Antabus®

brusetabletter 400 mg

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

Antabus® 400 mg, brusetabletter
Disulfiram
 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Antabus® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Antabus®
 3. Sådan skal du tage Antabus®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Antabus® er et middel mod afhængighed af alkohol.
 

Antabus® ændrer omsætningen af alkohol i kroppen, så der kommer ubehagelige virkninger, hvis du drikker alkohol.
 

Du skal tage Antabus® mod alkoholisme. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Antabus®

Lægen kan have foreskrevet anden dosering eller anvendelse end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
 

Tag ikke Antabus® 

 • hvis du er allergisk over for disulfiram eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har en alvorlig hjertesygdom.
 • hvis du har for højt blodtryk.
 • hvis du har en alvorlig sindslidelse.
 • hvis du har en hjernelidelse eller har følger derefter.


Du må ikke drikke alkohol, når du tager Antabus®.
 

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Antabus®, hvis du 

 • har en lever- eller nyresygdom.
 • tidligere har haft en sindslidelse.
 • har diabetes.
 • har epilepsi.
 • har for højt stofskifte.
 • har for lavt stofskifte.
 • har en kronisk lungesygdom.
 • har kontakteksem udløst af gummi.


Du må ikke drikke alkohol under behandlingen og i op til 14 dage efter, behandlingen er stoppet.
 

Advarsel!
Antabus® ændrer omsætningen af alkohol i kroppen. Du får en meget ubehagelig reaktion, hvis du drikker alkohol, mens du tager Antabus®. Det drejer sig om hovedpine, ansigtsrødme, hurtig puls og vejrtrækning, hjertebanken, kvalme, opkastning, bleghed, lavt blodtryk og svimmelhed.
I alvorlige tilfælde besvimelse (kollaps). Reaktionen kan være forskellig fra gang til gang. Kontakt evt. læge eller skadestue. 


Kontakt straks lægen hvis du får
 

 • Appetitsløshed, træthed, utilpashed, opkastning, feber, kløe, gulsot, mørkfarvet urin, lys afføring. Det kan være tegn på leverbetændelse.


Vær opmærksom på følgende
 

 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Antabus®. Det kan have betydning for prøveresultaterne.
 • Inden du starter i behandling med Antabus®, skal du have undersøgt blodet regelmæssigt. Tal med lægen.

Brug af anden medicin 

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonale, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Visse fødevarer og medicin kan indeholde alkohol. Selv meget små mængder kan give ubehagelige virkninger, hvis du får alkohol samtidig med Antabus®. Vær opmærksom på, at drikkevarer mærket ”alkoholfri” og ”ikke- alkoholisk” kan indeholde mere end 0,1% alkohol, og derfor kan fremkalde en ubehagelig reaktion.

Fortæl det til lægen, hvis du tager 

 • Medicin mod betændelse (metronidazol).
 • Blodfortyndende medicin (warfarin).
 • Medicin mod epilepsi (phenytoin).
 • Medicin mod tuberkulose (rifampicin, isoniazid).
 • Medicin mod astma (theophyllin).
 • Visse midler mod angst og uro af typen benzodiazepiner (f.eks. chlordiazepoxid, diazepam og temazepam).
 • Medicin mod for meget mavesyre.
 • Jerntilskud (jernsalte).


Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis. 

Brug af Antabus® sammen med mad og drikke 

Du må ikke drikke alkohol under behandlingen og i 14 dage efter, at behandlingen er stoppet. Vær opmærksom på, at fødevarer, der indeholder alkohol selv i meget små mængder, kan give ubehagelige virkninger.
 

Graviditet og amning 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Antabus® ifølge aftale med lægen.
 

Amning
Antabus® går over i modermælken. Hvis du ammer, må du kun tage Antabus® efter aftale med lægen.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Brug af Antabus® kan virke sløvende i større eller mindre grad. Det skal du tage hensyn til, hvis du skal i færdes i trafikken eller arbejde med maskiner. 

3. Sådan skal du tage Antabus®

Tag altid Antabus® nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
 

Du skal opløse brusetabletterne i ½ glas vand. Lad blandingen bruse af og rør rundt, før du drikker den.
 

Den sædvanlige dosis er 

Voksne
Startdosis: 

800 mg daglig 2-3 dage
 

Vedligeholdelsesdosis: 

100-200 mg daglig eller 600-800 mg 2 gange ugentlig
 

Antabus® fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine brusetabletter til alle de anførte doseringer.
 

Ældre
Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
 

Nedsat nyre- og leverfunktion
Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægen anvisninger.
 

Hvis du har fået for meget Antabus® brusetabletter 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Antabus® brusetabletter, end der står her eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Symptomer på overdosering er opkastning, hovedpine, ligegyldighed, blodtryksfald, hurtig puls, usikre bevægelser, irritabilitet, urolig adfærd, hallucinationer og sindslidelser. Kan føre til bevidsthedstab og kramper.
 

Hvis du har glemt at tage Antabus® 

Hvis du har glemt at tage Antabus®, skal du tage næste dosis som planlagt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
 

Hvis du holder op med at tage Antabus® Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Smerter i øjet, større eller mindre ændringer i synsfeltet (mørke eller lyse områder), evt. blindhed pga. betændelser i synsnerven. Kontakt straks lægen.
 • Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen.
 • Sindslidelser, der kan minde om skizofreni, eller som giver en akut forvirringstilstand. Kontakt lægen.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter) 

 • Appetitløshed, træthed, utilpashed, opkastning, feber, kløe, gulsot, mørkfarvet urin og lys afføring pga. leverskade. Kan føre til leversvigt. Kontakt straks læge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 ud af 100 patienter) 

 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Sygelig opstemthed (mani). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Søvnighed, træthed.
 • Hovedpine.
 • Smerter i øverste del af maven.
 • Dårlig ånde, metalsmag i munden, diarre, kvalme, opkastning.


Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter) 

 • Allergiske hudreaktioner med kløe og/eller udslæt, aknelignede udslæt, overfølsomhed.
 • Nedsat sexlyst - og -funktion.
 • Impotens eller andre seksuelle problemer.


Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter) 

 • Vrangforestillinger, evt. forfølgelsesvanvid (paranoia). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt straks lægen,
 • Ændret følesans og nedsat muskelkraft i arme og ben. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.


Antabus® kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. påvirkning af leveren.
 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S., Websted: www.meldenbivirkning.dk, 

E-mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25°C.
 

Opbevar Antabus® i original beholder, tæt tillukket, da det er følsomt for fugt og lys.
 

Brug ikke Antabus® efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet, må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Antabus® 400 mg brusetabletter indeholder 

Aktivt stof: disulfiram. 

Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse, povidon, vinsyre, natriumhydrogencarbonat, talcum, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat, mikrokryllinsk cellulose.
 

Udseende og pakningsstørrelser 

Antabus® 400 mg er en hvid, flad tablet med krydskærv og præget CJ.
 

Antabus® 400 mg fås i en pakning med 50 brusetabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK
Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N.
 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk
 

Antabus® er et registreret varemærke, der tilhører Actavis Group hf. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel er senest revidere 06-2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...