Bricanyl Turbuhaler®

inhalationspulver 0,5 mg/dosis

2care4

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Bricanyl® Turbuhaler®, inhalationspulver 0,5 mg/dosis

Terbutalinsulfat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Bricanyl Turbuhaler til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Bricanyl Turbuhaler
 3. Sådan skal du tage Bricanyl Turbuhaler
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Bricanyl Turbuhaler er en pulverinhalator, der indeholder det virksomme stof terbutalin. 

Bricanyl Turbuhaler udvider luftvejene, hvilket gør det lettere at trække vejret. Når du trækker vejret gennem Turbuhaler, følger medicinen med ned i dine lunger. 

 

Du skal bruge Bricanyl Turbuhaler til behandling af astmaanfald og andre former for vejrtrækningsbesvær. Du skal kun bruge Bricanyl Turbuhaler, når du har behov for det i forbindelse med et astmaanfald. Brug ikke Bricanyl Turbuhaler som vedligeholdelsesbehandling. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Bricanyl Turbuhaler

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Bricanyl Turbuhaler

 • hvis du er allergisk over for terbutalin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt læge eller sundhedspersonalet, før du tager Bricanyl Turbuhaler:
 

Du har hjertesygdomme, uregelmæssig hjerterytme eller smerter ved hjertet (angina). Kontakt lægen hvis du oplever brystsmerter eller andre 

 • symptomer på forværring af din hjertesygdom.
 • du er i behandling med digoxin eller anden hjertemedicin.
 • du har sukkersyge.
 • du har for højt stofskifte (tyreotoksikose).

 

Det tilrådes at skylle munden med vand efter hver inhalation af Bricanyl Turbuhaler for at undgå optagelse af det virksomme stof via mundens slimhinde.
 

Lægen bør regelmæssigt kontrollere din inhalationsteknik samt justere til den mest optimale dosis.
 

Kontakt lægen, hvis medicinen ikke har samme virkning som den plejer, og du får flere symptomer på astma, f.eks. hoste og åndenød eller dit forbrug af Bricanyl Turbuhaler stiger.
 

Hvis du har en svær astma, er der risiko for, at kalium i blodet bliver for lavt, især hvis du samtidig tager vanddrivende medicin, astmamedicin med theofyllin eller lignende stoffer eller binyrebarkhormoner 

Brug af anden medicin sammen med Bricanyl Turbuhaler

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for
nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.
 

Såkaldte beta-blokkere (noget medicin mod for højt blodtryk, hjertesygdomme og nogle øjendråber) kan nedsætte eller blokere for Bricanyls virkning, hvis de indtages samtidigt. Der kan også forekomme ændringer i saltbalancen i blodet (lavt kaliumindhold), når Bricanyl anvendes samtidigt med visse andre typer medicin (xanthin- derivater, steroider og vanddrivende lægemidler).  

Normalt er dette uden betydning, men i nogle tilfælde kan det påvirke hjerterytmen.
 

Vær opmærksom på, at dette også kan ske med lægemidler, som du har brugt for nogen tid siden. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet: Du kan bruge Bricanyl, men rådfør dig med din læge. Bricanyl kan hæmme veerne under fødslen.
 

Amning: Du kan bruge Bricanyl, men rådfør dig med din læge. Terbutalin bliver udskilt i modermælken. 

Doping

Hvis du dyrker konkurrencesport, skal du, inden konkurrencen begynder, fortælle stævnelægen, at du anvender Bricanyl Turbuhaler. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bricanyl Turbuhaler påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Bricanyl Turbuhaler

Tag altid Bricanyl Turbuhaler nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Du bør kun bruge Bricanyl Turbuhaler, når du har behov for det i forbindelse med et astmaanfald og ikke som en regelmæssig behandling. 

 

Børn kan, i starten af behandling med Bricanyl Turbuhaler, have brug for hjælp fra en voksen. 

 

Doseringen er individuel. 

Voksne, børn 12 år og ældre

1 sug (0,5 mg) efter behov. Er det nødvendigt, kan dosis øges til 3 sug (1,5 mg). Den totale døgndosis bør ikke overstige 12 sug (6 mg). 

Børn i alderen 3-11 år

1 sug (0,50 mg) efter behov. Er det nødvendigt kan dosis øges til 2 sug (1 mg). Den totale døgndosis bør ikke overstige 8 doser (4 mg). 

 

Anbring inhalatoren et sikkert sted, for når du bruger inhalatoren kan der løbende sætte sig tørt pulver i mundstykket. Det tørre pulver kan blive frigjort, hvis inhalatoren tabes eller falder ned, f.eks. på gulvet. 

 

Ved hver inhalation kan noget af medicinen sætte sig inde i din mund og svælg. Det anbefales at du så vidt muligt skyller din mund med vand efter hver brug af Bricanyl Turbuhaler, for at mindske risikoen for bivirkninger. 

Hvis du har taget for meget Bricanyl Turbuhaler

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere Bricanyl Turbuhaler, inhalationspulver, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Brug kun det antal sug (inhalationer), som din læge har sagt. Hvis du bruger mere, kan det resultere i bivirkninger. De mest almindelige symptomer og tegn på en overdosis er: Kvalme, hovedpine, hurtig eller uregelmæssig hjerterytme, 

muskelkramper, nervøsitet, uro, rysten på hænderne og svimmelhed. 

Hvis du har glemt at tage Bricanyl Turbuhaler Bricanyl 

Turbuhaler bør anvendes ved behov og ikke som regelmæssig behandling.  

4. Bivirkninger

Bricanyl Turbuhaler kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Bivirkninger, som opstår, er normalt milde og forsvinder af sig selv efter 1-2 ugers behandling. 

Alvorlige bivirkninger 

Ikke kendt hyppighed (hyppigheden kan ikkke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Åndedrætsbesvær/astmalignende anfald.

Ikke alvorlige bivirkninger 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Hovedpine, rysten

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i sjældne tilfælde blive alvorligt med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Hurtig puls; kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Langvarige muskelkramper.
 • Hjertebanken

 

Ikke kendt hyppighed (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Søvn- og adfærdsforstyrrelser som ophidselse, uro og rastløshed.
 • Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag; kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Utilstrækkelig iltforsyning lokalt i hjertet.
 • Kvalme, hududslæt, nældefeber.

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette glæder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Bricanyl Turbuhaler efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Opbevar Bricanyl Turbuhaler tørt og med beskyttelseshætten skruet tæt til.
 • Må ikke opbevares koldt.
 • Må ikke fryses.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. AAf hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bricanyl Turbuhaler, inhalationspulver indeholder: 

Aktivt stof: Terbutalin som terbutalinsulfat 0,5 mg/dosis. 

Bricanyl Turbuhaler indeholder ingen hjælpestoffer. 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende: Hidt pulver i en plastikinhalator. 

 

Bricanyl Turbuhaler fås i pakninger med 100 doser, 200 doser eller 2x100 doser. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet af 

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N 

 

Bricanyl og Turbuhaler er registrerede varemærker, der tilhører AstraZeneca AB. 

Sådan tages en inhalation

Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang du tager en inhalation.  

1. Skru den hvide beskuttelseshætte af. 

2. Hold din Turbuhaler lodret med det blå bundstykke nedad. 

Bricanyl Turbuhaler EuroPharma.DK ApS, inhalationspulver 0,5 mg/dosis 

3. Hold ikke om mundstykket, når du klargør din Turbuhaler. Drej bundstykket én gang frem, så langt du kan, og én gang tilbage (det er underordnet, om der drejes til højre eller til venstre først). Du vil høre en klikkende lyd. 

Din Turbuhaler er nu klar til brug. Selvom du drejer bundstykket frme og tilbage flere gange, vil den stadig kun indeholde én dosis. Klargør kun din Turbuhaler, når du har brug for den. 

4. Hold din Turbuhaler væk fra munden. Pust roligt ud (så længe det er behageligt). Pust ikke ud gennem din turbuhaler. 

Bricanyl Turbuhaler EuroPharma.DK ApS, inhalationspulver 0,5 mg/dosis 

5. Hold forsigtigt om mundstykket med tænderne. Luk læberne. Tag så kraftig og dyb en indånding som muligt. Tyg eller bid ikke i mundstykket. Anvende ikke Bricanyl Turbuhaler hvis den er beskadiget, eller hvis mundstykket sidder løst. 

6. Tag Turbuhaler væk fra munden. Ånd derefter langsomt ud. Den mængde medicin, som inhaleres, er meget lille. Det er derfor muligt, at du ikke kan smage det efter inhalation. Hvis du har fulgt instruktionen, kan du dog være sikker på, at du har inhaleret din dosis, og at medicinen nu er i dine lunger. Hvis du skal tage en inhalation mere, skal du gentage punkt 2 til 6. 

7. Skru beksyttelseshætten på efter brug. 

8. Skyl munden grundigt med vand efter inhalationen og spyt ud. 

Rengøring 

Rengør mundstykkets yderside 1 gang ugentligt med en tør klud. Brug ikke vand eller andre væske.OBS! Du må ikke tage mudstykket af. 

Hvornår tages en ny Turbuhaler i brug 

 • Turbuhaler indeholder 100 doser (inhalationer).
  Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser der er tilbage i din Turbuhaler
 • Nå du første gang ser et rødt mærke i toppen af dosisindikatorens vindue, er der ca. 20 doser tilbage. Når det røde mærke når bunden af dosisindikatorens vindue, skal du tage en nyTurbuhaler i brug.

Bricanyl Turbuhaler EuroPharma.DK ApS, inhalationspulver 0,5 mg/dosis 

OBS: 

 • Bundstykket vil stadig kunne drejes og sige klik, selvom din Turbuhaler er tom.
 • Den lyd der kan høres, når du ryster din Turbuhaler, stammer ikke fra medicinen, men fra et tørremiddel i bunden af inhalatoren.
  Lyden fortæller intet om, hvor meget medicin der er tilbage i Turbuhaler.

Revisionsdato

Senest revideret februar 2016  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...