Robaz

gel 0,75%

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Robaz® 0,75 % gel 
metronidazol 


Robaz® svarer til lægemidlet Rozex®. Robaz® og Rozex® er registrerede varemærker, der tilhører Galderma S.A. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Robaz gel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Robaz gel
 3. Sådan skal du bruge Robaz gel
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Robaz gel indeholder et antibiotikum. 

Du kan bruge Robaz gel til at behandle røde, betændte knopper og rødmen ved hudsygdommen rosacea. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Robaz Gel

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.  

Brug ikke Robaz gel: 

 • hvis du er allergisk over for metronidazol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Robaz gel. 

 • Undgå at få gelen i øjne eller på slimhinder.
 • Undgå sollys og udsættelse for ultraviolet lys (solbadning, solarium, UV-lampe) efter du har brugt Robaz gel, da gelens virkning kan blive mindre.
 • Hvis huden bliver irriteret, bør du bruge Robaz gel sjældnere eller midlertidigt stoppe behandlingen. Tal med lægen.
 • Undgå at bruge Robaz gel for længe, eller hvis det ikke er nødvendigt.
 • Tal med lægen inden du bruger Robaz gel, hvis du har eller har haft en blodsygdom.
 • Børn bør ikke behandles med Robaz gel på grund af manglende erfaring.

Brug af anden medicin sammen med Robaz gel 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Du kan bruge Robaz gel samtidig med anden medicin.  

Graviditet og amning 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet
 
Erfaring med brug under graviditet mangler. Robaz gel bør kun bruges under graviditet, hvis lægen vurderer det nødvendigt. Rådfør dig med din læge før brug under graviditet.

Amning 
Robaz gel udskilles i modermælken. Kontakt din læge før brug under amning. Din læge vil afgøre, om amning skal ophøre eller behandling med Robaz gel skal seponeres.  

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Robaz gel påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

Robaz gel indeholder propylenglycol, propylparahydroxybenzoat (E216) og methylparahydroxybenzoat (E218) 

Propylenglycol kan give irritation af huden. Propylparahydroxybenzoat (E216) og methylparahydroxybenzoat (E218) kan give allergiske reaktioner. De kan også opstå efter endt behandling. 

3. Sådan skal du bruge Robaz Gel

Brug altid Robaz gel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.  

Den sædvanlige dosis er 

Voksne 
Du skal normalt bruge Robaz gel 2 gange daglig, morgen og aften. Rens det angrebne hudområde og smør det derefter med et tyndt lag Robaz gel. Brug et mildt rensemiddel. Du kan bruge ikkeporestoppende og ikke-adstringerende (ikkesammentrækkende) kosmetik efter applikation af Robaz gel.

Du skal normalt bruge Robaz gel i 3-4 måneder. Brug ikke Robaz gel i en længere periode end 3-4 måneder, hvis lægen ikke har fortalt dig det.

Kontakt lægen, hvis behandlingen ikke synes at hjælpe.

Børn 
Børn bør ikke behandles med Robaz gel på grund af manglende erfaring.

Ældre 
Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis.  

Hvis du har brugt for meget Robaz gel 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Robaz gel, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af for meget Robaz gel.  

Hvis du har glemt at bruge Robaz gel 

Hvis du glemmer at bruge Robaz gel, skal du bruge Robaz gel, så snart du kommer i tanke om det, medmindre det er tid for næste påsmøring. Smør ikke dobbelt lag på som erstatning for det glemte. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Brændende smertefornemmelse i huden, svie, tør hud, rødme, hudirritation, kløe, forværring af din hudsygdom (rosacea).


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Smagsforstyrrelser, snurrende eller prikkende fornemmelse eller følelsesløshed i huden, kvalme.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Kontakteksem, hævelse i ansigtet, afskalning af huden.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Robaz gel utilgængeligt for børn.
 • Opbevar ikke Robaz gel ved temperaturer over 25 °C.
 • Må ikke opbevares koldt.
 • Må ikke fryses eller udsættes for frost.
 • Brug ikke Robaz gel efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Robaz gel indeholder: 

 • Aktivt stof: metronidazol 0,75 % (7,5 mg/g)
 • Øvrige indholdsstoffer: carbomer 940; propylenglycol; dinatriumedetat dihydrat; methylparahydroxybenzoat (E218); propylparahydroxybenzoat (E216); natriumhydroxid 10 %; renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser 

Klar til lysegul gel som kan ændres til svagt brunlig over tid. 


Robaz gel findes i pakningsstørrelserne 30 g og 60 g (2x30 g). 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen: 

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af: 

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad
Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2015. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...