Isoptin SR

depottabletter 120 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

ISOPTIN® SR 120 mg depottabletter
Verapamil hydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Isopti SR til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Isoptin SR.
 3. Sådan skal du tage Isoptin SR.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Isoptin SR er medicin af typen calciumantagonister med virkning på hjerte og kredsløb.

Du kan tage Isoptin SR til: 

 • forebyggelse mod hjertekrampe (angina pectoris).
 • behandling af for højt blodtryk.
 • forebyggelse og behandling af hurtig og uregelmæssig hjerterytme.
 • forebyggelse efter blodprop i hjertet.


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Isoptin SR

Tag ikke Isoptin SR, hvis du

 • er allergisk over for verapamil hydrochlorid, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Isoptin SR (angivet i punkt 6).
 • har langsom puls i form af AV-blok grad 2 eller 3 og syg sinusknudesyndrom uden fungerende pacemaker.
 • lider af alvorlige sygdomme i hjerte eller kredsløb.
 • lider af hjertesvigt.
 • har svær hjertesvækkelse (kardiogent shock) har for hurtig hjerterytme.
 • lider af forstyrrelser i hjerterytmen.
 • har meget lavt blodtryk.
 • er i behandling med ivabradin.
 • har fået for meget hjertemedicin (digoxin), kan bl.a. vise sig ved kvalme.
 • er overfølsom overfor anden medicin der ligesom Isoptin SR tilhører gruppen af calciumantagonister.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Isoptin SR hvis du 

 • har meget langsom puls (AV-blok).
 • lider af sygdomme i hjerte (hjerteinsufficiens) eller kredsløb.
 • lider af forsnævret pulsåre (aortastenose).
 • har kroniske lidelser i hjertemuskulaturen.
 • lider af grøn stær og er i behandling med øjendråber (betablokker).
 • lider af sygdomme hvor der er forstyrrelse i forbindelsen mellem nerverne og musklerne (myasthenia gravis, Lambert-Eaton syndrom eller fremskreden Duchennes muskeldystrofi).
 • har nedsat nyre- og leverfunktion.
 • lider af for lavt blodtryk.


Det kræver særlig overvågning at anvende verapamil til nyfødte og børn.

Isoptin SR kan ikke fjernes ved hæmodialyse.

Du bør få kontrolleret din hjerterytme (EKG) og dit blodtryk både før og under behandlingen med Isoptin SR. 

Brug af anden medicin sammen med Isoptin SR

Tal med din læge, hvis du tager medicin: 

 • for hjertet (digoxin, digitoxin, ivabradin).
 • mod uregelmæssig hjerterytme (flecainid, kinidin)
 • for forhøjet blodtryk (betablokkere, metoprolol, propranolol, prazosin, terazosin,vanddrivende medicin)
 • efter transplantation (ciclosporin, sirolimus, everolimus, tacrolimus)
 • mod urinsyre gigt (sulfinpyrazon, colchicin)
 • mod mani (lithium)
 • mod depression (imipramin)
 • mod sukkersyge (type II) (glibenclamid)
 • for forhøjet kolesterol (simvastatin, lovastatin, atorvastin)
 • mod astma (theophyllin)
 • mod depression (perikum, naturmedicin)
 • mod kræft (doxorubicin)
 • for migræne (almotriptan)
 • for epilepsi (carbamazepin, phenobarbital, fenytoin)
 • forebyggende mod migræne (clonidin)
 • for infektion (erythromycin, clarithromycin, rifampin, telithromycin)
 • for mavesår (cimetidin)
 • mod angst og uro (buspiron, midazolam)
 • der er muskelafslappende mod HIV (ritonavir)
 • til bedøvelse (inhalationsanæstetika)
 • mod smerter (acetylsalicylsyre)
 • får infusionsvæske (dantrolen)
 • antikoagulativ behandling (blodfortyndende) (dabigatran).

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Brug af Isoptin SR sammen med mad og drikke og alkohol

 • Du kan tage Isoptin SR sammen med mad og drikke, dog ikke sammen med grapefrugtjuice.
 • Du skal tage Isoptin SR depottabletter med et glas vand.
 • Du skal være opmærksom på at Isoptin SR kan øge virkningen af alkohol.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun tage Isoptin SR efter aftale med lægen.


Amning: 

 • Hvis du ammer, må du kun tage Isoptin SR efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Isoptin SR kan især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Isoptin SR

Tag altid Isoptin SR nøjagtigt efter lægens anvisning.
Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet

Depottabletterne skal synkes hele.
Depottabletterne må ikke knuses eller tygges.

Verapamilbehandling bør ikke afbrydes pludseligt efter lang tids brug. Det anbefales at nedtrappe dosis langsomt. Tal med lægen. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

240 mg 1-2 gange dagligt.

Ældre: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Brug til børn: 

Børn må normalt ikke få Isoptin SR.

Nedsat nyre- og leverfunktion:
Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Isoptin SR depottabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine depottabletter til alle de anførte doseringer. 

Hvis du har taget for mange Isoptin SR

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har taget flere Isoptin SR, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Symptomer:  

Døsighed, forvirring, kramper, kvalme, opkastning, feberdøs, for lavt blodtryk. Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. Hyppig vandladning, tørst, træthed pga.
højt blodsukker (blodglukose). I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning.
Alvorlig ændring af hjertets funktion med langsom hjerterytme stigende til shock med koma. Ved mistanke om overdosering kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Hvis du har glemt at tage Isoptin SR

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over.
Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Isoptin SR

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.
Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Isoptin SR. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige til almindelige bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 100 patienter): 

 • Hjertesvigt med trykken i brystet og åndenød.
  Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.


Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse (AVblok type 1). Kontakt straks læge eller skadestue.
  Ring evt. 112.
 • Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte (hjerteinsufficiens). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen med hurtig eller langsom, evt. uregelmæssig puls (overledningsforstyrrelser). Kontakt læge eller skadestue.


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Voldsomme anfald af smerter i maven, opkastninger, stop for luftafgang og afføring pga.
  tarmslyng. Kontakt læge eller skadestue.


Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Hjertepumpesvigt (kardiogent shock/asystoli).
  Ring 112.
 • Meget hurtig hjerterytme, svag puls, hjertestop (ventrikelflimmer). Ring 112.
 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød (bronkospasme). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring 112.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom). Kontakt læge eller skadestue.


Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær (laryngospasme). Kontakt straks læge eller skadestue.
  Ring 112.
 • Alvorlig hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag (eksfoliativ dermatitis).
  Kontakt læge eller skadestue.


Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning (apopleksi) Ring 112.
 • Lammelse/delvis lammelse (paralyse) kan også være følelse af svaghed i musklerne i lemmerne.
 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse (AV-blok type 2 og 3). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Meget langsomme ufrivillige vridende bevægelser. Forsvnder ikke, efter at du er stoppet med behandlingen (ekstrapyramidale bivirkninger).
  Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige til almindelige bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 100 patienter): 

 • Svimmelhed.
 • Sløvhed.
 • Hovedpine.
 • Langsom puls (bradykardi). Kan blive alvorligt.
  Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk (hyppigst ved i.v. anvendelse).
 • Rødmen og varmefornemmelse i ansigtet (flushing).
 • Forstoppelse.
 • Sure opstød / halsbrand (dyspepsi).
 • Kvalme.
 • Kløe.
 • Udslæt/hududslæt (eksantem).
 • Nældefeber.
 • Hårtab (alopecia).
 • Impotens.
 • Uregelmæssig menstruation.
 • Brystspændinger.
 • Træthed.
 • Varmefølelse.
 • Hævelse af ankler.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Søvnforstyrrelser og livlige drømme.
 • Hurtig puls (takykardi). Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hurtig eller langsom puls forårsaget af "syg sinusknudesyndrom" hvor pulsen er uregelmæssig.
  Kan være livsfarligt. Kontakt lægen.


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Overfølsomhed/ Øget følsomhed for.
 • Mælkesekretion og ophør af menstruation pga. forhøjet hormon (prolaktin) i blodet. Hos mænd brystudvikling og impotens.
 • Appetitmangel/madlede.
 • Forvirring (konfusion).
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Mareridt.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden (paræstesi).
 • Rysten (tremor).
 • Synsforstyrrelser.
 • Svimmelhed (vertigo).
 • Hjertebanken (palpitationer).
 • Smerter i musklerne i forbindelse med aktivitet (claudication intermittens).
 • Rødfarvning af fødder og evt. hænder med brændende smerter (erythromelalgia).
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Isoptin SR i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Diarre, mavesmerter, maveubehag, opkastning.
 • Forhøjede leverenzymer.
 • Muskelkramper.
 • Hyppig vandladning.
 • Brystsmerter.


Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben (erythema multiforme).
 • Øget svedtendens (diaforese).


Sjældne til meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Blå mærker.
 • Overvækst af tandkød (gingival hyperplasi).
 • Muskelsmerter, ledsmerter.
 • Udvikling af bryster hos mænd.


Meget sjældne bivirkninger
(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Rysten af hænder og hoved, stive bevægelser og stivnet ansigtsudtryk (Parkinsonisme).
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Eksem fremkaldt af lys (fototoksisk dermatitis).
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser (angioødem). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Mindre blødninger i hud og slimhinder.


Hyppigheden er ikke kendt:
 

 • Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet (hyperkaliæmi). Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertes rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær (dyspnø). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Udslæt med pletter og små knuder (maculopapular udslæt).
 • Hævede fødder, ankler og hænder (perifere ødemer).
 • Muskelsvaghed.
 • Mælkesekretion (galaktoré).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Tag ikke Isoptin SR efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar Isoptin SR utilgængeligt for børn.
 • Opbevar ikke Isoptin SR ved temperaturer over 25 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

Isoptin SR 120 mg depottabletter indeholder:

Aktivt stof: 

Verapamil hydrochlorid 120 mg.

Øvrige indholdsstoffer: 

Mikrokrystallinsk cellulose, natriumalginat, povidon, magnesiumstearat, hypromellose, magrogol 400, macrogol 6000, montanglycol voks, titandioxid (E 171), talcum. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Depottabletterne er hvide og mærket "120 SR" på den ene side og "Knoll" på den anden side.
Der er ingen kærv.

Isoptin SR fås i: 

Isoptin SR 120 mg i pakning med 100 depottabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com  

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

I Danmark markedsføres Isoptin SR også som Isoptin Retard.

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 01/2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...