Diproderm®

salve 0,5 mg/g

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diproderm 0,5 mg/g (0,05%) salve 
Betamethason
 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.  

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
 

Oversigt over indlægssedlen 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diproderm
 3. Sådan skal du bruge Diproderm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Diproderm indeholder et stærkt binyrebarkhormon.
 • Diproderm dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved mindskes udbredelsen af udslæt, eksem eller psoriasis.
 • Du kan bruge Diproderm til behandling af forskellige former for eksem og psoriasis.


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diproderm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
 

Brug ikke Diproderm: 

 • Hvis du er allergisk over for betamethasondipropionat, andre binyrebarkhormoner eller et af de øvrige indholdsstoffer i Diproderm (angivet i pkt. 6).
 • Hvis du har betændelse i huden som skyldes svampe eller bakterier, med mindre betændelsen bliver behandlet samtidig.
 • Hvis du har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næsen, på kinderne og i panden (rosacea).
 • Hvis du har betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • Hvis du har bumser eller på områder med bumser.
 • Hvis du har sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelsessår, skoldkopper og helvedesild).
 • Hvis det er hudlidelser hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller bleeksem.

 

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Diproderm.
 

Vær ekstra forsigtig med at bruge Diproderm salve 

Vær opmærksom på følgende: 

 • Behandlingen bør ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at din læge igen har set på din hudsygdom.
 • Du bør ikke bruge binyrebarkhormonsalve længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af den sarte hud i ansigt, armhuler, lyske, ved endetarmsåbning eller på kønsdele.
 • Du bør især undgå at bruge binyrebarkhormon til børn længere end aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.
 • Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben.
 • Hvis huden bliver mere irriteret, betændt, rød, eller klør og svier, bør du tale med din læge. Der kan være kommet betændelse eller allergi.
 • Du bør ikke bruge tætsluttende og lufttæt forbinding eller plaster, hvis der er betændelse i huden.
 • Du bør ikke bruge Diproderm rundt om øjnene.
 • Undgå at få Diproderm i øjnene.
 • Hvis du har brugt Diproderm i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre din hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
 • Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, især for børn, når du bruger Diproderm i længere tid. Fortæl derfor lægen, at du bruger Diproderm, hvis du er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Diproderm.

 

Brug af anden medicin sammen med Diproderm 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Du kan bruge Diproderm sammen med anden medicin.
 

Graviditet og amning 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun bruge Diproderm efter aftale med lægen.
 

Amning 

Hvis du ammer, må du bruge Diproderm i korte perioder efter aftale med lægen. Du bør ikke bruge Diproderm på brystet mens du ammer.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Diproderm påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Diproderm

Brug altid Diproderm nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.
 

Den sædvanlige dosis er 

Voksne: 

Påsmør Diproderm salve i et tyndt lag 1-2 gange daglig (morgen og aften).
 

Børn: 

Du må kun bruge Diproderm salve til børn under 12 år efter aftale med en læge. Du bør i så fald kun smøre Diproderm salve på små hudområder 1-2 gange dagligt 

i et tyndt lag. Behandlingen må højest vare 1 uge.
 

Vask hænder efter brug, med mindre hænderne behandles.
 

Hvis du har brugt for meget Diproderm 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere 

af Diproderm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
 

I sjældne tilfælde med langvarig og overdreven brug kan du få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt andre bivirkninger, som står i bivirkningsafsnittet.
 

Hvis du har glemt at bruge Diproderm 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
 

Hvis du holder op med at bruge Diproderm 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.
 

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

Bivirkninger forekommer især ved langvarig og overdreven brug, samt ved brug af lufttæt forbinding.
 

Alvorlige bivirkninger ved brug af Diproderm salve 

 

Sjældne bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Rødt, rundt måneansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øgede fedtdepoter på maven og i nakken. Kontakt lægen.
 • Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
 • Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.
 • Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

 

Ikke alvorlige bivirkninger ved brug af Diproderm salve 


Almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Ny betændelse kan opstå i hud, som er under behandling med Diproderm.
 • Betændelse i hårsække.
 • Brændende fornemmelse, kløe, irritation, tør hud.
 • Kontakteksem.
 • Uønsket hårvækst.
 • Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser (steroid-akne).
 • Udslæt med små væskefyldte blærer pga. stærk sved eller feber (varmeknopper).
 • Hvide pletter på huden (nedsat pigmentering).
 • Tynd hud, der let går i stykker, strækmærker, laset og opblødt hud.
 • Irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).


Ikke almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Overfølsomhed.
 • Små punktformede eller større blødninger i huden.


Sjælde bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Brune pletter på huden (øget pigmentering)


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Forværring af betændelse i huden, sløring af betændelse i huden.
 • Udvidelse af de små blodkar i huden.
 • Forværring af eksem ved ophør af behandlingen.
 • Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med røde, især på hage, næse, kinder og pande (steroid- rosacea).

 

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til
Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 

Opbevar ikke Diproderm over 30°C.
 

Brug ikke Diproderm efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diproderm 0,5 mg/g salve indeholder 

 • Det virksomme stof i Diproderm salve er betamethason 0,5mg/g (som dipropionat).
 • Øvrige indholdsstoffer: Paraffinolie, hvid blød paraffin.

 

Udseende og pakningsstørrelser 

Udseende 

Diproderm salve er en glat, hvid ensartet salve.
 

Pakningsstørrelser 

Diproderm 0,5 mg/g salve fås i pakningsstørrelser med 1 og 3 tuber a 30g.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4
Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V
 

Diproderm® er et registreret varemærke, der tilhører Merck Sharp & Dohme Corp. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2016.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...