Glypressin®

pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg

Ferring Lagemidler

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

GLYPRESSIN 1 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Terlipressinacetat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Tal med lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge GLYPRESSIN 

 3. Sådan bliver du behandlet med GLYPRESSIN 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

GLYPRESSIN består af pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. Det hvide, frysetørrede pulver indeholder det aktive stof terlipressin.  

 

GLYPRESSIN anvendes til behandling af blødende esofagusvaricer. 

Blødende esofagusvaricer er forstørrede blodkar som dannes i spiserøret som en komplikation til leversygdom. De kan briste og bløde, og dette er en alvorlig og livstruende situation. 

 

Når det aktive stof, terlipressin, indsprøjtes ind i blodbanen, nedbrydes stoffet for at frigive et stof kaldet lysin vasopressin. Dette virker på blodkarrenes vægge og får dem til at blive smallere og begrænser blodtilførslen til de påvirkede vener, så blødning bliver reduceret. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge GLYPRESSIN

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke GLYPRESSIN

 • hvis du er allergisk over for terlipressinacetat eller et af de øvrige indholdsstoffer i GLYPRESSIN angivet i afsnit 6

 • hvis du er gravid 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager GLYPRESSIN 

 • hvis du har forhøjet blodtryk 

 • hvis du lider af en hjertesygdom 

 • hos børn og ældre, idet der er begrænset erfaring med brug til disse aldersgrupper 

 • hvis du har septisk shock. Septisk shock er en alvorlig tilstand, som opstår når en større infektion medfører lavt blodtryk og lav blodgennemstrømning. 

Under behandling med GLYPRESSIN vil dit blodtryk, hjertefrekvens og væskebalance normalt blive overvåget konstant. 

Brug af anden medicin sammen med Glypressin

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin, har brugt anden medicinfor nylig eller skal til at tage anden medicin.
Det er meget vigtigt, at du informerer din læge, hvis du tager nogen form for hjertemedicin (f.eks. propofol eller betablokkere), da virkningen af disse kan øges, hvis de tages samtidigt med GLYPRESSIN. 

Graviditet og amning

GLYPRESSIN må ikke anvendes under graviditet.
GLYPRESSIN bør ikke anvendes under amning, da det er ukendt, om GLYPRESSIN overføres til modermælk. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ikke relevant. GLYPRESSIN er et lægemiddel, som kun bruges på sygehus. 

3. Sådan bliver du behandlet med GLYPRESSIN

GLYPRESSIN er et lægemiddel til anvendelse på hospitaler og bør kun administereres af kvalificeret personale. 

Solvenset blandes med pulver til injektionsvæske via gummiproppen på hætteglasset. Umiddelbart efter blanding injiceres den klare opløsning intravenøst (direkte ind i blodbanen). 

 

Den sædvanlige startdosis af GLYPRESSIN ved akut blødning fra esofagusvaricer er 2 mg. Yderligere doser er normalt på 1-2 mg hver 4. time, indtil blødningen har været under kontrol i 24 timer. Behandlingen bør højst vare i 48 timer. Efter startdosis vil din dosis eventuelt justeres i forhold til din kropsvægt eller i tilfælde af, at du oplever bivirkninger. 

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af GLYPRESSIN, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede personer): 

 • Hovedpine 

 • Bradykardi (meget langsom puls) 

 • Forhøjet blodtryk 

 • Nedsat blodtilførsel til vævet (fører til bleghed) 

 • Forbigående mavesmerter 

 • Forbigående diarré (tynd mave) 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede personer): 

 • For lidt natrium i blodet hvis væskebalancen ikke kontrolleres 

 • Uregelmæssige hjerteslag 

 • Hurtigere puls 

 • Brystsmerter 

 • Myokardieinfarkt (hjerteanfald) 

 • Lungeødem 

 • Torsades de Pointes (akutte, alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls) 

 • Hjertesvigt. Symptomer omfatter stakåndethed, træthed og hævede ankler 

 • Utilstrækkelig blodtilførsel til fordøjelsessystemet 

 • Perifer cyanose (blå misfarvning af hud på grund af iltmangel) 

 • Hedeture 

 • Åndedrætsbesvær eller åndenød 

 • Forbigående kvalme 

 • Forbigående opkastninger 

 • Hudnekrose (vævsskade) Sammentrækninger i livmoderen 

 • Nedsat blodtilførsel til livmoderen 

 • Nekrose ved indstiksstedet (vævsskade) 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede personer): 

 • Dyspnø (besvær med at trække vejret) 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Den klare, færdigt tilberedte opløsning skal anvendes umiddelbart efter blanding af pulveret med solvensen. 

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

GLYPRESSIN indeholder:

 • Et hætteglas indeholder 1 mg terlipressinacetat, svarende til 0,86 mg terlipressin. 

  Koncentrationen af den færdigt tilberedte opløsning er 0,2 mg terlipressinacetat/ml.
 • Øvrige indholdsstoffer: 

  Pulver: Mannitol (E 421) og saltsyre.
  Solvens: Natriumchlorid, saltsyre og vand til injektionsvæsker.

GLYPRESSINs udseende og pakningstørrelse

Produktet er et pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. Pulveret er hvidt. Når det opløses i den medfølgende væske, bør der fremkomme en klar, farveløs opløsning. 

 

GLYPRESSIN findes i én pakningsstørrelse:  

5 sæt med 1 hætteglas + 1 ampul. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Ferring Lægemidler A/S  

Kay Fiskers Plads 11  

2300 København S 

Fremstiller

Ferring GmbH 

Wittland 11, D-24109 Kiel  

Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 10/2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...