One-Alpha®

bløde kapsler 1 mikrogram

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

One-Alpha® 1 mikrogram, bløde kapsler  

Alfacalcidol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage One-Alpha
 3. Sådan skal du tage One-Alpha
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

One-Alpha kapsler, bløde, 1 mikrogram indeholder alfacalcidol, som ligner D-vitamin, der fremmer optagelsen af madens kalk (calcium) og fosfor (fosfat) fra tarmen. 

 

Hvis du har forstyrrelser i kroppens kalkomsætning, kan du tage One-Alpha for at undgå forandringer i dine knogler. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage One-Alpha

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke One-Alpha hvis: 

 • du er allergisk over for alfacalcidol eller et af de øvrige indholdsstoffer i One-Alpha (angivet i afsnit 6).
 • du har for meget kalk i blodet (hyperkalcæmi), se punkt 4.

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager One-Alpha.
 

Når du er i behandling med One-Alpha, skal du have kontrolleret dine nyrer og mængden af kalk og fosfor i dit blod hyppigt.
 

Hvis din nyrefunktion er nedsat, bør du samtidig med One-Alpha tage fosfatbinder. Følg lægens anvisninger.
 

Du kan få et for højt niveau af kalk i blodet (hyperkalcæmi) ved behandling med One-Alpha, se punkt 4.
 

Tal med lægen før du tager One-Alpha, hvis du har nyrestensygdom (nefrolithiasis), åreforkalkning, forkalkning af lungevæv, forkalkning af hjerteklapper eller sarkoidose (en sjælden sygdom, der kan give en betændelsestilstand i mange organer, især i lunger, lymfeknuder, led og hud). 

Brug af anden medicin sammen med One-Alpha 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med din læge, hvis du tager: 

 • Vanddrivende medicin (thiazid) eller produkter med indhold af kalcium, som kan forårsage tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse pga. for højt kalk i blodet (hyperkalcæmi).
 • Andre vitamin D præparater samtidig, som kan forårsage tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse pga. for højt kalk i blodet (hyperkalcæmi). Brug af flere vitamin D præparater bør undgås.
 • Medicin mod epilepsi (f.eks. barbiturater, fenytoin, carbamazepin eller primidon). Du skal måske have en højere dosis af One-Alpha.
 • Galdesyrebindende lægemidler (f.eks. colestyramin) samtidig med One-Alpha da det kan føre til en nedsat optagelse af One-Alpha. Du bør tage One-Alpha mindst en time før eller fire til seks timer efter indtagelse af galdesyrebindende lægemidler for at nedsætte risikoen for interaktion.
 • Magnesiumholdige, syreneutraliserede midler (antacida) samtidig med One-Alpha da optagelsen af disse kan øges, som kan forårsage sløvhed og døsighed pga. for højt magnesium i blodet (hypermagnesiæmi).
 • Præparater, som indeholder aluminium (f.eks. aluminiumhydroxid, sukralfat), da One-Alpha kan øge mængden af aluminium i blodet.

Brug af One-Alpha sammen med mad og drikke 

One-Alpha bør ikke tages sammen med mad. 

Graviditet, amning og frugtbarhed 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du ikke tage One-Alpha, da det kan skade fosteret.
 

Amning
Hvis du ammer, må du kun bruge One-Alpha efter aftale med lægen, da det aktive stof udskilles i modermælken.
 

Frugtbarhed
Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, så længe du bruger One-Alpha. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

One-Alpha kan give svimmelhed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken, du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

One-Alpha indeholder sesamolie 

Sesamolie kan i sjældne tilfælde medføre svære allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal du tage One-Alpha

Tag altid One-Alpha nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er: 

Voksne og børn over 20 kg: 

Du begynder med at tage 1 kapsel (1 mikrogram) daglig. Derefter bliver dosis indstillet, så den passer til dig. 

Dosis vil sædvanligvis ligge mellem 0,25 og 2 mikrogram daglig. 

Det er nødvendigt, at mængden af kalk i blodet bliver kontrolleret med blodprøver. Tal med lægen. 

 

Brug til børn og unge 

Børn under 20 kg: 

Startdosis er 0,05 mikrogram/kg legemsvægt daglig. 

For eksempel skal et barn, der vejer 10 kg, have en startdosis på 0,5 mikrogram daglig. Derefter vil lægen indstille dosis, så den passer til barnet. 

 

One-Alpha fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine bløde kapsler til alle de anførte doseringer. 

 

Kapslerne skal tages med et glas vand og synkes hele. 

One-Alpha® 2care4 ApS, bløde kapsler 1 mikrogram 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange One-Alpha 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af One-Alpha, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Der kan være risiko for, at du får for meget kalk i blodet. Det kan give alvorlige bivirkninger. 

Symptomerne på overdosering er de samme som nævnt under bivirkninger, se punkt 4. 

Hvis du har glemt at tage One-Alpha 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage One-Alpha Kontakt straks lægen, hvis dine symptomer ændrer sig, efter behandlingen med One-Alpha er stoppet. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 ud af 100 behandlede): 

 • Du kan få et for højt niveau af kalk i blodet (hyperkalciæmi) ved behandling med One-Alpha. Ved følgende symptomer bør du derfor tage kontakt med lægen:
  • Hovedpine
  • Svedudbrud
  • Kvalme og opkast
  • Forstoppelse eller diarré
  • Usædvanligt søvnbehov, træthed
  • Nedsat kraft i arme og ben
  • Svimmelhed.
  • Anorexi
  • Øgning af den normale døgnmængde urin
  • Øget tørstfølelse, mundtørhed
  • Forhøjet blodtryk
   Forhøjet kalk i blodet kan medføre beskadigelse af nyrerne. Tal med lægen.
 • Hjertepåvirkning med lavt blodtryk og tendens til besvimelse, forkalkninger i hud og underhud samt langs randen af hornhinden pga. for højt fosfat i blodet (hyperfosfatæmi).

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede): 

 • Nedsat nyrefunktion, f.eks. akut nyresvigt eller nyresten:
 • Symptomerne på akut nyresvigt er: Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Symptomerne på nyresten er: Smerter, ofte turevise i siden og bagtil i lænden og evt. blod i urinen pga. nyresten. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 ud af 100 behandlede): 

 • Mavesmerter og utilpashed
 • Hududslæt, kløe
 • Forhøjet kalk i urinen (hyperkalciuri)

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede): 

 • Forvirring
 • Forkalkning af ledbånd og sener
 • Muskelsmerter (myalgi)

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

Må ikke opbevares over 25 °C. 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. 

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.  

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

One-Alpha indeholder: 

 • Aktivt stof: Alfacalcidol.
 • Øvrige indholdsstoffer: Sesamolie; all-rac-α-tocopherol; gelatine; glycerol; kaliumsorbat; rød jernoxid (E172); sort jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser 

One-Alpha kapsel 1 mikrogram er en brunlig kapsel. 

 

One-Alpha kapsel 1 mikrogram findes i blisterpakninger på 100 stk. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller: 

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

One-Alpha® er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S. 

 

One-Alpha® svarer til Etalpha®

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2016.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...