Androcur®

tabletter 50 mg

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

Androcur® 50 mg tabletter 

cyproteronacetat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan får brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Androcur® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Androcur®
 3. Sådan skal du tage Androcur®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Androcur® indeholder anti-hormonet cyproteronacetat. Det hæmmer virkningen af mandlige kønshormoner og nedsætter seksuel lyst og potens.
 

Du kan bruge Androcur® mod: 

 • Overdreven seksualtrang hos mænd.
 • Prostatakræft.

 

Lægen kan have givet dig Androcur® for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Androcur®

Tag ikke Androcur®, hvis du 

 • er overfølsom (allergisk) over for cyproteronacetat eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • har leversygdomme.
 • har en godartet, sjælden arvelig sygdom med gulsot og galdestenssmerter (dubin-Johnson’s syndrom eller Rotor’s sygdom).
 • har eller har haft leverkræft.
 • har en anden sygdom, der medfører stærk afmagring.
 • har alvorlige kroniske depressioner.
 • har eller har haft blodpropper.
 • har alvorlig diabetes med karskader.
 • har en arvelig form for blodmangel (seglcelleanæmi).
 • har eller tidligere har haft en lokal fortykkelse af hjernehinden (meningeom).

Vær ekstra forsigtig med at tage Androcur® 

Under behandling med Androcur®, vil din læge regelmæssigt kontrollere om din lever og eventuelt din binyrebark virker normalt. Lægen vil desuden kontrollere dit blod. 

 

Har du prostatakræft, skal du fortælle din læge, hvis du: 

 • har haft en blodprop.
 • har en arvelig form for blodmangel (seglcelleanæmi).
 • har alvorlig diabetes med karskader.

 

I sådanne tilfælde skal din læge nøje vurdere fordele i forhold til ulemper, før Androcur® kan ordineres til dig. 

 

Kontakt straks læge, hvis du har kløe over hele kroppen eller gulfarvning af huden, da det kan være tegn på påvirkning af leverens funktion (kan være livsfarligt, og er set hos patienter, som har fået høje doser af Androcur®). 

 

Kontakt straks læge, hvis du får stærke mavesmerter, da det kan være tegn på en leversvulst. 

 

Fortæl lægen, hvis du: 

 • har eller har haft blodprop i benene, hjernen, hjertet eller lungerne.
 • har diabetes.
 • får åndedrætsbesvær.

 

Hvis du tager Androcur® i forbindelse med overdreven seksualtrang, kan virkningen af Androcur® blive nedsat, hvis du samtidig indtager alkohol. 

Brug af anden medicin 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


Tal med lægen, hvis du: 

 • tager medicin mod HIV (ritonavir).
 • tager medicin mod epilepsi (phenytoin).
 • tager medicin mod tuberkulose (rifampicin).
 • tager midler mod svamp (ketoconazol, itraconazol, clotrimazol).
 • tager naturmedicin der indeholder prikbladet perikum (hypericum perforatum). Virkningen af prikbladet perikum kan vare i 1-2 uger.
 • tager medicin mod for meget fedt i blodet (statiner, f.eks. atorvastatin, simvastatin, lovastatin).

Brug af Androcur® sammen med mad og drikke 

Du bør tage Androcur® med et glas vand efter måltiderne. 

Graviditet og amning 

Androcur® er kun til behandling af mænd. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Androcur® kan give bivirkninger, f.eks. træthed og nedsat vitalitet, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer 

Androcur® indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Androcur®

Tag altid Androcur® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
 

Androcur® må kun bruges til voksne mænd, og dosis er individuel. Du skal tage Androcur® med et glas vand efter måltiderne.
 

Den sædvanlige dosis er 

 • Overdreven seksualtrang hos mænd: Startdosis vil normalt være 1 tablet 2 gange dagligt. Hos nogle mænd vil det være nødvendigt at øge dosis til 2 tabletter 2-3 gange dagligt i en kortere periode. Så snart du har fået en tilfredsstillende virkning, vil lægen nedsætte din dosis.

  Vedligeholdelsesdosis er normalt ½ tablet 2 gange dagligt. Når du skal nedsætte dosis eller helt stoppe behandlingen, er det nødvendigt at gøre det langsomt. Dosis nedsættes med ½-1 tablet om dagen i løbet af nogle uger. For at få det bedste resultat af behandlingen, er det nødvendigt at få Androcur® i en længere periode, og helst samtidig med psykologbehandling.
 • Prostatakræft: 2 tabletter 2-3 gange dagligt. Behandlingen bør ikke afbrydes og dosis ikke nedsættes efter, at du har fået det bedre.

  Hvis du samtidig får LH-RH-stimulerende stoffer:
  (LH-RH er et hormon, der dannes i hjernen og starter dannelsen af andre hormoner).

  For at fjerne stigningen i de mandlige kønshormoner: 2 tabletter 2 gange daglig i 5-7 dage før LHRH- behandlingen. Derefter tages 2 tabletter 2 gange daglig i 3-4 uger samtidig med LH-RHbehandlingen.

  For at behandle hedestigninger hos patienter der er i behandling med LH-RH-lignende medicin eller som har fået fjernet testiklerne: 1-3 tabletter dagligt stigende op til 2 tabletter 3 gange dagligt hvis nødvendigt.

 

Ældre 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
 

Børn og unge 

Androcur® må ikke anvendes til drenge og unge mænd under 18 år på grund af manglende oplysninger om sikkerhed og virkning.
 

Androcur® må ikke gives før afslutning på puberteten, da det ikke kan udelukkes, at der kan være en ugunstig indvirkning på længdevæksten og den endnu ikke fuldt udviklede kirtelfunktion. 

 

Nedsat leverfunktion 

Androcur® må ikke anvendes til patienter med en leversygdom.
 

Nedsat nyrefunktion 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis.
Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Androcur® tabletter 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at tage Androcur® 

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis Androcur®. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Androcur® 

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.
 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Androcur® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Godartede og ondartede levertumorer.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Godartede fortykkelser af hjernehinden (meningiomer).
 • Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Indre blødning i maveområdet.

Ikke alvorlige bivirkninger 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Nedsat sexlyst, rejsningsbesvær.
 • Nedsat sæddannelse (bliver normalt igen når behandlingen ophører).

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Vægtøgning, vægttab.
 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Forbigående rastløshed.
 • Kortåndethed.
 • Udvikling af bryster hos mænd.
 • Træthed, hedeture, øget svedtendens.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Udslæt.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Overfølsomhedsreaktion.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen.

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger til sundhedsstyrelsen 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.
 

Opbevar ikke Androcur® ved temperaturer over 25 °C.
 

Tag ikke Androcur® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Androcur® 50 mg tabletter indeholder: 

 • Aktivt stof: Cyproteronacetat 50 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, majsstivelse, povidon 25.000, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat.

 

Pakningsstørrelser 

Androcur® fås i en pakning med 50 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

EuroPharmaDK 

Oddesundvej 39 

6715 Esbjerg N. 

Ompaket og frigivet af 

EuroPharmaDK 

Oddesundvej 39 

6715 Esbjerg N.
 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Androcur® er et registreret varemærke, der tilhører Bayer Schering Pharma AG. 

Revisionsdato

Senest revideret december 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...