Fucidine

filmovertrukne tabletter 250 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fucidine® 250 mg filmovertrukne tabletter

natriumfusidat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Fucidine® til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fucidine® 

 3. Sådan skal du tage Fucidine® 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Fucidine® indeholder natriumfusidat, der er et antibiotikum. Fucidine® forhindrer bakterierne i at formere sig.  

 

Du kan tage Fucidine® mod betændelse, når bakterierne er følsomme over for natriumfusidat. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fucidine®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Fucidine®:

 • hvis du er allergisk over for natriumfusidat, eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Fucidine® (angivet i punkt 6). 

 • hvis du er i behandling med kolesterolsænkende medicin (statiner f.eks. simvastatin, atorvastatin). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Fucidine®

 • hvis din lever fungerer dårligt, eller du har sygdom i galdevejene. 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Fucidine®. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Fucidine®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tal med lægen, hvis du tager: 

 • blodfortyndende medicin (warfarin, phenprocoumon). 

 • medicin mod HIV og aids (proteasehæmmere f.eks. ritonavir, saquinavir). 

Det kan være nødvendigt at justere dosis. 

Brug af Fucidine® sammen med mad og drikke

Du kan tage Fucidine® sammen med mad og drikke, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet
Du bør ikke tage Fucidine® under graviditeten. Tal med lægen.
 

Amning
Fucidine® går over i mælken. Da dit nyfødte barn kan få bivirkninger, skal du holde op med at amme, hvis det er nødvendigt, at du tager Fucidine®. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucidine® påvirker ikke arbejdssikkerheden ellerevnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Fucidine® indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Fucidine®

Tag altid Fucidine® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du bør ikke give Fucidine® til nyfødte og børn op til 12 år (inklusiv). 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 2 tabletter (500 mg) 3 gange dagligt.  

Børn: Dosis afhænger af barnets vægt. Barnet skal have 10 mg/kg 3 gange dagligt, f.eks. skal et barn, der vejer 25 kg, have en tablet 3 gange daglig. Følg lægens anvisninger. 

  

Betændelse i hud og underhud 

Voksne: Dosis afhænger af, hvor alvorlig betændelsen er. Du skal tage 1 tablet (250 mg) 2 gange dagligt. Følg lægens anvisninger. 

 

Du skal tage tabletterne med et glas vand.  

 

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Du må kun ændre dosis eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

Hvis du har taget for meget Fucidine® 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Fucidine®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

 

Hvis du har taget flere tabletter end anbefalet, risikerer du at få diarré, kvalme og opkastning og andre gener fra mave eller tarmen samt evt. gulsot. 

Hvis du har glemt at tage Fucidine®

Har du glemt at tage Fucidine®, skal du fortsætte med den sædvanlige dosis. Du må ikke tage dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Fucidine®

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede): 

 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Ring 112 (kan være livsfarligt). 

 • Ophobning af galde i galdegangene. 

 • Forandringer i blodet. Det kan vise sig ved blødning fra hud og slimhinder og blå mærker, bleghed, træthed, feber og infektioner. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Alvorlig muskellidelse (rhabdomyolyse) der kan give symptomer som f.eks. muskelsmerter, muskelømhed, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne. Tilstanden kan medføre pludselig nyresvigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Nedsat nyrefunktion. Akut nyresvigt er set hos patienter med gulsot, specielt når der også er andre sygdomme, der kan påvirke nyrerne. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Diarré, opkastning og kvalme. 

 • Halsbrand og sure opstød. Mavesmerter. Mavegener. 

 • Søvnlignende sløvhedstilstand. Kraftesløshed, døsighed. 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede):
 • Appetitmangel. Hovedpine 

 • Leverbetændelse. 

 • Gulsot. Tal med lægen. 

 • Overfølsomhedsreaktioner i form af udslæt evt. med blærer, nældefeber og kløe. 

 • Anormal leverfunktions-prøve. 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. 

 • Leverfunktion, abnorm. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte læge. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Fucidine® utilgængeligt for børn. 

 • Brug ikke Fucidine® efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucidine® 250 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Natriumfusidat. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Alpha-tocopherol, lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, magnesiumstearat, talcum, kolloid vandfri silica, hypromellose, og titandioxid (E171). 

Udseende og pakningsstørrelser:

Fucidine® fås i pakningsstørrelsen 20 og 100 filmovertrukne tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juli 2016. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...