Kreon 40.000

enterokapsler Lipase 40.000 EP-e

Orifarm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

KREON® 40.000

hårde enterokapsler  

Pankreatin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. Gem ind- lægssedlen, du kan få brug for at læse den igen. Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Kontakt lægen eller apotekspersona- let, hvis du får bivirkninger herunder, bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel. dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kreon.
 3. Sådan skal du tage Kreon.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Kreon 40.000 indeholder fordøjelsesenzymer (amylase, lipase og protease), som fremmer fordøjelsen. Enzymerne er udvundet af svinebugspytkirtler.
 • Kreon 40.000 vil efter opløsning blive blandet med den bearbej- dede mad fra mavesæk og tarm, hvor den virker ved at spalte fedt, protein og kulhydrater til mindre dele, som kroppen kan optage.
 • Du kan tage Kreon 40.000 ved sygdomme i bugspytkirtlen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin- gerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kreon

Tag ikke Kreon

 • hvis du er allergiske over for svineprotein, pankreatin, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kreon (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Kreon 

 • hvis du har svær forstoppelse,
 • hvis tarmen ikke fungerer, eller du har betændelse i tarmen.
 • hvis du har cystisk fibrose, må du kun tage Kreon efter lægens anvisning. Hvis du tager mere end 10.000 lipase enheder pr. kg pr. dag og har usædvanlige mavesymptomer eller ændrede mavesymp- tomer, skal du kontakte din læge.

Brug af anden medicin sammen med Kreon

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Kreon sammen med mad og drikke og alkohol

Det er bedst at tage Kreon under eller umiddelbart efter et måltid. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at bliver gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper- sonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun tage Kreon efter aftale med lægen.

Amning: 

 • Du kan tage Kreon, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kreon påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Kreon

Tag altid Kreon nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Kapslerne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 

Det er vigtigt, at du sørger for at indtage rigelig væske hver dag i de perioder, hvor du bruger Kreon, især i perioder med øget væsketab. Utilstrækkelig væsketilførsel kan forværre forstoppelse. 

 

Du kan synke kapslerne hele, eller hvis der er problemer med at synke kapslene, kan du åbne dem forsigtigt og indholdet (minimi- krosfærer) kan tilsættes sur, blød mad (pH < 5,5), der ikke skal tygges, eller minimikrosfærererne kan tages sammen med sur væske (pH 

< 5,5). Dette kan være æblesauce, yoghurt eller frugtjuice med pH mindre end 5,5, f.eks æble,- appelsin- eller ananasjuice. Blandinger af minimikrosfærer og mad eller væske skal anvendes umiddelbart og må ikke opbevares. 

Du må ikke tygge eller knuse minimikrosfærerne, da det kan øde- lægge det beskyttende entero-overtræk, og det kan medføre nedsat effekt og irritation i slimhinderne. Det er også vigtigt at sikre, der ikke bliver noget af produktet tilbage i munden. 

Den sædvanlige dosis er

Cystisk fibrose 

Dosis afhænger af din vægt og bør tilpasses sygdommens svær- hedsgrad. Doseringen bør ikke overstige 10.000 lipase enheder/kg legemsvægt/dag eller 4.000 lipase enheder/gram fedt i kosten/dag. Følg lægens anvisning. 

 

Voksne og børn over 4 år: 

Dosis bør starte med 500 lipase enheder/kg legemsvægt/måltid. 

 

Børn under 4 år: 

Bør ikke anvendes til børn under 4 år uden lægens anvisning. Dosis afhænger af barnets vægt. Dosis bør starte med 1.000 lipase enheder/kg legemsvægt/måltid. Følg lægens anvisning. 

 

Dosering ved andre tilstande forbundet med nedsat bugspytkirtel 

Dosis bør tilpasses individuelt, baseret på graden af fedt i afføringen og mængden af fedt i måltidet. Den nødvendige dosis til et måltid varierer fra ca. 25.000 til 80.000 lipase EP-enheder (f.eks. 1-3 kapsler Kreon 25.000), og det halve til et mellemmåltid. 

 

Kreon, hårde enterokapsler fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine enterokapsler til alle de anførte doseringer. 

Hvis du har taget for mange Kreon

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Kreon, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer: 

Store doser pancreasenzymer kan give øget urinsyreindhold i blod og urin. 

Hvis du har glemt at tage Kreon

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Kreon

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Mavesmerter.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Kvalme, opkastning, forstoppelse og oppustet mave, diaré.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af
1.000 patienter): 

 • Udslæt.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Kløe, nældefeber.
 • Mavesmerter, kvalme, opkastning, udspiling af maven pga. nedsat passage i tynd- og tyktarmen pga. fibroserende colonopati (sjælden sygdom som ses hos patienter med cystisk fibrose). Kan blive alvor- ligt. Kontakt lægen.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apote- ket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Kreon utilgængeligt for børn. 

 • Tag ikke Kreon efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Opbevar ikke Kreon 40.000 ved temperaturer over 30 °C. 

 • Opbevar ikke Kreon 40.000 ved temperaturer over 25 °C efter anbrud. 

 • Efter anbrud, er holdbarheden 3 måneder. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen- syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Kreon, 40.000, hårde enterokapsler indeholder: 

Pankreatin svarende til amylase 25.000 EP-enheder, lipase 40.000 EP- enheder og protease 1.600 EP-enheder. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Macrogol 4000, hypromellosephtalat, cetylalkohol, triethylcitrat, dimeticon, gelatine, jernoxid (E 172), titanoxid (E 171), natrium- laurylsulfat. 

 

Pakningsstørrelser: 

Kreon fås i: 

Kreon 40.000 i pakninger med 100 og 100 (2x50) enterokapsler. 

 

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller  

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

Fremstiller

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ  

 

I Danmark markedsføres Kreon også som Creon. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2016.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...