Fucithalmic®

øjendråber, suspension 1 %

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

FUCITHALMIC® 

1% øjendråber, suspension 

Fusidinsyre 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekespersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Fucithalmic til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucithalmic.
 3. Sådan skal du bruge Fucithalmic.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Fucithalmic er et antibiotikum til brug i øjnene.
 • Fucithalmic virker i starten bakteriehæmmende, men efterhånden også bakteriedræbende.
 • Du skal bruge Fucithalmic til behandling af betændelse i øjnene, hvis betændelsen skyldes bakterier, som Fucithalmic er virksomt på.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucithalmic

Brug ikke Fucithalmic  

 • hvis du er allergisk over for fusidinsyre, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fucithalmic (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær opmærksom på følgende 

 • Du skal undgå at bruge kontaktlinser (både bløde og hårde), når du har betændelse i øjet. Fucithalmic øjendråber indeholder mikrokrystaller, som kan ridse kontaktlinse og hornhinde.
 • Hvis du bruger Fucithalmic for ofte, kan bakterierne blive modstandsdygtige.

Brug af anden medicin sammen med Fucithalmic

 • Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent cirka 5 minutter mellem drypning med Fucithalmic og det andet præparat.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet: 

 • Du kan bruge Fucithalmic under graviditet.

 

Amning: 

 • Du kan bruge Fucithalmic, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucithalmic kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Fucithalmic

Øjendråberne indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid, der kan give irritation af øjnene. Benzalkoni- umchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. 

3. Sådan skal du bruge Fucithalmic

Brug altid Fucithalmic nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket. 

Den sædvanlige dosis er

1 dråbe i det/de angrebne øje/øjne to gange dagligt. 

 

Brugsanvisning 

 1. Skru hætten af tuben. Læg hovedet tilbage og se op i loftet.
 2. Træk forsigtigt det underste øjenlåg ned, så der dannes en lille lomme.
 3. Tryk 1 dråbe ud i lommen. Undgå at tubens spids rører øjet eller dets omgivelser.
 4. Børns øjne kan dryppes, mens barnet ligger ned eller sover.

 

For at lette inddrypningen er Fucithalmic øjendråber lidt tyktflydende, men bliver i løbet af få øjeblikke klare og flydende. 

Hvis du har brugt for meget Fucithalmic

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Fucithalmic, end der står her, eller end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at bruge Fucithalmic

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Fucithalmic

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Svidende øjne, brændende øjne, øjenirritation.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Rindende øjne, forbigående sløret syn.
 • Kløe.
 • Hævelse omkring øjnene.
 • Allergisk reaktion.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Forværret øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Fucithalmic utilgængeligt for børn.
 • Opbevar ikke Fucithalmic ved temperaturer over 25 °C.
 • Må højst anvendes 4 uger efter åbning af tuben.
 • Brug ikke Fucithalmic efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucithalmic, 1%, øjendråber, suspension indeholder:

Aktivt stof: 

Fusidinsyre. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Benzalkoniumchlorid, carbomer, mannitol, natriumedetat, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Fucithalmic 1% øjendråber, suspension fås i tuber med 5 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 09/2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...