Hytrin

tabletter 2 mg

2care4

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Hytrin® 2 mg tabletter
terazosin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Hytrin® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hytrin®
 3. Sådan skal du tage Hytrin®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hytrin® udvider blodkarrene, så blodtrykket falder. Hytrin® virker også afslappende på musklerne i blærehalskirtlen (prostata). Hytrin® tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes alfa-blokkere.

Du kan tage Hytrin® for: 

 • forhøjet blodtryk.
 • vandladningsbesvær på grund af forstørret blærehalskirtel (prostata) i perioden indtil operation.


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide før du begynder at tage Hytrin®

Tag ikke Hytrin® hvis:

Du er overfølsom over for terazosinhydrochlorid eller lignende medicin (f.eks. doxazosin, prazosin) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Hytrin® (angivet i afsnit 6). Hvis du er overfølsom overfor andre alfaadrenoreceptorblokkere. Hvis du tidligere har haft miktionssynkope. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Når du starter behandlingen, skal du være opmærksom på, at du på grund af blodtryksfald kan blive svimmel eller føle dig svag, især når du rejser dig hurtigt op. I sjældne tilfælde risikerer du at besvime, risikoen er størst ½-1½ time efter, du har taget tabletten. Du bør undgå situationer, hvor du kan komme til skade, hvis dette sker.
Hvis du får blodtryksfald og svimmelhed, skal du sætte eller lægge dig ned, til det er overstået.

For at nedsætte risikoen for blodtryksfald og besvimelse skal du: 

 • tage de første doser ved sengetid.
 • være opmærksom på problemet, hvis din dosis bliver sat op.
 • kontakte lægen, hvis du har glemt at tage flere doser.
  Når du skal starte behandlingen igen, skal det ske med en lille dosis.


Tal med lægen hvis du: 

 • har en leversygdom. Du skal måske have mindre dosis.
 • har tendens til lavt blodtryk.
 • har oplevet at besvime, når du lader vandet.
 • har dårligt hjerte med åndenød og vand i lungerne.
 • har forstørret blærehalskirtel og samtidig
  • har besværet vandladning af anden grund.
  • lider af kronisk betændelse i urinveje eller blære.
  • har blæresten.
 • skal opereres for grå stær, bør du inden operationen informere din øjenspecialist om, at du er i behandling eller tidligere har været i behandling med Hytrin®.
  Hytrin® kan forøge risikoen for komplikationer i forbindelse med operationen. Disse komplikationer kan håndteres, hvis øjenspecialisten er forberedt.


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Hytrin®, da det kan påvirke prøveresultaterne.

Inden du begynder at tage Hytrin®, bør du blive undersøgt for årsagen til dit vandladningsbesvær. 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen, hvis du tager medicin mod: 

 • vand i kroppen
 • forhøjet blodtryk.
 • hjertekramper (angina pectoris).
 • impotens (sildenafil, tadalafil, vardenafil).


Nogle patienter, som tager alfablokkere mod for højt blodtryk eller forstørret prostata, kan opleve svimmelhed eller omtågethed, når de sætter sig eller rejser sig hurtigt, hvilket kan skyldes lavt blodtryk. Nogle har oplevet disse symptomer, når de tager medicin mod erektil dysfunktion (impotens) sammen med alfablokkere. For at nedsætte risikoen for at disse symptomer opstår, bør du være i stabil og regelmæssig daglig behandling med alfablokkere, inden du begynder at tage medicin mod erektil dysfunktion. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Hytrin® efter aftale med lægen.

Amning
Hvis du ammer, må du kun tage Hytrin® efter aftale med lægen.
Der bør udvises forsigtighed selv om der ikke kan påvises at terazosin udskilles i human mælk. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pga. risiko for svimmelhed og uklarhed, bør bilkørsel eller farlige opgaver undgås i 12 timer efter første dosis.
Herudover kan Hytrin® give bivirkninger, f.eks. døsighed og søvnighed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på hvordan medicinen påvirker dig. 

Hytrin® indeholder lactose

Hytrin® indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager Hytrin®, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
 

3. Sådan skal du tage Hytrin®

Tag altid Hytrin® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Hytrin® bør tages med tilstrækkelig mængde væske.
Hytrin® kan indtages både med og uden mad.

Tabletterne fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine tabletter til alle de anførte doseringer. 

Den sædvanlige dosis er

Behandling af forhøjet blodtryk:
Voksne: Du skal starte med at tage 1 tablet på 1 mg daglig ved sengetid i 1 uge.
Vedligeholdelsesdosis vil normalt være 1 tablet på 5 mg 1-2 gange daglig. Følg lægens anvisninger.

Behandling af forhøjet blodtryk er langtidsbehandling.
Hvis det har været nødvendigt at stoppe behandlingen med Hytrin®, skal du starte ny behandling med 1 mg ved sengetid, selv om det kun er få doser, du har sprunget over. Tal med lægen.

Hvis du tager anden medicin mod forhøjet blodtryk, skal du måske have lavere dosis af Hytrin®. Følg lægens anvisninger.

Behandling af forstørret blærehalskirtel:
Du skal tage 1 tablet på 1 mg ved sengetid i en uge og derefter 1 tablet på 2 mg ved sengetid i en uge.
Vedligeholdelsesdosis vil normalt være 1-2 tabletter på 5 mg ved sengetid. Følg lægens anvisninger.

Maksimal dagdosis på 20 mg bør ikke overskrides.

Ældre
Dosis bør holdes så lav som muligt. Følg lægens anvisninger.

Børn og unge
Børn og unge under 18 år må kun få Hytrin® efter lægens anvisning.

Nedsat nyrefunktion
Det er ikke nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat leverfunktion
Følg lægens anvisning. Hytrin® nedbrydes i leveren, derfor frarådes patienter med leversvigt at bruge Hytrin®. 

Hvis du har taget for mange Hytrin® tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være lavt blodtryk og svimmelhed samt hjertebanken og uregelmæssig puls. 

Hvis du har glemt at tage Hytrin®

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.
Hvis du har glemt flere doser, skal du kontakte lægen, da du skal genstarte behandlingen med lav dosis. 

Hvis du holder op med at tage Hytrin®

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis behandlingen ophøres med henblik på at starte igen, bør der tales med en Læge i forhold til dosis og optrapning. 

4. Bivirkninger

Hytrin® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ved behandling for forhøjet blodtryk er de almindeligste bivirkninger kraftesløshed og svaghed, sløret syn, svimmelhed, tilstoppet næse, kvalme, træthed, hjertebanken og hævede fødder og ben pga. ophobning af væske.

Ved behandling for forstørret blærehalskirtel er de mest almindelige bivirkninger svimmelhed, især ved skift af stilling, kraftesløshed og svaghed, hovedpine, døsighed, tilstoppet næse og impotens. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne - meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.


Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga.
  forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.
  overfølsomhed (anafylaksi). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Vedvarende smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Hovedpine, svimmelhed.


Almindelige bivirkninger
(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Nervøsitet.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden, døsighed, uklarhed.
 • Tågesyn.
 • Hjertebanken
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.
 • Åndenød. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Tilstoppet næse, bihulebetændelse.
 • Kvalme.
 • Smerter i arme og ben.
 • Rejsningsbesvær (impotens).
 • Hævede fødder, ankler og hænder, kraftesløshed og svaghed.


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Nedsat lyst til sex.
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Vand i kroppen. Tal med lægen.
 • Vægtstigning.


Sjældne - meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Svien og smerter ved vandladningen pga. betændelse i urinrøret.
 • Urinsyregigt.
 • Angst, søvnløshed.
 • Ændring af farveopfattelse, synsforstyrrelser, øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd, komplikationer i forbindelse med operation for grå stær.
 • Susen for ørene (tinnitus).
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Lavt blodtryk pga. udvidelse af blodkarrene.
 • Bronkitis, forkølelsessymptomer, næseblod, hoste, betændelse i svælget, snue.
 • Mavesmerter, forstoppelse, diarré, mundtørhed, sure opstød, luft i maven, opkastning.
 • Kløe, udslæt, nældefeber, svedtendens.
 • Smerter i bryst, nakke og skulder, smerter, varme og hævelse i et eller flere led pga. betændelse, muskelsmerter.
 • Hyppig vandladning, ufrivillig vandladning.
 • Hævelse i ansigtet.
 • Influenzalignende sygdom: Feber, kvalme, hovedpine, muskelømhed.
 • Feber.


Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Overfølsomhedsreaktioner, f.eks. udslæt, kløe, kraftesløshed, hævede lymfekirtler.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt.
  Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængelig for børn.

Tag ikke Hytrin® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hytrin® 2 mg tabletter indeholder

 • Aktivt stof: Terazosin 2 mg terazosinhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactose, magnesiumstearat, talcum, majsstivelse, quinolingult (E104), prægelatiniseret stivelse.

Udseende og pakningsstørrelser

Hytrin® 2 mg er en gul, rund flad tablet med Abbott logo på den ene side.

Hytrin® 2 mg fås i pakninger med 28 og 98 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK
Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N. 

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK
Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Hytrin® svarer til Sinalfa®.

Hytrin® er et registreret varemærke, der tilhører Amdipharm International Limited. 

Revisionsdato

Senest revideret december 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...