Meropenem "Pfizer"

pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1 g og 500 mg

Pfizer

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Meropenem Hospira 500 mg og 1 g pulver til injektions-og infusionsvæske, opløsning. 

Meropenem 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Meropenem Hospira 

 3. Sådan skal du tage Meropenem Hospira 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

1. Virkning og anvendelse

Meropenem Hospira tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes carbapenem antibiotika. De virker ved at dræbe de bakterier, som kan forårsage alvorlige infektioner. 

 • Infektioner af lungerne (pneumoni) 

 • Lunge- og bronkialinfektioner hos patienter, som lider af cystisk fibrose 

 • Komplicerede urinvejsinfektioner 

 • Komplicerede infektioner i maven 

 • Infektioner, som du kan få under eller efter en fødsel 

 • Komplicerede infektioner af hud og blødt væv 

 • Akutte bakterielle infektioner i hjernen (meningitis) 

Meropenem Hospira kan bruges til behandling af neutropeniske patienter (patienter med manglende neutrofiler i blodet) med feber, som mistænkes for at skyldes en bakteriel infektion.

  

Meropenem kan bruges til behandling af bakterielle infektioner i blodet, som kan skyldes en af de ovenfor nævnte typer infektion. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Meropenem Hospira

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægen anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Meropenem Hospira

 • hvis du er allergisk over for meropenem eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6). 

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for andre antibiotika som fx penicillin, cephalosporin eller carbapenem, du også være overfølsom over for meropenem 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Meropenem Hospira. 

 • hvis du haft problemer med helbreddet som fx lever- eller nyreproblemer 

 • hvis du haft svær diarre efter, at have taget andre antibiotika 

Du kan udvikle en positiv Coombs test, som viser, at du har antistoffer, der kan ødelægge de røde blodceller. Det vil din læge diskutere med dig.  

  

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, inden du tager Meropenem Hospira, hvis du er i tvivl, om nogle af ovenstående punkter gælder for dig. 

Brug af anden medicin sammen med Meropenem Hospira

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin eller gjort det for nylig. Meropenem Hospira kan påvirke den måde, som nogle mediciner virker på, og nogle mediciner kan påvirke virkningen af Meropenem Hospira.
 

Du skal specielt fortælle det til din læge eller til sundhedspersonalet, hvis du tager en af følgende medicin: 

 • Probenecid (bruges til behandling gigt) 

 • Valproinsyre/natriumvalproat/valpromid (bruges til behandling af epilepsi). Meropenem Hospira bør ikke bruges, fordi det kan nedsætte virkningen af natriumvalproat. 

 • Orale antikoagulantia (bruges til at behandle eller forebygge blodpropper). 

Graviditet, amning og fertilitet.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.
Man skal helst undgå at tage meropenem under graviditeten.  

  

Din læge vil beslutte, om du skal have Meropenem Hospira.
 

Det er vigtigt, at du, inden du får Meropenem Hospira, fortæller din læge, hvis du ammer eller planlægger at amme. Små mængder af medicinen kan gå over i modermælken, og det kan påvirke barnet. Derfor vil din læge beslutte, om du må tage Meropenem Hospira, mens du ammer.
 

Spørg din læge til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke udført studier om virkningen på evnen til at køre bil og betjene maskiner. 

Meropenem Hospira indeholder natrium.

Meropenem Hospira 500 mg: Dette lægemiddel indeholder cirka 2 mEq natrium pr. 500 mg dosis. Det skal der tages hensyn til af patienter, som er på en kontrolleret natriumdiæt.
 

Meropenem Hospira 1 g: Dette lægemiddel indeholder cirka 4,0 mEq natrium pr. 1 g dosis. Det skal der tages hensyn til af patienter, som er på en kontrolleret natriumdiæt.
 

Hvis du har en sygdom, som kræver, at du skal kontrollere din indtagelse af natrium, skal du oplyse din læge eller sygeplejerske herom. 

3. Sådan skal du tage Meropenem Hospira

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. 

Brug til voksne

 • Dosis afhænger af hvilken type infektion, du har, hvor i kroppen den sidder, og hvor alvorlig infektionen er. Din læge vil afgøre, hvilken dosis, du skal have. 

 • Dosis til voksne er normalt mellem 500 mg (milligram) og 2 g (gram). Du vil normalt få en dosis hver 8. time. Det kan dog være, at du får en mindre dosis, hvis dine nyrer ikke fungerer rigtigt. 

Brug til børn og unge

 • Dosis til børn over 3 måneder og op til 12 år afhænger af barnets alder og vægt.Den normale dosis er mellem 10 mg og 40 mg Meropenem Hospira pr. kg (kilogram). Der gives normalt en dosis hver 8 time. Børn, som vejer over 50 kg, får en voksendosis. 

Administration

 • Du får Meropenem Hospira som en indsprøjtning eller en infusion i en stor blodåre (vene). 

 • Normalt vil din læge eller sygeplejerske give dig Meropenem Hospira. 

 • Dog er der nogle patienter, forældre eller hjælpere, der er oplært i at give Meropenem Hospira i hjemmet. Der findes en vejledning i, hvordan man gør det i denne indlægsseddel (i afsnittet ” Vejledning om administration af Meropenem Hospira til dig selv eller til andre i hjemmet”). Brug altid Meropenem Hospira nøjagtigt, som din læge har fortalt dig. Spørg din læge, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 • Din indsprøjtning må ikke blandes med eller sættes til opløsinger, som indeholder anden medicin. 

 • Indsprøjtningen kan tage ca. 5 minutter eller mellem 15 og 30 minutter. Din læge vil fortælle dig, hvordan du skal give Meropenem Hospira. 

 • Du skal normalt tage dine indsprøjtninger på samme tidspunkt hver dag. 

Hvis du tager for meget Meropenem Hospira

Hvis du ved et uheld tager mere end den foreskrevne dosis, skal du omgående kontakte din læge eller det nærmeste sygehus. 

Hvis du glemmer at tage Meropenem Hospira

Hvis du glemmer at tage en indsprøjtning, skal du tage den så hurtigt som muligt. Hvis det imidlertid næsten er tid til din næste indsprøjtning, skal du ikke tage den glemte indsprøjtning. Du må ikke tage en dobbeltdosis (to indsprøjtninger på samme tid) som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Meropenem Hospira

Stop ikke med at tage Meropenem Hospira, før din læge siger, du skal.   

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Hyppigheden af de eventuelle bivirkninger, er nævnt herunder: 

Svære overfølsomhedsreaktioner

Hvis du får en svær overfølsomhedsreaktion, skal du stoppe med at tage Meropenem Hospira og omgående kontakte en læge. Du har måske brug for omgående medicinsk behandling. Symptomerne kan være pludselig opståen af: 

 • Svært udslæt, kløen eller nældefeber på huden. 

 • Hævelse af ansigtet, læberne, tungen eller andre dele af kroppen. 

 • Kortåndethed, hvæsende vejrtrækning eller åndedrætsbesvær. 

Beskadigelse af de røde blodlegemer (ikke kendt)

Symptomerne omfatter:
 

 • Kortåndethed, når du ikke forventer det. 

 • Rød eller brun urin. 

  Hvis du bemærker et af ovenstående symptomer, skal du straks kontakte en læge. 

Andre mulige bivirkninger:

Almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Mavesmerter 

 • Kvalme 

 • Opkastning 

 • Diarre 

 • Hovedpine 

 • Hudsæt, kløende hud 

 • Smerter og betændelse (inflammation) 

 • Øget antal blodplader i blodet (ses i en blodprøve) 

 • Ændringer af blodprøver, herunder test, som viser, hvor godt din lever fungerer 

Ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Ændringer i blodet. De omfatter et nedsat antal blodplader (som kan bevirke, at du lettere får blå mærker, et øget antal af visse hvide blodlegemer, nedsat antal af andre hvide blodlegemer og en øget mængde af et stof, som kaldes ”bilirubinin”. Din læge vil måske tage blodprøver fra tid til anden 

 • Ændringer af blodprøver, herunder prøver, som viser, hvor godt dine nyrer fungerer 

 • Prikkende fornemmelser 

 • Infektioner i munden eller skeden, som skyldes en svamp (trøske) 

Sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Kramper 

Andre mulige bivirkninger af ukendt hyppighed (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data): 

 • Betændelse i tarmene med diarre 

 • Ømme blodårer på stedet, hvor Meropenem Hospira er indsprøjtet 

 • Andre ændringer i blodet. Symptomerne omfatter hyppige infektioner, høj temperatur og ondt i halsen. Din læge vil måske tage blodprøver fra tid til anden 

 • Pludselig optræden af svært udslæt, blærer eller afskalning af huden. Det kan være ledsaget af feber og ledsmerter. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk, med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på hætteglasset og pakningen efter (EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser før rekonstituering eller fortynding. 

 

Efter rekonstituering: Den rekonstituerede opløsning til intravenøs injektion eller infusion bør bruges omgåede. Før administration skal produktet visuelt inspiceres for partikler, beskadigelse af beholderen eller misfarvning (opløsningen skal være farveløs til lysegul). 

Kassér produktet, hvis der observeres sådanne fejl. 

 

Tiden fra begyndelsen af rekonstituering og afslutning af injektionen eller infusionen bør ikke overstige en time. 

 

Den rekonstituerede opløsning må ikke nedfryses. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Meropenem Hospira indeholder

Hvert 0,5 g hætteglas indeholder meropenemtrihydrat ækvivalent med 500 mg vandfrit meropenem. 

 

Hvert 1 g hætteglas indeholder meropenemtrihydrat ækvivalent med 1g vandfrit meropenem.  

 

Øvrige indholdsstoffer er natriumcarbonat, vandfrit. 

Udseende og pakningsstørrelser

 • Meropenem Hospira er et hvidt til lysegult krystallinsk pulver til injektions-og infusionsvæske, opløsning, i hætteglas. Det fås i pakninger med 1 eller 10 hætteglas. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen for Meropenem Hospira er Hospira UK Limited, Queensway, Royal Leamington Spa, warwickshire, CV31 3RW, UK.  

 

Fremstiller (ansvarlig for batchfrigivelse af produktet i EEA) er Hospira UK Limited, Queensway, Royal Leamington Spa, warwickshire, CV31 3RW, UK. 

 

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen. Hospira Nordic AB, Box 34116, 100 26 Stockholm, Sverige. Tel: +46 (0)8 672 85 00 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien: Meropenem Hospira  

Bulgarien: Meropenem Hospira  

Danmark: Meropenem Hospira  

Tyskland: Meropenem Hospira  

Estland: Meropenem Hospira  

Irland: Meropenem Hospira  

Luxemburg: Meropenem Hospira  

Holland: Meropenem Hospira  

Norge: Meropenem Hospira  

Polen: Meropenem Hospira  

Rumænien: Meropenem Hospira  

Sverige: Meropenem Hospira 

Rådgivning/medicinsk uddannelse

Antibiotika bruges til at behandle infektioner, som skyldes bakterier. De har ingen virkning på infektioner, som skyldes virus.  

  

Nogle gange reagerer en infektion, som skyldes bakterier, ikke på en behandling med et antibiotikum. Den almindeligste årsag til dette er, at de bakterier, som har forårsaget infektionen, er modstandsdygtige (resistente) over for det givne antibiotikum. Det betyder, at de kan overleve og endog formere sig trods behandlingen.  

  

Bakterier kan blive resistente overfor antibiotika af mange grunde. Omhyggelig brug af antibiotika kan hjælpe med til at nedsætte risikoen for, at bakterier blive resistente.  

  

Når din læge ordinerer en behandling med et antibiotikum, er det beregnet til kun at din nuværende sygdom. Hvis du er opmærksom på følgende råd, vil det hjælpe til med at forebygge opståelsen af resistente bakterier, som kan forhindre antibiotika i at virke.  

 

1.Det er meget vigtigt, at du tager et antibiotikum i den rigtige dosis, på det rette tidspunkt og i det rigtige antal dage. Læs vejledningen på etiketten, og spørg din læge eller på apoteket, hvis der er noget, du ikke forstår.  

 

2. Du må ikke tage et antibiotikum, medmindre det er ordineret specielt til dig, og du må kun bruge det til at behandle den infektion, som det er ordineret til.  

 

3.Du må ikke tage antibiotika, som er ordineret til andre, heller ikke hvis de har en infektion, som ligner din.  

 

4.Du må ikke give antibiotika, som er ordineret til dig, til andre.  

 

5.Hvis du har antibiotika til overs efter, du har taget det somer ordineret af din læge, skal du aflevere resten på apoteket. 

Følgende information er kun beregnet til sundhedspersonalet

Vejledning om administration af Meropenem Hospira til dig selv eller til andre i hjemmet 

Nogle patienter, forældre eller hjælpere er oplært til at give Meropenem Hospira i hjemmet.  

Advarsel - Du må kun give denne medicin til dig selv eller andre i hjemmet, efter du er oplært af en læge eller sygeplejerske. 

 • Denne medicin skal blandes med en anden væske (opløsningsmidlet). Din læge vil fortælle dig, hvor meget opløsningsmiddel du skal bruge.
 • Brug medicinen lige efter, den er blandet. Du må ikke fryse den. 

Sådan tilberedes medicicnen 

1. Vask hænderne grundigt og tør dem godt. Forbered et rent arbejdsområde.  

 

2. Tag hætteglasset med Meropenem Hospira ud af pakningen.Tjek hætteglasset og udløbsdatoen. Tjek, at hætteglasset er intakt og ikke er blevet beskadiget.  

 

3. Fjern hætten og rens gummiproppen med en spritserviet. Lad gummiproppen tørre.  

 

4. Sæt en ny steril kanyle på en ny steril sprøjte uden at berøre enderne.  

 

5. Træk den anbefalede mængde sterilt ”vand til injektion” op i sprøjten. Mængden af væske, som du skal bruge, fremgår af tabellen nedenfor: 

Dosis Meropenem Hospira Mængde “vand til injektion”, der skal bruges til fortynding
500 mg(milligram) 10 ml
1 g (gram) 20 ml
1,5 g 30 ml
2 g 40 ml

Bemærk: Hvis du har fået ordineret en dosis på over 1 g Meropenem Hospira, skal du bruge mere end 1 hætteglas Meropenem Hospira. I det tilfælde kan du trække væsken fra hætteglassene op i én sprøjte.  

  

6. Stik kanylen på sprøjten igennem midten af gummiproppen og injicer den anbefalede mængde af “vand til injektion” ind i hætteglasset med Meropenem Hospira.  

 

7. Fjern kanylen fra hætteglasset og ryst hætteglasset godt i ca. 5 sekunder, eller indtil alt pulveret er opløst. Rens gummiproppen en gang mere med en ny spritserviet, og og lad gummiproppen tørre.  

 

8. Med stemplet trykket helt i bund på sprøjten stikkes kanylen tilbage gennem gummiproppen. Derefter skal du holde på både sprøjten og hætteglasset og vende det opad med bunden i vejret.  

 

9. Mens spidsen af kanylen holdes i væsken, trækkes stemplet tilbage og al væske fra hætteglasset suges op i sprøjten.  

 

10. Fjern kanylen og sprøjten fra hætteglasset og smid det tomme hætteglas væk på et sikkert sted.  

 

11. Hold sprøjten lodret med kanylen pegende opad. Bank på sprøjten, så alle luftbobler i væsken kommer op i toppen af sprøjten.  

 

12. Fjern al luft i sprøjten ved forsigtigt at trykke på stemplet, indtil al luft er forsvundet.  

 

13. Hvis du bruger Meropenem Hospira derhjemme, skal du kassere alle kanyler og infusionsslanger, som du har brugt, på en sikker måde. Hvis din læge beslutter sig for at stoppe behandlingen, skal du skaffe dig af med alt ubrugt Meropnem Hospira på en sikker måde. 

Indgivelse af injektionen 

Du kan enten give dette lægemiddel gennem en kort kanyle eller et venflon eller gennem adgang via et centralt venekateter.  

Indgivelse af Meropenem Hospira gennem en kort kanyle eller et venflon 

1. Fjern kanylen fra sprøjten og smid kanylen i en sikker affaldsbeholder.  

 

2. Tør enden af den korte kanyle eller venflonet af med en spritserviet og lad det tørre. Åbn hætten på kanylen og sæt den på sprøjten.  

 

3. Tryk langsom sprøjtestemplet ned for at give antibiotikummet i jævnt tempo i løbet af ca. 5 minutter.  

 

4. Når du er færdig med at give antibiotikummet, og sprøjten er tom, fjernes sprøjten,og der gennemskylles med det, som din læge eller sygeplejerske har anbefalet.  

 

5. Luk hætten på din kanyle og smid forsigtigt sprøjten i en sikker affaldsspand.  

Indgivelse af Meropenem Hospira gennem adgang via centralt kateter 

1. Fjern hætten på adgangen og rens enden af kateteret med en spritserviet og lad den tørre.  

 

2. Sæt sprøjten på og tryk langsomt stemplet på sprøjten ned for at give antibiotikummet i jævnt tempo i løbet af ca. 5 minutter.  

 

3. Når du er færdig med at give antibiotikummet, fjernes sprøjten,og der gennemskylles med det, som din læge eller sygeplejerske har anbefalet.  

 

4. Sæt en ny, ren hætte på det centrale kateter og smid sprøjten i en sikker affaldsspand. 

Revisionsdato

Denne indlægesseddel blev sidst revideret 06/2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...