Xylocaine

kutanspray, opløsning 10 mg/dosis

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Xylocaine® 10 mg/dosis, kutanspray, opløsning
lidocain 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Xylocaine® kutanspray til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.


Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xylocaine® kutanspray
 3. Sådan skal du bruge Xylocaine® kutanspray
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Xylocaine® kutanspray er lidocaine, som tilhører gruppen af lokalbedøvende lægemidler.

Xylocaine® kutanspray anvendes til: 

 • Bedøvelse af huden samt bedøvelse af slimhinder i forbindelse med lægeundersøgelser og operationer i næse og svælg hos voksne og børn over 2 år.


Lægen kan have givet dig Xylocaine® kutanspray for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xylocaine ® kutanspray

Brug ikke Xylocaine® kutanspray, hvis:

 • du er overfølsom (allergisk) over for lidocaine eller et af de øvrige indholdsstoffer (se punkt 6).
 • du er overfølsom (allergisk) over for andre lokalbedøvelses midler af samme type (amid-typen).


Brug ikke dette lægemiddel, hvis noget af det som står oven for, passer på dig. Hvis du er usikker, så rådfør dig med din læge eller apotek, før du starter behandling med Xylocaine® kutanspray. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, inden du bruger Xylocaine® kutanspray, hvis: 

 • du har sår i munden, næsen eller svælget.
 • du har epilepsi.
 • du har hjerteproblemer så som nedsat hjerterytme.
 • du har for lavt blodtryk.
 • du har nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • du eller nogen i din familie lider af den sjældne blodsygdom (porfyri).


Efter lokalbedøvelse i munden eller svælget, må du ikke spise noget i ca. 2 timer, pga. risiko for fejlsynkning. 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge eller tandlæge, hvis du tager: 

 • medicin mod hjerterytmeforstyrrelser (antiarytmika).
 • cimetidin (mod mavesår).
 • beta-blokkere (lægemiddel mod forhøjet blodtryk).
 • fluvoxamin (lægemiddel mod depression).
 • disulfiram (mod alkoholafhængighed).
 • metronidazol (antibiotikum).

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet
Du kan bruge Xylocaine® kutanspray selvom du er gravid.

Amning

Du kan bruge Xylocaine® kutanspray, selvom du ammer, dog ikke på brystvorterne lige før amning. 

Xylocaine® kutanspray indeholder saccharose

Kontakt lægen, før du anvender Xylocaine® kutanspray, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Xycolaine® kutanspray indeholder ethanol

Xylocaine® bør derfor anvendes med forsigtighed til alkoholikere, børn, gravide og ammende kvinder samt patienter med epilepsi eller leversygdomme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Afhængig af dosis og hvor på kroppen Xylocaine® kutanspray har været anvendt, kan denne give kortvarige forstyrrelser i din bevægelse og koordination. Vent med at køre bil eller betjene maskiner. Din læge eller tandlæge vil fortælle dig, hvornår det er sikkert for dig at køre bil eller betjene maskiner igen. 

3. Sådan skal du bruge Xylocaine® kutanspray

Brug altid Xylocaine® kutanspray nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Xylocaine® kutanspray vil normalt blive givet til dig af din læge eller tandlæge. Dosis af Xylocaine® kutanspray er individuel, og afhænger af den mængde smertelindring du behøver. Dosis vil derfor variere fra patient til patient, og er også afhængig af dennes alder og helbred.

Den sædvanlige dosis til voksne er mellem 20 og 200 mg (2-20 pust).

Børn
For børn under 12 år, bør dosis ikke overskride 4-5 mg/kg (8-10 pust for et barn der vejer 20 kg), når det anvendes i næsen eller munden.

Nedsat nyre- og leverfunktion
Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har brugt for meget Xylocaine® kutanspray

Kontakt lægen, tandlægen eller apoteket, hvis du har anvendt mere Xylocaine® kutanspray, end der står her eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Symptomer på overdosering kan være synsforstyrrelser, muskelrysten, følelsesløshed i tungen, susen for ørerne (tinnitus), for lavt blodtryk, forstyrrelser i hjerterytmen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse inden for minutter til timer, pga.
  overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.


Lidocain kan forårsage akutte symptomer på forgiftning ved overdosering eller ved høj koncentration i blodet efter hurtig absorbtion. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Ondt i halsen, hæshed, mistet stemme.
 • Lokal irritation på påføringsstedet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Xylocaine® kutanspray utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Xylocaine® kutanspray ved temperaturer over 25 °C. Ved temperaturer under 8 °C, vil Xylocaine® kutanspray begynde at blive fast. Dette vil opløses, når Xylocaine® kutanspray forsigtig varmes op til stuetemperatur.

Sprayrør bør ikke genbruges og bør kasseres direkte efter brug.

Brug ikke Xylocaine® kutanspray efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Xylocaine® 10 mg/dosis, kutanspray, opløsning indeholder:

Aktivt stof: Lidocain 10 mg/dosis.
Øvrige indholdsstoffer: Ethanol 96 %, macrogoler (macrogol 400), bananessens, menthol, saccharin, renset vand. 

Pakningsstørrelser

Xylocaine® fås i 50 ml glasflaske med pumpespray dosering (500 doser). Kort spray rør medfølger.

Korte (ca. 120 mm) og lange (ca. 230 mm) sterile plastik sprayrør er tilgængelige i 50 stk pakninger. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK
Oddesundvej 39 

6715 Esbjerg N. 

Frigivet af

Abacus Medicine B.V.
Herculesstraat 25 

1812 PD Alkmaar
Holland

Xylocaine® er et registreret varemærke, der tilhører AstraZeneca AB. 

Revisionsdato

Senest revideret januar 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...