Crinone®

vaginalgel 90 mg/dosis

Orifarm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

CRINONE® 90 mg/dosis vaginalgel

Progesteron 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Crinone til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse. 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Crinone. 

 3. Sådan skal du bruge Crinone. 

 4. Bivirkninger. 

 5. Opbevaring. 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

 • Crinone indeholder det kvindelige kønshormon progesteron. Ved mangel på dette hormon, kan Crinone bruges. 
 • Du kan bruge Crinone ved kunstig befrugtning (IVF behandling) ved nedsat frugtbarhed. 

  

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Crinone

Brug ikke Crinone

 • hvis du er allergisk over for progesteron, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Crinone (angivet i punkt 6).
 • hvis du har blødning fra skeden af ukendt årsag.
 • hvis du har brystkræft eller kræft i kønsorganerne.
 • hvis du har eller tidligere har haft årebetændelse, tendens til blodpropper eller en hjerneblødning (apopleksi).
 • hvis du har en stofskiftesygdom (porfyri).
 • hvis du har en alvorlig leversygdom eller tidligere har haft en alvorlig leversygdom, hvor leveren endnu ikke fungerer normalt.
 • hvis du har en arvelig sygdom med perioder af gulsot.
 • hvis du har en sjælden sygdom, der er opstået eller blevet forværret under graviditet eller ved tidligere brug af kønshormoner, så som:
  • gulsot i forbindelse med graviditet.
  • arvelig døvhed (otosclerose).
  • svær kløe.
  • store blærer på huden under graviditeten (herpes gestationis).
 • hvis du har oplevet spontan abort.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Crinone, hvis du har:  

 • dårligt hjerte, nyrer eller lever,
 • epilepsi,
 • migræne,
 • astma,
 • eller har haft en depression,
 • sukkersyge. Du kan få brug for mere insulin eller flere tabletter mod sukkersyge under behandling med Crinone,
 • tendens til at få blodprop eller nogen i din nærmeste familie har haft blodprop, da Crinone kan øge risikoen for blodprop,
 • aborteret eller du tager p-piller. Du bør ikke få Crinone samtidig.
 • Du kan ikke bruge Crinone til forebyggelse af graviditet.
 • Før du bruger Crinone, bør din læge foretage en gynækologisk undersøgelse. Lægen vil desuden spørge, om der har været tilfælde af brystkræft i din familie. Kvinder som får Crinone har større risiko for brystkræft. Lægen vil kontrollere dig regelmæssigt under behandlingen.
 • Kontakt lægen, hvis du får gennembrudsblødning eller uregelmæssige blødninger.
 • Oplys altid ved operation, blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Crinone. Det kan have betydning for prøveresultaterne.
 • Crinone kan give skjolder på huden (chloasma). Hvis du har tendens til det, må du ikke udsætte dig selv for sollys, da det kan forværre tilstanden.

Brug af anden medicin sammen med Crinone

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:  

 • epilepsi (phenytoin, carbamazepin og phenobarbital),
 • tuberkulose (rifampicin),
 • forgiftning (aktivt kul),
 • immunforsvaret (cyclosporin),
 • astma (teophyllin, troleandomycin),
 • svamp (ketoconazol).

 

Du bør ikke bruge Crinone samtidig med anden medicin, der skal gives i skeden. 

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.  

Graviditet:  

 • Du kan bruge Crinone de første 3 måneder af graviditeten.

Amning:  

 • Hvis du ammer, må du ikke bruge Crinone, da det går over i mælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Crinone kan give bivirkninger (søvnighed, svimmelhed), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Crinone

Crinone indeholder sorbinsyre, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Crinone

Brug altid Crinone nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.  

  

Beregnet til indføring i vagina (skeden).  

  

Den sædvanlige dosis er 

Voksne:  

Doseringen er 1 dosis Crinone i skeden (90 mg progesteron) hver dag, fra dagen med ægløsning eller ved IVF (kunstig befrugtning). I nogle tilfælde kan dosis øges til 1 dosis (90 mg progesteron) to gange daglig. Hvis du bliver gravid, bør du fortsætte med behandlingen i op til 10-12 uger.  

  

Nedsat leverfunktion:  

Du må ikke bruge Crinone, hvis du har svært nedsat leverfunktion.  

  

Brugsanvisning 

Du skal indføre Crinone direkte i skeden med den særlige og forseglede applikator. Tag applikatoren ud af den forseglede pakning. VENT MED AT VRIDE PLASTIKTOPPEN AF.  

 1. Tag fat i applikatorens tykke ende. Ryst gelen ned (som med et termometer) til du er sikker på, at indholdet er nede i den tynde ende. 
 2. Vrid plastiktoppen af og smid den ud. 
 3. Du kan føre applikatoren ind, mens du sidder eller ligger på ryggen med bøjede knæ. Før forsigtigt den tynde ende af applikatoren et godt stykke op i skeden. 
 4. Pres gelen ud af applikatoren ved at trykke fast på den tykke ende. Fjern derefter applikatoren og kassér den. 
 5. Crinone dækker slimhinden i skeden. Hormonet frigives langsomt fra gelen.

Hvis du har brugt for meget Crinone 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Crinone, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.  

Symptomer:  

 • Kvalme, opkastning, døsighed og svimmelhed. 

Hvis du har glemt at bruge Crinone 

Hvis du glemmer at bruge Crinone på en normal doseringsdag, så brug Crinone næste dag og fortsæt igen hver dag som før. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

  

Hvis du holder op med at bruge Crinone 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Brystkræft. Kontakt læge. 

 • Gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 100 patienter) 

 • Ømme bryster. 

 • Træthed. 

 • Hovedpine, døsighed.

  

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. 

 • Svimmelhed. 

 • Allergi. 

 • Brystspændinger. 

 • Udmattelse. 

 • Vand i kroppen. Kontakt lægen.

  

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Pletblødning. 

 • Irritation i skeden.

  

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af10.000 patienter): 

 • Nældefeber, kløe, udslæt og bumser (akne).

  

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Bleghed og træthed på grund af blodmangel. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. 

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112. 

 • Urinvejsinfektioner. 

 • Betændelse i skeden. 

 • Vægtændringer. 

 • Mavesmerter, oppustethed, forstoppelse. 

 • Kvalme, opkastning, diarré. 

 • Mindre blødning i hud og slimhinder. 

 • Muskelsmerter, rygsmerter, lægkramper. 

 • Hyppig natlig vandladning. 

 • Uregelmæssig kraftig blødning, menstruationssmerter. 

 • Sår i skeden, udflåd. 

 • Nedsat tolerance over for glucose. 

 • Overfølsomhedsreaktioner som regel som hududslæt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Crinone utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Crinone efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.
 • Opbevar ikke Crinone ved temperaturer over 25 °C. Frys ikke Crinone, og udsæt det ikke for frost.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Crinone, 90 mg/dosis, vaginalgel indeholder:

Aktivt stof:  

Progesteron.  

En applikator indeholder 90 mg, hvilket svarer til en styrke på 8 %.  

Øvrige indholdsstoffer:  

Glycerol, tynd paraffinolie, carbomer 974P, polykarbophil, hydrogeneret palmeolieglycerid, sorbinsyre, natriumhydroxid, renset vand.  

 

Udseende og pakningsstørrelser:

Crinone vaginalgel er en jævn hvid til råhvid gel.  

 

Crinone fås i:  

Crinone 90 mg/dosis i pakninger med 15 engangsapplikatorer. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

 

Fremstiller

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 09/2016.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...