Altifex®

filmovertrukne tabletter 120 mg

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Altifex® 120 mg filmovertrukne tabletter

fexofenadinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige informationer.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Altifex 

 3. Sådan skal du tage Altifex 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelse og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Virkemåde 

Fexofenadinhydrochlorid, det aktive stof i din medicin, tilhører den gruppe af lægemidler, der kaldes antihistaminer. 

 

Medicinen anvendes til 

Altifex 120 mg tabletter anvendes for at lindre symptomer som nysen, løbende næse og næsekløe, kløe i øjnene, tårer i øjnene og rødme, som typisk optræder i forbindelse med høfeber (allergisk rhinitis). 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Altifex

Tag ikke Altifex:

 • hvis du er allergisk over for fexofenadinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Altifex (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Altifex. 

Vær ekstra forsigtig med at tage Altifex :

 • hvis du er ældre. 

 • hvis du har nyre- eller leverproblemer. 

 • hvis du har eller nogensinde har haft en hjertesygdom, da denne type medicin kan føre til hurtig eller uregelmæssig hjerterytme. 

Børn

Dette lægemiddel anbefales ikke til børn under 12 år. 

Brug af anden medicin sammen med Altifex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Hvis du tager et middel mod mavebesvær, som indeholder aluminium eller magnesium, anbefales det, at du venter ca. 2 timer fra du har taget et sådant lægemiddel, til du tager Altifex. Midlet mod mavebesvær kan reducere den mængde af lægemiddel, der optages, og kan påvirke virkningen af Altifex. 

 

Koncentrationen af fexofenadinhydrochlorid i blodet kan stige, hvis du tager fexofenadinhydrochlorid sammen med erythromycin, eller ketoconazol, eller sammen med en enkeltdosis af en kombination af lopinavir og ritonavir. Det er muligt, at bivirkningerne øges. 

 

Hvis du skal have foretaget en allergitest, skal brugen af dette lægemiddel ophøre tre dage før, testen skal foretages. 

Brug af Altifex sammen med mad og drikke

Altifex skal tages med et glas vand. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun tage Altifex efter aftale med lægen. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du ikke tage Altifex, da fexofenadin går over i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Altifex påvirker din evne til at køre bil, eller til at betjene maskiner. Du skal dog være opmærksom på, om du er årvågen og klar, inden du kører bil eller udfører opgaver, som kræver din fulde koncentration. 

3. Sådan skal du tage Altifex

Tag altid Altifex nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

 

Tabletterne bør indtages sammen med en rigelig mængde vand (1½ dl). 

 

Den anbefalede dosis er 1 tablet én gang dagligt til voksne og børn over 12 år. 

Hvis du har taget for mange Altifex

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Altifex, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 

Symptomerne på overdosering kan være svimmelhed, døsighed, træthed og mundtørhed. 

Hvis du har glemt at tage Altifex

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Bivirkningerne, som er beskrevet herunder, forekommer hos patienter, der tager fexofenadin, og de er angivet som enten almindelige eller ikke almindelige. 

  

Kontakt omgående lægen og stop med at tage Altifex, hvis du oplever hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg og får problemer med at trække vejret, da dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion. 

  

Almindelige (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter): 

 • Hovedpine, døsighed, svimmelhed. 

 • Kvalme. 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter): 

 • Træthed. 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Allergiske hudreaktioner såsom eksem, nældefeber og kløe, uventede hævelser (ødem), trykken for brystet, kortåndethed og rødmen. 

 • Søvnbesvær, nervøsitet, mareridt eller overdrevne drømme. 

 • Hurtigt hjerteslag, hjertebanken. 

 • Diarre. 

 • Udslæt, nældefeber, kløe. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Nogle bivirkninger kan kræve behandling. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Altifex utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Altifex efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen og blisterkortet. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Altifex indeholder:

 • Aktivt stof: 120 mg fexofenadinhydrochlorid svarende til 112 mg fexofenadin.
   

 • Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, majsstivelse, povidon og magnesiumstearat. Tablettens filmovertræk indeholder hypromellose (E464), titandioxid (E171), macrogoler, jernoxid, gul (E172) og jernoxid, rød (E172). 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Altifex 120 mg tabletter er ferskenfarvede ovale filmovertrukne tabletter, der er glatte på begge sider. 

 

Pakningsstørrelser 

Altifex fås i pakningsstørrelser med 2, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100 eller 200 tabletter.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S  

Energivej 15  

5260 Odense S  

Danmark  

info@orifarm.com 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark Altifex  

Norge Altifex  

Sverige Altifex  

Tyskland Fexofenaderm 120 mg Filmtabletten 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 5/2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...