Adalat LA

depottabletter 20 mg

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Adalat® LA 20 mg depottabletter  

Nifedipin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Adalat® LA til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Adalat® LA
 3. Sådan skal du tage Adalat® LA
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virking og anvendelse

Adalat® LA virker ved at udvide blodkarrene. Det bliver lettere for hjertet at pumpe blodet ud i kredsløbet, og hjertets arbejde lettes. 

Adalat® LA virker ved at udvide blodkarrene. Det bliver lettere for hjertet at pumpe blodet ud i kredsløbet, og hjertets arbejde lettes. 


Du kan bruge Adalat® LA mod 

 • kramper i hjertet (angina pectoris)
 • forhøjet blodtryk
 • kolde "hvide" eller "døde" fingre eller tæer (Raynaud’s syndrom)

 

Lægen kan have givet dig Adalat® LA for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage ADALAT® LA

Tag ikke Adalat® LA, hvis du

 • er overfølsom (allergisk) over for nifedipin eller et af de øvrige indholdsstoffer. Se punkt 6.
 • har haft kardiovaskulært shock (iltmangel i hjertet og nedsat blodtryk).
 • har for lavt blodtryk.
 • har gentagne anfald af hjertekramper (ustabil angina pectoris).
 • for nylig (inden for 1 måned) har haft en blodprop i hjertet (myokardieinfarkt).
 • bruger rifampicin (antibiotikum).
 • har en Kock’s pose (en særlig form for stomi).

Advarsler og forsigtighedsregler

Inden du tager Adalat® LA, skal du fortælle lægen, hvis du: 

 • har meget lavt blodtryk.
 • har dårligt hjerte.
 • har en alvorlig forsnævring af aorta hjerteklappen (aortastenose).
 • har dårlig lever.
 • er i hæmodialysebehandling samtidig med, at du har forhøjet blodtryk og nedsat blodmængde.
 • er gravid.
 • tidligere har haft en indsnævring af mavesæk eller tarm.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Fortæl det til lægen, hvis du bruger følgende medicin 

 • anden medicin mod forhøjet blodtryk og for hjertet (f.eks. betablokkere, vanddrivende middel, ACEhæmmere (Angiotensin Converting Enzyme, bremser omdannelsen af stoffet angiotensin i kroppen, så blodtrykket sænkes), andre calciumantagonister (medicin, der hindrer cellernes optagelse af calcium), digoxin, chinidin).
 • mod epilepsi (f.eks. fenytoin, carbamazepin, valproat, phenobarbiton).
 • mod for meget mavesyre eller mavesår (cimetidin)
 • mod infektion (f.eks. rifampicin, erythromycin, quinupristin, dalfopristin).
 • mod svamp (f.eks. ketokonazol).
 • mod depression (fluoxetin, nefazodon).
 • mod HIV (f.eks. ritonavir).
 • til brug efter transplantation (tacrolimus).
 • for at fremme tarmens bevægelse (cisaprid).

Brug af Adalat® LA sammen med mad og drikke

Du kan tage Adalat® LA sammen med mad og drikke. Dog ikke grapefrugt juice, da dette kan forstærke virkningen af Adalat® LA. 

Graviditet, amning og fertilitet

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. Hvis lægen mener, at det er nødvendigt af hensyn til dit helbred, og i forhold til bivirkninger for det ufødte barn. Det er vigtigt at dit blodtryk bliver kontrolleret under behandlingen.
 

Adalat® LA kan påvirke sædfunktionen hos mænd. Hvis det er svært at blive gravid ved kunstig befrugtning, kan brugen af Adalat® LA hos manden være en mulig årsag.
 

Amning  

Hvis du ammer, må du ikke tage Adalat® LA, da Adalat® LA bliver udskilt i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Adalat® LA kan give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken. Det gælder især i starten af behandlingen, ved øgning af dosis eller i kombination med alkohol. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Adalat® LA

En Adalat® LA-tablet på 20 mg indeholder 21,2 mg natriumchlorid. Dette bør tages i betragtning, hvis du er på saltfattig diæt. 

3. Sådan skal du tage ADALAT® LA

Tag altid Adalat® LA nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Den sædvanlige dosis er Voksne  

20-120 mg dagligt. 

 

Tabletterne fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine tabletter til alle de anførte doseringer. 

 

Tag depottabletten ud af blisterpakningen umiddelbart før brug, da depottabletterne ikke tåler luftfugtighed i længere tid. 

 

Du skal synke tabletterne hele med ½ glas vand eller anden væske. Tag ikke tabletterne med grapefrugtjuice. Du må ikke tygge eller dele tabletten. 

 

Depottabletten består af en skal, der indeholder lægemidlet. Den tomme skal bliver ikke optaget i kroppen, og du kan derfor observere skallen i afføringen. 

 

Ældre  

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Børn og unge 

Børn må kun få Adalat® LA efter lægens anvisning. 

 

Nedsat leverfunktion  

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Adalat® LA

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Adalat® LA, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 


Symptomer på overdosering er blodtryksfald, forstyrrelser i hjerterytmen (hurtig eller langsom puls), unormalt høje niveauer af sukker (glukose) i blodet, ubalancer i kroppens væskebalance, iltmangel i kroppens væv, påvirkning af hjertet og vand i lungerne samt nedsat bevidsthedsniveau. 

Hvis du har glemt at tage Adalat® LA

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Adalat® LA

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.
 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkinger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Allergisk reaktion
 • Væskeansamlinger omkring strubehovedet. Kan være livtruende. Ring 112.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer(agranulocytose, leukopeni)). Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen(angina pectoris). Kontakt læge eller skadestue.
 • Voldsomme anfald af smerter i maven, stop for luftafgang og afføring pga. stop for tarmpassagen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Gulsot. Kontakt lægen.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine
 • Væskeansamlinger
 • Varmefølelse eller rødmen pga. udvidelse af blodkarrene
 • Utilpashed

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Lokale væskeansamlinger
 • Angstreaktioner
 • Søvnforstyrrelser
 • Migræne
 • Skælven og rysten
 • Synsforstyrrelser
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig eller uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hjertebanken
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Næseblod
 • Tilstoppet næse
 • Mavesmerter
 • Kvalme
 • Sure opstød
 • Luft i tarmene
 • Mundtørhed
 • Forbigående stigning i leverenzymer
 • Rødmen
 • Muskelkramper
 • Hævede led
 • Impotens
 • Uspecifikke smerter
 • Kulderystelser

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Kløe, nældefeber, udslæt
 • Snurrende eller prikkende fornemmelse eller følelsesløshed i hud/fingre/tæer
 • Overvækst af tandkød

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Øjensmerter
 • Åndenød. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Klump i maven (klumper af den ikke nedbrudte tabletskal)
 • Synkebesvær
 • Mavesår
 • Opkastning
 • Svækket funktion af lukkemusklen mellem spiserør og mavesæk (gastroøsofageal sfinkterinsufficiens)
 • Allergisk overfølsomhed i huden over for lys
 • Betændelsesagtigt rødligt udslæt i huden (purpura)
 • Smerter i leddene (artralgi)
 • Muskelsmerter (myalgi)

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 


Tag ikke Adalat® LA efter den udløbsdato, der står på pakningen. 


Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys. 


Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet, må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Adalat® LA 20 mg depottabletter indeholder

 • Aktivt stof: Nifedipin 20 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat, natriumchlorid, celluloseacetat, hypromellose, rød jernoxid (E172), polyethylenoxid, macrogol 3350, hydroxypropylcellulose, propylenglycol, sort blæk, titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Adalat® LA tabletter er runde, lyserøde tabletter med et læserhol på den ene side og Adalat 20 påtrykt på den anden side. 


Adalat® LA fås i pakninger med 28, 98 eller 112 depottabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet af:

EuroPharmaDK  

Oddesundvej 39  

6715 Esbjerg N. 

I Danmark markedsføres Adalat® LA også som Adalat® Oros. 


Adalat® er et registreret varemærke, der tilhører Bayer Aktiengesellschaft. 

Revisionsdato

Seneste revideret oktober 2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...