Phenoxymethylpenicillinkalium "EQL Pharma"

filmovertrukne tabletter 800 mg

EQL

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma 800 mg filmovertrukne tabletter  

 

Phenoxymethylpenicillinkalium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma
 3. Sådan skal du tage Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma er et smalspektret antibiotikum af penicillintypen. Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma anvendes til behandling af betændelser i bihuler, øre, hals, bronkier og lunger. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma

 • hvis du er allergisk over for phenoxymethylpenicillinkalium eller et af de øvrige indholdsstoffer (se pkt. 6).
 • hvis du er overfølsom over for penicilliner eller andre antibiotika (beta-lactamer).

Advarsler og forsigtighedsregler

Før du begynder at tage denne medicin skal du fortælle din læge 

 • hvis du lider af allergi eller har astma
 • hvis du er overfølsom over for anden medicin mod infektioner (cefalosporiner og penicillin)

 

Kontakt straks lægen eller skadestuen, hvis du får: 

 • voldsom eller langvarig, blodig diaré, når du bruger eller har brugt Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma. Det kan være tegn på en alvorlig tarmbetændelse.
 • pludselige overfølsomhedsreaktioner f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals og besvimelse (anafylaktiske reaktioner). Opstår symptomerne inden for minutter til timer, skal du straks ringe 112. Kan være livsfarligt.
 • Vedvarende diare eller opkastning

Andre forholdsregler

Ved længere tids behandling bør din læge kontrollere din lever- og nyrefunktion samt undersøge, om der er ændringer i blodets sammensætning ved en blodprøvekontrol.
 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Fortæl din læge, hvis du tager eller bruger nogle af nedenstående lægemidler, da både deres virkning og Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharmas virkning kan blive ændret ved samtidig anvendelse: 

 • Methotrexat (middel til behandling af blodkræft, psoriasis og leddegigt)
 • Probenecid/allopurinol (midler til behandling af urinsyregigt)

Brug af Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma sammen med mad og drikke

Du kan tage Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.  

 

Du kan tage Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma under graviditet.
 

Du kan tage Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma, selvom du ammer. Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma bliver udskilt i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma indeholder kalium

Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma 800 mg indeholder 2,1 mmol (81 mg) kalium pr. tablet. 

3. Sådan skal du tage Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma

Tag altid Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Administrationsmetode

Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma filmovertrukne tabletter er kun til oralt brug (gennem munden). 

Tabletterne er forsynet med en delekærv. Tabletterne kan deles i to lige store doser. 

 

Voksne  

Den daglige dosis afhænger af din alder, vægt, nyrefunktion og hvor svær betændelsen er. Følg lægens anvisning. 

 

Den sædvanlige dosering er:  

800 mg 2-4 gange daglig. 

 

Børn  

Dosis afhænger af barnets vægt og hvor svær betændelsen er. Din læge vil oplyse dig om den præcise dosis til dit barn. Følg altid lægens anvisning. 

 

Nedsat nyrefunktion:  

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har taget for meget Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. 

Tag emballagen med. 

 

Symptomer på overdosering kan være kvalme, opkastning, diaré, bevidsthedsændring, forstyrrelser i saltbalancen, muskeltrækninger, krampeanfald, dyb bevidstløshed (koma), alvorlig blodmangel med gulsot og nyresvigt. 

Hvis du har glemt at tage Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret: 

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

 • Hævelse af tunge, læber og ansigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Ring 112. Kan være livsfarligt.

 

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).
  Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot (hæmolytisk anæmi). Kontakt læge eller skadestue.

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • Svær, langvarig eller blodig diaré med mavesmerter eller feber. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud 100 behandlede):  

 • Udslæt

 

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

 • Kvalme og diaré

 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

 • Feber
 • Smerter i leddene
 • Opkastning
 • Mundbetændelse
 • Betændelse i tungen
 • Fordøjelsesbesvær
 • Nældefeber
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

 

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Kløe

 

Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forandringer i blodet (eosinofili). 

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares ved temperaturer under 30oC. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma indeholder:

Aktive stoffer: phenoxymethylpenicillinkalium, hhv. 800 mg. 

Øvrige indholdsstoffer:Povidon, mikrokrystallinsk cellulose, talkum, Silica colloidal anhydrous, magnesiumstearat, hypromellose, macrogol, titaniumdioxid (E171). 

Udseende og pakningsstørrelser

800 mg: Hvid til råhvid, kapselformet, 19,5 x 8,5 mm, filmovertrukne tabletter præget med "7" og "3" på hver side af delekærven på den ene side og "F" på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

 

Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma tabletter fås i klare blisterpakninger af PVC/PE/PVdC- aluminiumfolie. 

 

14, 20, 30, 40 og 100 tabletter 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

EQL Pharma AB 

Stortorget 1 

222 23 Lund  

Sverige 

Fremstiller 

 

APL Swift Services Malta Ltd  

HF26, Hal Far Industrial Estate  

Hal Far Birzebbugia, 

BBG 3000 

Malta 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 10/2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...