Mucolysin®

pulver til oral opløsning 600 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Mucolysin® 600 mg, pulver til oral opløsning
acetylcystein 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mucolysin
 3. Sådan skal du tage Mucolysin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Mucolysin er et slimløsnende middel, som bruges ved hoste med sejt slim.  

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.  

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mucolysin

Tag ikke Mucolysin:

 • hvis du er allergisk over for acetylcystein eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du for nylig har hostet blod op.


Du må ikke bruge Mucolysin 600 mg til børn uden lægens anvisning. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Mucolysin: 

 • hvis du har astma eller tidligere har haft sammentrækninger i luftvejene (bronkospasmer).
 • hvis du har eller har haft mavesår.
 • hvis du er særlig følsom over for histamin.


Vær opmærksom på følgende: 

Mycolysin kan give alvorlige hudreaktioner. Hvis du får forandringer i hud og slimhinder, skal du kontakte din læge og stoppe behandlingen med Mucolysin. 

Brug af anden medicin sammen med Mucolysin

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med din læge: 

 • hvis du er i behandling med oralt antibiotika. Disse to lægemidler bør tages med mindst 2 timers mellemrum.
 • hvis du tager hostestillende medicin.
 • hvis du er i behandling med nitroglycerin (glycerylnitrat).

Brug af Mucolysin sammen med mad og drikke

Du kan tage Mucolysin efter et måltid. Brugsanvisning er angivet i afsnit 3

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Du bør ikke tage Mucolysin, hvis du er gravid eller ammer. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mucolysin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Mucolysin indeholder saccharose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Mucolysin

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Ét brev 1 gang dagligt (svarende til 600 mg acetylcystein dagligt). 

 

Børn 

Du må ikke bruge Mucolysin til børn. 

Brugsanvisning:

Efter et måltid opløses pulveret i et halvt glas koldt vand og kan tilsættes varmt vand efter ønske. Bemærk at koldt og varmt vand ikke må blandes i omvendt rækkefølge, da dette kan ødelægge pulveret. Den færdige opløsning bør omrøres og indtages straks. 

 

Tag ikke Mucolysin sent om aftenen, da der i den første tid af behandlingen vil være mere tyndtflydende slim, som skal hostes op, hvilket kan forstyrre nattesøvnen. 

Hvis du har taget for meget Mucolysin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Mucolysin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet,og du føler dig utilpas. 

Symptomer på overdosering kan være kvalme og opkastning. 

Hvis du har glemt at tage Mucolysin

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Mucolysin

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede 

 • Vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.


Meget sjældne bivirkninger
: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede 

 • Mundbetændelse, mavesmerter, diarre, opkastning, halsbrand og kvalme.
 • Hovedpine og feber.
 • Overfølsomhedsreaktioner (hududslæt og hævelser, kløe, nældefeber, åndenød, hurtig puls og nedsat blodtryk). Kan blive alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Susen for ørerne (tinnitus).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere information

Mucolysin 600 mg pulver til oral opløsning indeholder:

 • Aktivt stof: Acetylcystein 600 mg
 • Øvrige indholdsstoffer: Saccharose, ascorbinsyre, saccharinnatrium. Smag: Citronaroma, honningaroma.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Mucolysin er et hvidt til gulligt pulver, som er delvist agglomereret og har en duft af citron/honning. 

 

Pakningsstørrelser 

10 eller 20 breve. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39079 Barleben, Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...