Tavegil

tabletter 1 mg

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Tavegil® 1mg, tabletter
Clemastin 

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

 • Du kan få Tavegil® uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Tavegil®.
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tavegil®
 3. Sådan skal du tage Tavegil®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Tavegil® tilhører gruppen af antihistaminer.
Antihistaminer er medvirkende til at mindste allergiske symptomer, ved at forhindre virkningen af de histaminer som produceres i kroppen.

Tavegil® anvendes til behandling af allergiske sygdomme, især nældefeber, høfeber og allergiske reaktioner fra næsen slimhinde (allergisk rhinit).

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Tavegil® for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tavegil®

Tag ikke Tavegil®

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for clemastin, andre antihistaminer eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • Hvis du lider af porfyri (en forstyrrelse i stofskiftet).


Giv ikke Tavegil® til børn under 1 år. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, hvis du: 

 • har grøn stær (snævervinklet glaukom).
 • har mavesår (stenoserende ulcus).
 • lider af tilstopning i tarmene (polyroduodenal obstruktion).
 • har forstørret blærehalskirtel (prostatahypertrofi).
 • lider af vejrtrækningsbesvær under søvn (søvnapnø, myastenia gravis).
 • Ikke tåler visse sukkerarter (lactose)

Børn og unge

Bør ikke anvendes til børn under 6 år uden lægens anvisning. 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler, samt kosttilskud.

Tavegil® forstærker den sløvende virkning af: 

 • alkohol
 • beroligende og muskelafslappende midler (f.eks. midler mod depression, nervemedicin, sovemedicin)


Tavegil® forstærker andre antidepressions-midlers virkning (cykliske antidepressive).

Tavegil® kan øge visse antidepressions-midlers påvirkning af hjertet (monoaminooxidase (MAO-) hæmmere) 

Brug af Tavegil® sammen med mad, drikke og alkohol

Tavegil bør tages sammen med et glas vand før et måltid.
Ligesom andre antihistaminer øger Tagegil® den sløvende virkning af alkohol. Undgå derfor at drikke alkohol når du tager Tavegil®. 

Graviditet, amning og fertilitet

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
 

Graviditet og fertilitet
Hvis du er gravid, har mistanke om at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager Tavegil®.
 

Amning
Du bør ikke tage Tavegil®, hvis du ammer. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.
Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Tavegil® virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Tavegil®

Tavegil® indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Tavegil®

Tag altid Tavegil® nøjagtig som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 12 år:
1 tablet morgen og aften.
 

Børn 6-12 år: 

½ tablet morgen og aften
 

Børn under 6 år må kun få Tavegil® 1 mg tabletter efter lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Tavegil® tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Tavegil® tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være døsighed, mundtørhed, udvidede pupiller, varme, rødmen og mavetarm-reaktioner. 

Hvis du har glemt at tage Tavegil®

Hvis du har glemt en tablet, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste tablet, så spring den glemte tablet over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Tavegil® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede) 

 • Allergiske reaktioner, inklusiv anafylaktisk shock, åndenød. Kontakt lægen eller skadestuen. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede): 

 • Træthed, døsighed.


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Stimulering af centralnervesystemet (også hos børn), herunder uro, søvnløshed, nervøsitet.
 • Svimmelhed.


Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Hovedpine.
 • Mundtørhed, kan medføre øget risiko for huller i tænderne og skader i mundslimhinden.
 • Kvalme, smerter i mellemgulvet.
 • Udslæt.
 • Stemmesvigt.


Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig eller uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Forstoppelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S. 

Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.
 

Opbevar ikke Tavegil® ved temperaturer over 25 °C.
 

Tag ikke Tavegil® efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Tavegil® 1 mg tabletter indeholder

Aktivt stof: Clemastin 1 mg. 

Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat, povidon, talcum, majsstivelse, lactosemonohydrat. 

Pakningsstørrelse

Tavegil® 1 mg fås i en pakning med 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N. 

Frigivet af

Abacus Medicine B.V., Herculesstraat 25
1812 PD Alkmaar, Holland
 

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 


Tavegil® er et registreret varemærke, der tilhører Novartis AG. 

 

Revisionsdato

Senest revideret januar 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...