Primafenadin

filmovertrukne tabletter 180 mg

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Primafenadin 180 mg filmovertrukne tabletter 
Fexofenadinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Primafenadin til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se punkt 4.


Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Primafenadin
 3. Sådan skal du tage Primafenadin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i dette lægemiddel, fexofenadinhydrochlorid, tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes antihistaminer. 

 

Primafenadin 180 mg filmovertrukne tabletter anvendes til at lindre symptomer som f.eks. rødmen af huden, væskeansamlinger og kløe, som forekommer i forbindelse med den allergiske hudreaktion, der kaldes kronisk idiopatisk urticaria (CIU). 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Primafenadin

Tag ikke Primafenadin:

 • hvis du er allergisk over for fexofenadinhydrochlorid eller et af dig øvrige indholdsstoffer i Primafenadin (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Primafenadin: 

 • hvis du er ældre.
 • hvis du nogensinde har haft hjerteproblemer.
 • hvis du har nyre- eller leverproblemer.

Børn og unge

Primafenadin 180 mg anbefales ikke til børn under 12 år. 

Brug af anden medicin sammen med Primafenadin

Hvis du tager medicin mod for meget mavesyre, som indeholder aluminium eller magnesium, bør du vente 2 timer efter du har taget medicinen, til du tager Primafenadin. Medicinen mod for meget mavesyre kan mindske den mængde Primafenadin, der optages i kroppen og påvirke effekten af Primafenadin. Hvis du tager Primafenadin sammen med erythromycin (et antibiotikum) eller ketoconazol (et svampemiddel), kan koncentrationen af fexofenadin i blodet stige.
 

Allergitest: Hvis du skal have foretaget en allergitest, skal du afbryde behandlingen med Primafenadin 3 dage før testen.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

Brug af Primafenadin sammen med mad og drikke

Primafenadin skal tages sammen med vand inden et måltid. 

Graviditet og amning

Anvendelse under graviditet
Du må kun tage Primafenadin efter lægens anvisning.  

 

Anvendelse i ammeperioden
Hvis du ammer, skal du forsøge at undgå at tage Primafenadin.
Spørg lægen til råds. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Forsøg har vist, at Primafenadin ikke forårsager døsighed, og din evne til at køre bil burde derfor ikke blive påvirket, når du behandles med Primafenadin. Der kan imidlertid være sjældne undtagelser, så derfor skal du sikre dig, at du er frisk, inden du kører bil eller udfører opgaver, der kræver koncentration. 

3. Sådan skal du tage Primafenadin

Tag altid Primafenadin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Primafenadin 180 mg filmovertrukne tabletter: Til lindring af symptomer på kronisk allergisk hudreaktion (idiopatisk urticaria). Den sædvanlige dosis er 1 tablet til voksne og børn fra 12 år. Slug tabletten med vand inden et måltid. 

 

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du synes virkningen af Primafenadin er for kraftig eller for svag. 

Hvis du har taget for meget Primafenadin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Primafenadin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

 

Symptomer på en overdosis kan være svimmelhed, døsighed, træthed eller mundtørhed. 

Hvis du har glemt at tage Primafenadin

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det, med mindre det snart er tid til den næste dosis. 

 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Primafenadin

Din astma kan kun behandles med Primafenadin, hvis du fortsætter med at tage lægemidlet. Det er vigtigt at fortsætte med at tage Primafenadin, så længe som lægen foreskriver. Dette er med til at kontrollere din astma. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Nedenstående bivirkninger er forekommet hos personer, der har taget Primafenadin. 

 

Kontakt omgående lægen og stop med at tage Primafenadin, hvis du oplever hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg og får problemer med at trække vejret, da dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 behandlede): 

 • Hovedpine
 • Døsighed
 • Kvalme
 • Svimmelhed


Ikke almindelige bivirkninger
(forekommer hos op til 1 ud af 100 behandlede): 

 • Træthed
 • Søvnighed


Andre bivirkninger
(med ukendt hyppighed): 

 • Søvnløshed (insomni)
 • Søvnforstyrrelser
 • Mareridt
 • Nervøsitet
 • Hurtig eller uregelmæssig hjerterytme
 • Diarre
 • Hududslæt og kløe
 • Nældefeber
 • Alvorlig allergisk reaktion som kan medføre hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg
 • Rødmen
 • Trykken for brystet
 • Vejrtrækningsbesvær


Tal med lægen eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel.  

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Primafenadin efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Primafenadin 180 mg indeholder:

 • Aktivt stof: Fexofenadinhydrochlorid. En Primafenadin 180 mg tablet indeholder 180 mg fexofenadinhydrochlorid svarende til 168 mg fexofenadin.
 • Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, majsstivelse, povidon K30, magnesiumstearat, hypromellose, titandioxid (E 171), macrogol 400, macrogol 4000, jernoxid, gul (E 172).

Udseende

Primafenadin 180 mg er gule, aflange, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, som er glatte på den ene side og har en delekærv på den anden side. 

 

Delekærven er der, for at tabletten kan deles, så den er nemmere at sluge, ikke for at kunne dosere to halve tabletter. 

Pakningsstørrelser

Primafenadin 180 mg fås i blisterpakninger med 30 og 100 depottabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Nordic Prime  

Kongsdalvej 37
2720 Vanløse 

Ompakket og frigivet af 

Prespack  

Sadowa 38 

60-185 Skórzewo  

Polen 

 

Primafenadin 180 mg svarer til Nefoxef 180 mg. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 07/12/2016  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...