Fluorescein Paranova

injektionsvæske, opl. 100 mg/ml

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fluorescein Paranova 100 mg/ml injektionsvæske, opløsning
fluorescein

Fluorescein Paranova svarer til lægemidlet Anatera®.
Anatera® er et registreret varemærke, der tilhører Novartis AG. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Fluorescein Paranova til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at få Fluorescein Paranova
 3. Sådan vil du få Fluorescein Paranova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fluorescein Paranova er en farvet opløsning, der gør blodkarrene i den bagerste del af øjet synlige, ved en øjenundersøgelse kaldet fluorescein angiografi. Denne medicin anvendes alene til diagnostiske formål og bruges således ikke til at behandle en tilstand. 

2. Det skal du vide, før du begynder at få Fluorescein Paranova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Du må IKKE få Fluorescein Paranova:

 • hvis du er allergisk over for fluorescein eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fluorescein Paranova. Fortæl din læge hvis du tror, at du er allergisk over for fluorescein eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fluorescein Paranova.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du får Fluorescein Paranova 

 • hvis du lider af sygdomme så som hjerte- karsygdomme eller sukkersyge (diabetes).
 • hvis du har nedsat nyrefunktion. Lægen vil om nødvendigt give dig en mindre dosis af Fluorescein Paranova.
 • hvis du anvender betablokkere. Betablokkere bruges til at behandle højt blodtryk og flere forskellige hjertelidelser, og de bruges også i form af øjendråber til behandling af grøn stær (glaukom). En allergisk reaktion på Fluorescein Paranova kan forårsage et pludselig blodtryksfald. Dette kan være kraftigere hos patienter, der får betablokkere (som f.eks. atenolol, sotalol, propranolol, metoprolol, bisoprolol).
 • hvis du før har reageret på fluorescein. Du vil muligvis få et andet stof, for at undgå at du kommer til at føle dig syg.
 • hvis du er på en diæt med lavt natrium- eller saltindhold. Fluorescein Paranova indeholder op til 3,15 mmol (72,45 mg) natrium per dosis.


Hvis et af ovenstående punkter gælder for dig eller hvis du er i tvivl, skal du fortælle det til din læge, før du får Fluorescein Paranova. 

Brug af anden medicin sammen med Fluorescein Paranova

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
Denne medicin må ikke blandes med anden medicin. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du får dette lægemiddel.

Graviditet og fertilitet
Hvis du er gravid, må du kun få Fluorescein Paranova, når din læge har ordineret det. Da der er begrænset erfaring, skal du udvise forsigtighed, hvis du overvejer at anvende Fluorescein Paranova under graviditet.

Amning
Fortæl din læge, hvis du ammer. Fluorescein, det aktive stof i Fluorescein Paranova, udskilles i modermælk og kan påvises i modermælk i lang tid. Derfor må du ikke amme i 7 dage efter brug af Fluorescein Paranova. I denne periode skal du pumpe mælken ud og kassere den. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Som et led i øjenundersøgelsen vil du evt. få øjendråber, der udvider pupillen. Der kan opstå synsforstyrrelser, som kan påvirke din evne til at køre bil eller arbejde med maskiner. Du skal vente, indtil dit syn igen er normalt, før du kører bil eller arbejder med maskiner. 

Fluorescein Paranova indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder op til 3,15 mmol (72,45 mg) natrium per dosis. Patienter på natrium- eller saltfattig diæt skal tage hensyn til dette. 

3. Sådan vil du få Fluorescein Paranova:

Fluorescein Paranova bliver givet af lægen.
Afhængig af din tilstand kan lægen justere dosis.
Dette produkt er ikke blevet undersøgt i forsøg med børn, og der er derfor ingen tilgængelig dosisjusteringsdata for børn. Derfor skal Fluorescein Paranova ikke anvendes til patienter under 18 år, idet effekt og sikkerhed ikke er dokumenteret for denne gruppe.

Ved injektion
1 hætteglas med Fluorescein Paranova gives normalt ved injektion i en vene i armen.
Fluorescein Paranova må ikke injiceres intratekalt (i spinalkanalen) eller intra-arterielt (i blodårerne).

Spørg lægen, hvis du har yderligere spørgsmål til hvordan Fluorescein Paranova gives. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer): 

 • Kvalme.


Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • Opkastning.
 • Maveproblemer.
 • Besvimelse.
 • Kløe.
 • Blødning i huden.


Ikke almindelige bivirkninger: (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Hovedpine.
 • Simmelhed.
 • Prikkende og stikkende fornemmelse.
 • Hoste.
 • Fornemmelse af at halsen snører sig sammen.
 • Mavesmerter.
 • Nældefeber.
 • Taleforstyrrelser.
 • Smerte.
 • Varmefornemmelse.
 • Overfølsomhed.
 • Betændelselignende tilstand (inflammation) af venerne.


Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • Alvorlige allergiske reaktioner.
 • Hjertestop.
 • Lavt blodtryk.
 • Chok.
 • Vejrtrækningsbesvær eller hvæsen (luftrørs- krampe).


Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer): 

 • Anafylaktisk chok.
 • Krampetrækninger.
 • Angina pectoris.
 • Lav hjertefrekvens.
 • Høj hjertefrekvens.
 • Højt blodtryk.
 • Krampe i blodkar.
 • Krampe i lægmusklen.
 • Dårlig cirkulation.
 • Hudrødme.
 • Bleghed.
 • Hedeture.
 • Åndedrætsstop.
 • Væske i lungerne.
 • Astma.
 • Nedsat vejrtrækning.
 • Hævelse af strubehovedet.
 • Åndenød.
 • Hævelse i næsen.
 • Nysen.


Ikke kendte bivirkninger (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data): 

 • Slagtilfælde.
 • Brystsmerter.
 • Bevidsthedstab.
 • Rysten.
 • Abnorm eller nedsat følelse i huden.
 • Udslæt.
 • Koldsved.
 • Betændelseslignende tilstand (inflammation) i huden.
 • Sveden.
 • Ødemer (hævelser).
 • Almen svaghed.
 • Myokardieinfarkt (åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet).
 • Halsirritation.
 • Misfarvning af huden.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Kulderystelser.


Efter injektion af Fluorescein Paranova kan der være ændret smagssans. Din hud kan blive gullig. Denne misfarvning forsvinder normalt i løbet af 6-12 timer. Din urin kan også blive klart gul, det kan tage 24 - 36 timer, før den får sin normale farve igen.

Efter injektionen kan der opstå en betændelseslignende tilstand (inflammation) i venevæggene og dannelse af små blodpropper (tromboflebit).
Hvis opløsningen ved injektionen lækker fra venen og ud i det omgivende væv, kan det føre til skader på huden og en betændelseslignende tilstand (inflammation) i vener, nerver og væv tæt på injektionsstedet; dette kan give alvorlige smerter. Hvis du oplever smerter eller andre problemer ved injektionsstedet, skal du fortælle det til lægen; du vil evt. få smertestillende medicin eller andet til at afhjælpe det.

Som skrevet ovenfor kan fluorescein give uventede alvorlige bivirkninger. Der er størst risiko for sådanne, hvis du før har haft reaktioner på fluorescein, eller hvis du lider af allergi (fødevare- eller medicinallergier), eksem, astma eller høfeber.

Blod og urin test
Det er muligt, at fluorescein kan påvirke visse blod- og urinværdier i 3-4 dage efter anvendelse.
Hvis du får foretaget blod eller urin test eller yderligere røngtenfotografering i denne periode, skal du fortælle lægen, at du har fået fluorescein. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Fluorescein Paranova utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Fluorescein Paranova efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP).
  Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Efter åbning af hætteglasset skal opløsningen bruges med det samme.
 • Din læge eller sygeplejerske ved, hvordan Fluorescein Paranova skal opbevares.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Må ikke nedfryses. Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.
 • Fluorescein Paranova må ikke bruges, hvis hætteglasset er revnet eller beskadiget på nogen anden måde.
 • Opløsningen skal inspiceres visuelt for partikelrester og misfarvning forud for administration.
  Opløsningen må kun anvendes, hvis den er klar og fri for partikler.
 • Eventuelt overskydende opløsning eller spildprodukt skal kasseres i overensstemmelse med lokale retningslinjer.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fluorescein Paranova indeholder:

 • Aktivt stof: fluorescein.
  1 ml opløsning indeholder 100 mg fluorescein (som 113,2 mg fluoresceinnatrium).
  Et hætteglas med 5 ml opløsning indeholder 500 mg fluorescein (som 566 mg fluoresceinnatrium).
 • Øvrige indholdsstoffer: natriumhydroxid og saltsyre (til at justere pH) og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Fluorescein Paranova er en klar, rødorange opløsning.
Fluorescein Paranova fås i pakninger med 12 hætteglas a 5 ml injektionsvæske, opløsning. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad
Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret august 2016.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...