Lidoplyin Dental Adrenalin

injektionsvæske, opl. 20 mg+12,5 mikrog/ml

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

Indlægssedel: Information til brugeren

Lidoplyin Dental Adrenalin 20mg/ml + 12,5 mikrogram/ml injektionsvæske, opløsning 

Lidocainhydrochlorid + adrenalin 

Læs denne indlægssedel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg tandlægen eller lægen, hvis der er mere, du vil vide.
 • Tal med tandlægen eller lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide før du begynder at bruge Lidoplyin Dental Adrenalin
 3. Sådan skal du bruge Lidoplyin Dental Adrenalin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lidoplyin Dental Adrenalin er et bedøvelsesmiddel med lokal virkning, der bruges som bedøvelse ved tandbehandling eller tandoperationer. Lidoplyin Dental Adrenalin indeholder lidocain som forhindrer nervesignalerne og adrenalin der har en karsammentrækkende effekt, hvilket gør at bedøvelsen forbliver i tandkødet. Effekten af bedøvelsen træder hurtigt i kraft, og forbliver i cirka 60 minutter. 

2. Det skal du vide før du begynder at bruge Lidoplyin Dental Adrenalin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Lidoplyin Dental Adrenalin:

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for lidocain eller adrenalin eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne medicin (se afsnit 6)
 • hvis du har en skjoldbruskkirtelsygdom eller alvorlig hjertesygdom

Vær ekstra forsigtig med at bruge Lidoplyin Dental Adrenalin

Tal med din tandlæge hvis du her en hjertesygdom, højt blodtryk, blodmangel, diabetes, nyre eller leversygdom eller nedsat almen tilstand da dette kræver særlig opmærksomhed. 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til tandlægen eller lægen , hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, der ikke er købt på recept. Lidoplyin Dental Adrenalin kan påvirke eller påvirkes af nogle lægemidler mod hjerterytmelidelser, højt blodtryk og depression, samt af nogle anæstetika. 

Brug af Lidoplyin Dental Adrenalin sammen med mad og drikke

Du bør ikke spise før bedøvelsen har aftaget grundet risikoen for at skade dig selv i form af at bide dig selv i læber og tunge. 

Graviditet og amning

Lidoplyin Dental Adrenalin kan anvendes til gravide.
Lidocain udsondres i brystmælk.
Lidoplyin Dental Adrenalin kan anvendes i ammeperioden.
Ved gentagen anvendelse af større doser Lidoplyin Dental Adrenalin kan der opstå risiko for bivirkninger hos det ammede barn.
Det er ikke kendt hvorvidt adrenalin udsondres i brystmælk.
 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din tandlæge eller læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lidoplyin Dental Adrenalin kan eventuelt have en forbigående påvirkning på din bevægelighed og koordinationsevne. Du er selv ansvarlig for at vurdere hvorvidt du er i stand til at føre motorværktøjer eller lave arbejde der kræver en skærpet opmærksomhed.
Lægemiddel kan påvirke din evne at køre bil grundet des effekter og/eller bivirkninger. Beskrivelsen af disse effekter og bivirkninger findes i afsnit 4. Bivirkninger. Således er det altid en god idé at læse all information i denne indlægssedel for vejledning. Spørg din læge eller personale ved apoteket hvis der er noget du er usikker på. 

Lidoplyin Dental Adrenalin indeholder natriummetabisulfit

Natriummetabisulfit kan i sjældne tilfælde medføre overfølsomhedsreaktioner og vejrtrækningsbesvær. 

3. Sådan skal du bruge Lidoplyin Dental Adrenalin

Lidoplyin Dental Adrenalin bliver brugt af tandlæger. Dosis vil blive justeret efter alder, vægt og din generelle helbredstilstand. 

Hvis du har taget for meget Lidoplyin Dental Adrenalin

Hvis du har fået en overdosis af Lidoplyin Dental Adrenalin kan disse symptomer komme til udtryk: Uro, kvalme, opkastning, kløe eller prikkende følelse i ansigtet, følelsesløshed i læber, tunge og i munden, svimmelhed, uklarhed, sensitiv til lyde, tinnitus, synsforstyrrelser, kramper, åndedrætsbesvær i svære tilfælde, varmefølelese, svedeture, hjertebanken, migrænelignende hovedpine, blodtrykstigning, hjertekrampe, høj, lav eller uregelmæssig puls, hjertestop.
 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Lidoplyin Dental Adrenalin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. 

 

Fortæl din læge umiddelbart hvis du kan genkende nogle af de ovenstående symptomer eller andet ubehag i løbet af din behandling. Kontakt din læge eller sygehus hvis du oplever nogle af disse symptomer når du er kommet hjem.
 

Hvis du har yderligere spørgsmål omkring dette lægemiddel, kontakt tandlæge eller personalet ved apoteket. 

4. Bivirkninger

Lidoplyin Dental Adrenalin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

Meget almindelige bivirkninger (kan Forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 

 • Kvalme
 • Lavt blodtryk

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • Langsom puls
 • følelse af brændende, følelsesløshed, prikken eller kløe
 • svimmelhed
 • opkastning
 • Højt blodtryk

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Kramper
 • prikken eller kløe i ansigtet
 • følelsesløshed i læber, tunge og i munden
 • sensitiv til lyde
 • tinnitus
 • synsforstyrrelser
 • bevidstløshed
 • rysten
 • eufori
 • taleforstyrrelser

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter): 

 • hjertestop
 • uregelmæssig hjerterytme
 • nerveskader
 • inflamation i rygmarven
 • dobbeltsyn
 • vejrtrækningsbesvær
 • allergiske reaktioner, allergisk shock

 

Følgende bivirkninger er rapporteret, men hyppigheden kendes ikke: 

 • overledningsblok
 • sænket hjertefrekvens (ved høje doser)
 • hjertebanken
 • hjerneblødning
 • døsighed
 • hovedpine
 • kolde fingre og tæer
 • svaghed
 • tågesyn
 • åndenød
 • vand i lungerne
 • højt blodsukker
 • angst
 • indre uro
 • forvirring

 

Sjældne bivirkninger (optræder hos mindre end 1 af 1,000 patienter): 

Overfølsomhedsreaktioner, hjertestillestand, bevidstløshed, kramper, følelsesløshed og andre følelsesforstyrrelser. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 

 

Lægemiddelsstyrelsen, 

Axel Heides Gade 1, 

2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk, 

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.
Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C).
Brug ikke Lidoplyin Dental Adrenalin efter den udløbsdato, der står på den ydre pakning. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i nævnte måned.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Lidoplyin Dental Adrenalin 20mg/ml + 12,5 mikrogram/ml injektionsvæske, opløsning indeholder:

 • Aktive stof: lidocainhydrochlorid og adrenalin. 1 ml indeholder 20mg lidocainhydrochlorid og 12,5 mikrog adrenalin.
 • Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, natriummetabisulfat (antioxidant) og vand for injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Lidoplyin Dental Adrenalin opløsning til injektion "leveres" i cylinderampuller for engangsbrug. Hver cylinderampull indeholder 1,8ml opløsning. Pakningsstørrelse: 100 cylinderampuller. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

EuroPharmaDK 

Oddesundvej 39 

6715 Esbjerg N 

Frigivet af:

Abacus Medicine B.V.
Harculesstraat 25 

1812 PD Alkmaar 

Holland 

Revisionsdato

Senest revideret januar 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...