina pectoris). Hvis du har angina pectoris, kan du få flere eller hyppigere anfald, hvis du øger din dosis for hurtigt i begyndelsen af behandlingen eller hvis du pludselig stopper med behandlingen.
 • hvis du får medicin som indeholderphenytoin.
 • Kontakt lægen, hvis du får en allergisk reaktion, fx udslæt, når du tager medicinen.

Brug af anden medicin

 • Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin der er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Du kan bruge Lomir® Retard sammen med anden medicin, men tal med din læge først, hvis du er i behandling med:  

 • medicin mod epilepsi (fx carbamazepin, fenobarbital, fenytoin),
 • medicin mod for meget mavesyre og mavesår (cimetidin),
 • antibiotika (fx rifampicin, erythromycin, clarithromycin, troleandomycin),
 • medicin mod HIV (fx ritonavir, indinavir, nelfinavir, delavirdin),
 • medicin mod svamp (fx ketoconazol, itraconazol, voriconazol),
 • anden medicin mod forhøjet blodtryk,
 • medicin med muskelafslappende effekt (baclofen).

Brug af Lomir® Retard sammen med mad og drikke

 • Du skal tage Lomir® Retard i forbindelse med et måltid.
 • Du må ikke drikke grapefrugtjuice, mens du er i behandling med Lomir® Retard, da grapefrugtjuice kan ændre virkningen af Lomir® Retard.

Graviditet og amning

Der findes ingen data, der giver anledning til særlige anbefalinger for kvinder i den fødedygtige alder. Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.  

Graviditet  

Du må kun tage Lomir® Retard efter aftale med lægen.  

Amning  

Erfaringerne med Lomir® Retard er begrænsede. Du bør derfor kun tage Lomir® Retard, hvis du ammer after aftale ned lægen.  

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lomir® Retard kan hos enkelte give bivirkninger, som i mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Hvis du får bivirkninger som kan påvirke evnen til at køre bil eller passe maskiner, bør du undlade dette. 

3. Sådan skal du tage LOMIR® RETARD

Tag altid Lomir® Retard nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Lomir® Retard fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine Lomir® Retard til alle de anførte doseringer.  

 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 1 kapsel på 5 mg 1 gang daglig.  

Ældre: 1 kapsel på 2,5 mg 1 gang daglig.  

Nedsat nyre- og leverfunktion: 1 kapsel på 2,5 mg 1 gang daglig.  

Børn: Du må kun bruge Lomir® Retard til børn efter lægens anvisning.  

 

 • Du skal synke Lomir® Retard depotkapslerne hele med et glas vand.
 • Der er forskel på, hvad hver enkelt har brug for.
 • Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du taget for meget Lomir® Retard:

 • Kontakt lægen, skadestuen eller ring 112t, hvis du har taget mere Lomir® Retard, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
 • Tag pakningen med.
 • Symptomer på overdosering kan være udtalt lavt blodtryk med svimmelhed og besvimelse.

Behandling ved overdosering: Patienten bør indlægges på hospital, og behandlingen bør generelt varetages af en intensivafdeling med løbende monitorering af hjertefunktion, blodgasser og biokemiske blodprøver. Kunstig ventilation eller hejrtestarter skal iværksættes, hvis nødvendigt.  

I tilfælde af livstruende oral dosis, anvendes provokation af opkastning eller ventrikelskylning og/eller aktivt kul (dog kun hvis henvendelsen sker indenfor 1 time efter indtagelsen). 

 

Hvis du har glemt at tage Lomir® Retard:

 • Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det.
 • Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over.
 • Tag aldrig en dobbeltdosis.
 • Hvis du er i tvivl eller har glemt flere doser, så tal med lægen.

Hvis du holder op med at tage Lomir® Retard:

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Lomir® Retard kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Forandringer i blodet inkl. blodmangel. Det kan vise sig ved træthed, bleghed, blødning fra hud og slimhinder og infektioner. Søg straks læge.
 • Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.
 • Dårligt hjerte med åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, hurtig puls, hævede ben. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Smerter i brystet. Kontakt læge eller skadestue.
 • Meget langsom puls. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (indenfor minutter til timer), fx hududslæt, åndedrætsbesvær, besvimelse (anafylaktisk reaktion), hævelse af tunge, læber og ansigt; det kan medføre at luftvejene blokeres. Ring 112 (kan være livsfarligt).
 • Leverbetændelse med gulsot (hud og/eller øjne bliver gullige, meget lys urin, kvalme og appetitløshed). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke kendt: 

Efter markedsføringen er følgende bivirkninger rapporteret: 

Slagtilfælde, forbigående bevidstløshed, forbigående lav ilttilførsel til hjernen, søvnlignende sløvhedstilstand, mundtørhed, forstoppelse, diarré, søvnløshed, brystsmerte. 

  

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (det forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Hovedpine.
 • Rødmen, væskeansamlinger i hænder, ankler eller fødder.

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Svimmelhed. 
 • Hurtig puls. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen. 
 • Hjertebanken. 
 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen. 
 • Ubehag i maven. 
 • Udslæt. 
 • Forøget urinmængde. 
 • Træthed, utilpashed. 

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Vægtøgning. 

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Appetitløshed, madlede.
 • Depression, angst, nervøsitet.
 • Nedsat følelse ved berøring, prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden, døsighed.
 • Synsforstyrrelser, sløret syn.
 • Hoste.
 • Opkastning, kvalme, hævet tandkød.
 • Ændring i levertal (blodprøver).
 • Overfølsomhedsreaktioner, kløe, svedtendens, lysfølsomhed.
 • Ledsmerter, rygsmerter, muskelkramper, smerter i arme og ben.
 • Impotens, udvikling af bryster hos mænd.
 • Kraftesløshed og svaghed.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.  

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Sundhedsstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.meldenbivirkning.dk. 

5. Sådan opbevarer du LOMIR® RETARD

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 30° C.
 • Brug ikke Lomir® Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke hælde medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Lomir® Retard indeholder:

Aktivt stof: isradipin.  

Øvrige indholdsstoffer: cetylpalmitat; magnesiumstearat; kolloid vandfri silica; shellac; gelatine; hypromellose; mikrokrystallinsk cellulose; jernoxid (E 172) og titandioxid (E 171).  

 

Lomir® Retards udseende og pakningstørrelser

Udseende: 

Depotkapsler 5 mg er gule med påskriften “ Lomir SRO 5 mg”.  

Pakningsstørrelser:  

Lomir® Retard findes i blisterpakninger med 30 eller 100 depotkapsler.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

ChemVet Pharma ApS 

A.C. Illums Vej 6  

8600 Silkeborg  

 

Ompakket og frigivet af:

ChemVet Pharma ApS, A.C. Illums Vej 6, 8600 Silkeborg  

eller  

HB-Medical ApS, 2970 Hørsholm  

 

Lomir® er et registreret varemærke, som tilhører Novartis koncernen. 

 

Den nyeste indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret: Januar 2014  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...