Terbutalinsulfat "Paranova"

inhalationspulver 0,5 mg/dosis

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Terbutalinsulfat Paranova 0,5 mg/dosis inhalationspulver

terbutalinsulfat 

 

Terbutalinsulfat Paranova svarer til lægemidlet Bricanyl®. Bricanyl® er et registreret varemærke, som tilhører AstraZeneca AB. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Terbutalinsulfat Paranova til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Terbutalinsulfat Paranova 

 3. Sådan skal du bruge Terbutalinsulfat Paranova 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Terbutalinsulfat Paranova er en pulverinhalator, der indeholder det virksomme stof terbutalin.  

 

Terbutalinsulfat Paranova indeholder et bronkieudvidende middel, der afslapper musklerne i luftvejene og herved ophæver den pludselige forsnævring i bronkierne, som optræder i forbindelse med et astmaanfald. Luften kan nu lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret. Når du trækker vejret gennem Terbutalinsulfat Paranova følger medicinen med ned i dine lunger. Terbutalinsulfat Paranova virker i løbet af få minutter, og virkningen varer i op til 6 timer. 

 

Du skal bruge Terbutalinsulfat Paranova til behandling af astmaanfald og andre former for vejrtrækningsbesvær. Du skal kun bruge Terbutalinsulfat Paranova, når du har behov for det i forbindelse med et astmaanfald. Brug ikke Terbutalinsulfat Paranova som vedligeholdelsesbehandling på nær ved alvorlige problemer med vejrtrækningen. Hvis du bruger Terbutalinsulfat Paranova hver dag, bør lægen også have udskrevet en anden type medicin, som hjælper med at nedsætte hævelsen og betændelsen i dine lunger. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Terbutalinsulfat Paranova

vet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Terbutalinsulfat Paranova, hvis du:

 • er allergisk over for terbutalinsulfat. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Terbutalinsulfat Paranova, hvis du: 

 • har haft nogle ualmindelige reaktioner ved behandling med Terbutalinsulfat Paranova (terbutalin) eller ved brug af anden medicin. 

 • har andre helbredsmæssige problemer, specielt hvis du har eller har haft hjertesygdomme, uregelmæssig hjerterytme, smerter ved hjertet (angina), sukkersyge eller forstyrrelser i skjoldbruskkirtlen (hyperthyreoidisme). Du skal altid informere din læge om al den medicin, du bruger, også den der er købt uden recept. Se også afsnittet "Brug af anden medicin sammen med Terbutalinsulfat Paranova". I nogle tilfælde skal 

  Terbutalinsulfat Paranova anvendes med forsigtighed.

Hvis du bliver behandlet med anden astmamedicin (af typen binyrebarkhormon) skal du fortsætte denne behandling mens du bruger Terbutalinsulfat Paranova, også selvom dine symptomer aftager. Kontakt lægen, hvis symptomerne varer ved. 

Brug af anden medicin sammen med Terbutalinsulfat Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Visse typer narkose bør undgås, når du bruger Terbutalinsulfat Paranova, da samtidig brug kan påvirke hjerterytmen. Du skal oplyse til narkose- lægen, hvis du bruger Terbutalinsulfat Paranova.
 

Såkaldte beta-blokkere (medicin mod for højt blodtryk, hjertesygdomme og nogle øjendråber) kan nedsætte eller blokere for Terbutalinsulfat Paranovas virkning, hvis de indtages samtidigt. Der kan også forekomme ændringer i saltbalancen i blodet (lavt kaliumindhold), når Terbutalinsulfat Paranova anvendes samtidigt med visse andre typer medicin (xanthin-derivater, steroider, digoxin og vanddrivende lægemidler). Normalt er dette uden betydning, men i nogle tilfælde kan det påvirke hjerterytmen.
 

Vær opmærksom på, at dette også kan ske med lægemidler, som du har brugt for nogen tid siden. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet
Du kan bruge Terbutalinsulfat Paranova, men rådfør dig med din læge. Terbutalinsulfat Paranova kan hæmme veer under fødslen.
 

Amning
Du kan bruge Terbutalinsulfat Paranova, men rådfør dig med din læge. Terbutalin bliver udskilt i modermælken. 

Doping

Hvis du dyrker konkurrencesport skal du, inden konkurrencen begynder, fortælle stævnelægen, at du anvender Terbutalinsulfat Paranova. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Terbutalinsulfat Paranova påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Terbutalinsulfat Paranova

Brug altid Terbutalinsulfat Paranova nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske efter aftale med din læge. 

 

Du bør kun bruge Terbutalinsulfat Paranova, når du har behov for det i forbindelse med et astmaanfald og ikke som en regelmæssig behandling. 

 

Børn kan, i starten af behandlingen med Terbutalinsulfat Paranova, have brug for hjælp fra en voksen. 

 

Doseringen er individuel. 

 

Terbutalinsulfat Paranova fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge Terbutalinsulfat Paranova 0,5 mg/dosis til alle de anførte doseringer. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn 12 år og ældre: 1 sug (svarende til 0,5 mg) efter behov. Er det nødvendigt, kan dosis øges til 3 sug (svarende til 1,5 mg). Den totale døgndosis bør ikke overstige 12 sug (svarende til 6 mg). 

 

Børn i alderen 3-11 år 

0,25-0,50 mg efter behov. Er det nødvendigt kan dosis øges til 1 mg. Den totale døgndosis bør ikke overstige 4 mg. 

 

Anbring inhalatoren et sikkert sted, for når du bruger inhalatoren kan der løbende sætte sig tørt pulver i mundstykket. Det tørre pulver kan blive frigjort, hvis inhalatoren tabes eller falder ned, f.eks. på gulvet. 

 

Ved hver inhalation kan noget af medicinen sætte sig inde i din mund og svælg. Det anbefales, at du så vidt muligt skyller din mund med vand efter hver brug af Terbutalinsulfat Paranova for at mindske risikoen for bivirkninger. 

 

Se i øvrigt brugsanvisningen i slutningen af denne indlægsseddel. 

Hvis du har brugt for meget Terbutalinsulfat Paranova inhalationspulver

Brug kun det antal sug (inhalationer), som din læge har sagt. Hvis du bruger mere, kan det resultere i bivirkninger. Symptomer på overdosering er hovedpine, kvalme, angst, rysten, muskelkramper, hjertebanken, hurtig eller uregelmæssig hjerterytme og evt. blodtryksfald (besvimelse). 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteks- personalet, hvis du har brugt mere Terbutalinsulfat Paranova end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at bruge Terbutalinsulfat Paranova

Terbutalinsulfat Paranova bør kun anvendes ved behov og ikke som regelmæssig behandling. 

4. Bivirkninger

Terbutalinsulfat Paranova kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Bivirkninger, som opstår, er normalt milde og forsvinder af sig selv efter 1-2 ugers behandling.  

 

Tal med lægen eller apoteketspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, der ikke er nævnt her. 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Åndedrætsbesvær/astmalignende anfald. Kontakt straks læge eller skadestue. 

  Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Hovedpine, rysten. 

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorligt med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen. 

 • Hurtig puls; kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Langvarige muskelkramper. 

 • Hjertebanken. 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:
 • Søvn- og adfærdsforstyrrelser som ophidselse, uro og rastløshed. 

 • Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag; kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Kvalme, hududslæt, nældefeber. 

Selvom det ikke er kendt nøjagtigt, hvor ofte det sker, kan nogle personer lejlighedsvis opleve brystsmerter (på grund af hjerteproblemer såsom angina). Fortæl din læge, hvis du får disse symptomer, mens du er i behandling med Terbutalinsulfat Paranova, men stop ikke med behandlingen, før du har talt med din læge.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Terbutalinsulfat Paranova utilgængeligt for børn. 

 • Opbevar Terbutalinsulfat Paranova tørt. 

 • Må ikke opbevares over 25 °C. 

 • Må ikke opbevares koldt eller fryses. 

 • Opbevar Terbutalinsulfat Paranova med beskyttelseshætten skruet tæt til. 

 • Brug ikke Terbutalinsulfat Paranova efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Terbutalinsulfat Paranova 0,5 mg/dosis inhalationspulver indeholder:

Aktivt stof: Terbutalinsulfat 0,5 mg/dosis. Terbutalinsulfat Paranova indeholder ingen øvrige indholdsstoffer. 

Udseende og pakningsstørrelse

Terbutalinsulfat Paranova er en flerdosis, inspirationsaktiveret pulverinhalator indeholdende et hvidt pulver. 

 

Terbutalinsulfat Paranova findes i pakningsstørrelsen 2x100 doser. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Brugsanvisning

Klargøring af din nye Terbutalinsulfat Paranova

Inden du bruger din nye Terbutalinsulfat Paranova for første gang, skal du klargøre den til brug på følgende måde: 

 • Skru beskyttelseshætten af og tag den af.
 • Hold din Terbutalin Paranova-inhalator lodret med bundstykket nederst.
 • Drej bundstykket så langt som det kan komme i én retning. Drej det derefter tilbage i den modsatte retning så langt som det kan komme (det gør ingen forskel, hvilken vej du drejer bundstykket først). Du bør nu høre et klik.
 • Gentag dette; drej bundstykket i begge retninger.
 • Din Terbutalinsulfat Paranova er nu klar til brug.

Sådan tages en inhalation

Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang du tager en inhalation. 

Terbutalinsulfat "Paranova" Paranova Danmark A/S, inhalationspulver 0,5 mg/dosis 

1. Skru den hvide beskyttelseshætte af. 

2. Hold din Terbutalinsulfat Paranova lodret med det blå bundstykke nedad. 

3. Hold ikke om mundstykket, når du klargør din Terbutalinsulfat Paranova. Drej bundstykket én gang frem, så langt du kan, og én gang tilbage (det er underordnet, om der drejes til højre eller til venstre først). Du vil høre en klikkende lyd. Din Terbutalinsulfat Paranova er nu klar til brug. Selvom du drejer bundstykket frem og tilbage flere gange, vil den stadig kun indeholde én dosis. Klargør kun din Terbutalinsulfat Paranova, når du har brug for den. 

Terbutalinsulfat "Paranova" Paranova Danmark A/S, inhalationspulver 0,5 mg/dosis 

4. Hold din Terbutalinsulfat Paranova væk fra munden. Pust roligt ud (så længe det er behageligt). Pust ikke ud gennem din Terbutalinsulfat Paranova. 

5. Hold forsigtigt om mundstykket med tænderne. Luk læberne. Tag så kraftig og dyb en indånding som muligt. Tyg eller bid ikke i mundstykket. Anvend ikke Terbutalinsulfat Paranova, hvis den er beskadiget, eller hvis mundstykket sidder løst. 

Terbutalinsulfat "Paranova" Paranova Danmark A/S, inhalationspulver 0,5 mg/dosis 

6. Tag Terbutalinsulfat Paranova væk fra munden. Ånd derefter langsomt ud. Den mængde medicin, som inhaleres, er meget lille. Det er derfor muligt, at du ikke kan smage det efter inhalation. Hvis du har fulgt instruktionen, kan du dog være sikker på, at du har inhaleret din dosis, og at medicinen nu er i dine lunger. 

 

Hvis du skal tage en inhalation mere, skal du gentage punkt 2 til 6. 

 

7. Skru beskyttelseshætten på efter brug. 

8. Skyl munden grundigt med vand efter inhalationen og spyt ud

Rengøring

Rengør mundstykkets yderside 1 gang ugentligt med en tør klud. Brug ikke vand eller andre væsker. 

OBS! Du må ikke tage mundstykket af. 

Hvornår tages en ny Terbutalinsulfat Paranova i brug

 • Terbutalinsulfat Paranova indeholder 100 eller 200 doser (inhalationer). Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser der er tilbage i din Terbutalinsulfat Paranova.
 • Når du første gang ser et rødt mærke i toppen af dosisindikatorens vindue, er der ca. 20 doser tilbage. Når det røde mærke når bunden af dosisindikatorens vindue, skal du tage en ny Terbutalinsulfat Paranova i brug.

Terbutalinsulfat "Paranova" Paranova Danmark A/S, inhalationspulver 0,5 mg/dosis 

OBS: 

 • Bundstykket vil stadig kunne drejes og sige klik, selvom din Terbutalinsulfat Paranova er tom.
 • Den lyd der kan høres, når du ryster din Terbutalinsulfat Paranova, stammer ikke fra medicinen, men fra et tørremiddel i bunden af inhalatoren. Lyden fortæller intet om, hvor meget medicin der er tilbage i Terbutalinsulfat Paranova.

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret marts 2016. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...