Mestinon®

overtrukne tabletter 60 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Mestinon® 60 mg overtrukne tabletter  

 

pyridostigminbromid 

 

Mestinon® er et registreret varemærke, der tilhører Meda AB. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Mestinon til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mestinon
 3. Sådan skal du tage Mestinon
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Mestinon hæmmer nedbrydningen af signalsubstansen acetylcholin, som formidler nerveimpulser til musklerne. Mestinon hjælper hjernens meddelelser til lettere at nå igennem til musklerne.

Du kan bruge Mestinon til behandling af myasthenia gravis (alvorlig muskelsvaghed).
Du kan også bruge Mestinon til behandling af slaphed af blære- og tarmmuskulatur. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mestinon

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Mestinon, hvis du: 

 • er allergisk over for pyridostigminbromid, bromider eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mestinon (angivet i punkt 6).
 • har tilstopning i tarmene.
 • har tilstopning i urinvejene.
 • har bughindebetændelse.

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Mestinon.
Behandling med Mestinon kræver omhyggelig kontrol hvis du lider af nedenstående sygdomme.
 

Tal med din læge, hvis du har: 

 • astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).
 • epilepsi eller parkinson sygdom.
 • nedsat nyrefunktion.
 • lavt blodtryk.
 • en hjertesygdom eller hvis du for nylig har haft prop i hjertets kransblodåre.
 • forhøjet aktivitet i vagus nerven.
 • forhøjet produktion af skjoldbruskkirtelhormon.
 • mavesår.

Hvis du har fået fjernet thymus kirtlen kan behovet for Mestinon være mindre. 

Brug af anden medicin sammen med Mestinon 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin som udvider pupillen, eller som anvendes mod transportsyge, mod spasmer i mave og tarm (atropin, hyoscin).
 • muskelafslappende medicin (suxamethon).
 • medicin mod forhøjet blodtryk (betablokkere), da langsom hjertevirksomhed og lavt blodtryk kan forekomme.
 • medicin mod allergi (antihistaminer).
 • medicin der hæmmer kroppens eget immunforsvar (f.eks. binyrebarkhormon, methotrexat og azathioprin).
 • methylcellulose, eller medicin der indeholder methylcellulose, da det helt kan hæmme optagelsen af Mestinon.
 • medicin som kan påvirke nervesignalerne til musklerne (f.eks. medicin til bedøvelse, til behandling af bakteriel infektion, til behandling af uregelmæssig puls).

Fertilitet, graviditet og amning 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet:
Hvis du er gravid, må du kun tage Mestinon efter aftale med lægen. Erfaring for anvendelse af Mestinon under graviditet er ringe.
 

Amning:
Hvis du ammer, må du kun bruge Mestinon efter aftale med lægen.
 

Fertilitet:
Mestinon har ikke negativ effekt på fertilitet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Mestinon kan give bivirkninger (lavt blodtryk, svimmelhed og tågesyn), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken. 

Mestinon indeholder saccharose 

Mestinon overtrukne tabletter indeholder saccharose.
Kontakt lægen, før du tager Mestinon, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Mestinon

Tag altid Mestinon nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Mestinon skal tages med et halvt til et helt glas vand. 

Den sædvanlige dosis er: 

Myasthenia gravis:  

Voksne: 

60-180 mg 2-4 gange daglig. Dette svarer til 1-3 tabletter på 60 mg 2-4 gange daglig. 

 

Slaphed af blære- og tarmmuskulatur  

Voksne: 

60 mg hver 4. time. Dette svarer til 1 tablet på 60 mg. 

 

Patienter med nedsat nyrefunktion: 

Det kan være nødvendigt at anvende en lavere dosis. Din læge vil beslutte om du skal have en lavere dosis. 

 

Patienter med nedsat leverfunktion og ældre:  

Der er ingen særlige forholdsregler ved nedsat leverfunktion og for ældre. 

Hvis du har taget for mange Mestinon 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Mestinon, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering kan være kraftigt spytflåd, øget tåreflåd, rastløshed, øget svedtendens, koliksmerter, kvalme, opkastning, diarré, muskeltrækninger, tiltagende muskellammelse. Desuden ved meget høje doser: Kramper i luftrørets muskulatur (bronkospasme), åndenød, kramper, koma, åndedrætsbesvær og hjertebesvær. 

Hvis du har glemt at tage Mestinon 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

Hvis du holder op med at tage Mestinon 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger 

Almindelige - meget almindelige bivirkninger 

(de forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter): 

 • Langsom puls, men hos visse patienter kan øget puls forekomme. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kramper i luftrørets muskulatur (bronko- spasme) med øget slimproduktion, som kan forårsage åndedrætsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Muskellammelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Meget sjældne bivirkninger (de forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Hæmning eller afbrydelse af impulserne fra hjertets forkamre (AV-blok). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger 

Almindelige - meget almindelige bivirkninger
(de forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter): 

 • Små rykninger i små muskler oftest på tunge, arme eller hænder.
 • Små pupiller, øget tåreflåd, tågesyn, øjenbetændelse.
 • Koliksmerter, diarré, kvalme, opkastninger, øgede muskelsammentrækninger i mave og tarm (øget peristaltik), øget spytflåd, sure opstød og/eller halsbrand.
 • Ufrivillig vandladning (inkontinens).
 • Øget svedtendens.
 • Muskelsvaghed, muskelkramper, rysten, nedsat kraft i musklerne.
 • Appetitløshed.
 • Tilstoppet eller løbende næse (rinit).

 

Ikke almindelige bivirkninger (de forekommer hos flere end 1 ud af 1.000, men færre end 1 ud af 100 patienter): 

 • Svimmelhed.
 • Højt eller lavt blodtryk.
 • Rastløshed, søvnløshed.

 

Sjældne bivirkninger (de forekommer hos flere end 1 ud af 10.000, men færre end 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Hududslæt, hårtab ved langtidsbrug.

 

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden): 

 • Mestinon kan være vanedannende.
 • Hjertekrampe med svimmelhed, hjertebanken, svimmelhed, kvalme eller åndenød.
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, kontakt lægen. Ved alle andre tilfælde ring 112.
 • Nedsat evne til at se skarpt f.eks. sløret syn.
 • Ubehag, smerter eller kramper i maven.
 • Rødmen.
 • Nældefeber.
 • Overfølsomhedsreaktion overfor lægemidlet. Kan blive alvorligt. Kontakt lægen.

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Mestinon utilgængeligt for børn.
 • Mestinon må ikke opbevares over 25 °C.
 • Holdbarhed efter åbning: 3 måneder.
 • Brug ikke Mestinon efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mestinon indeholder: 

 • Aktivt stof: Pyridostigminbromid 60 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Silica kolloid vandfri, pregelatineret stivelse, povidon, majstivelse, talcum, magnesiumstearat, saccharose, risstivelse, spraytørret akaciegummi, jernoxid gul (E172), jernoxid rød (E172), paraffin og tynd paraffinolie.

Udseende og pakningsstørrelser: 

Mestinon 60 mg er orange runde overtrukne tabletter i tabletbeholder af glas. 

 

Pakningsstørrelse

Mestinon 60 mg overtrukne tabletter: 160 (8x20) tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen: 

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D,  

2730 Herlev 

Frigivet af: 

Paranova Pack B.V.  

Vijzelweg 32, 

8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2016.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...