Dalacin C

hårde kapsler 150 mg

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Dalacin® C 150 mg og 300 mg, hårde kapsler
clindamycin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apoteket, hvis der mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Dalacin® C til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dalacin® C
 3. Sådan skal du tage Dalacin® C
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dalacin® C kapsler indeholder et antibiotikum.
Du kan bruge Dalacin® C til behandling af betændelse (infektion), der skyldes bakterier.

Lægen kan have givet dig Dalacin® C for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dalacin® C

Tag ikke Dalacin® C

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for clindamycin eller et af de øvrige indholdsstoffer. Se punkt 6.

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl lægen, hvis du 

 • har eller tidligere har haft en tarmsygdom (f.eks. Crohns sygdom eller colitis ulcerosa).
 • har eller tidligere har haft lever- eller nyreproblemer.
 • får kløe og svie i hud eller slimhinder. Det kan være tegn på en svampeinfektion, som Dalacin® C ikke virker mod.
 • får voldsom eller langvarig, blodig diarre, mens du tager eller op til 2 måneder efter du har stoppet behandlingen. Dette kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis). Du må ikke bruge medicin mod diarre uden lægens anvisning. Kontakt straks lægen.


Ved behandling i længere tid vil lægen tage blodprøver for at kontrollere, om din lever og dine nyrer fungerer normalt. 

Brug af anden medicin sammen med Dalacin C

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Fortæl lægen hvis du samtidig tager 

 • muskelafslappende medicin.
 • anden medicin mod betændelse (erythromycin) warfarin eller lignende medicin - anvendes som blodfortyndende behandling. Du vil være mere tilbøjelig til at bløde. Din læge vil regelmæssigt tage blodprøver for at undersøge dit blods evne til at størkne.

Brug af Dalacin® C sammen med mad og drikke

Du skal tage Dalacin® C sammen med mindst et glas vand. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotek til råds, før du tager Dalacin® C.
 

Graviditet
Hvis du er gravid, må du normalt ikke tage Dalacin® C. Tal med lægen.
 

Amning
Hvis du ammer, må du ikke tage Dalacin® C, da Dalacin® C går over i modermælken. Hvis behandling er nødvendig, skal amning ophøre. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dalacin® C påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Dalacin® C

Dalacin® C indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Dalacin® C

Tag altid Dalacin® C nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne
600-1800 mg dagligt fordelt på 2-4 doser.
 

Børn over 1 måned:
10-30 ( 40) mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser.
 

Børn under 1 måned:
Bør ikke anvendes til børn under 1 måned.
 

Ældre
Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
 

Nedsat nyre- og leverfunktion
Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Dalacin® C

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Dalacin® C, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning og diarré. 

Hvis du har glemt at tage Dalacin® C

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Dalacin® C

Det er vigtigt at tage hele kuren med Dalacin® C, da sygdommen ellers kan blusse op igen.
 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) 

 • Langvarig blodig diarre med mavesmerter eller feber. Kan være tegn på tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis). Kontakt lægen.


Sjældne bivirkninger
(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)  

 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Pludseligt udslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Dalacin® C kan give alvorlige eller livstruende allergiske reaktioner, som kan påvirke din hud eller andre dele af kroppen, f.eks. lever eller blodceller. Du skal muligvis på hospitalet eller stoppe behandlingen med Dalacin® C.
  Kontakt straks lægen, hvis du får en af følgende symptomer:
  • Hududslæt, nældefeber, feber, hævede kirtler som ikke forsvinder, hævelse af læber og tunge, gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene, usædvanlige blå mærker eller blødning, stærk træthed eller svaghed, uventet muskelsmerter eller hyppige infektioner.
 • Gulsot (gulfarvning af huden og det hvide i øjnene). Kontakt lægen.
 • Diarre og tarmbetændelse forårsaget af en bakterie (Clostridium difficile)
 • Kløe og udflåd fra skeden (vaginitis).
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) 

 • diarré,
 • Hududslæt, plettet hududslæt med små blærer.


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)  

 • Muskelsvaghed.
 • Nældefeber, hudkløe, udslæt.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Mavesmerter, opkastning, kvalme.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter) 

 • Feber, udslæt i ansigtet og på arme og ben.


Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter) 

 • Sår i spiserøret. Tal med lægen.
 • Sure opstød/halsbrand.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Feber, hoste og opspyt pga. lungebetændelse.


Dalacin® C kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver og leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares ikke ved temperaturer over 25° C.

Tag ikke Dalacin® C efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningstørrelser og yderligere oplysninger

Dalacin® C 150 mg og 300 mg, hårde kapsler indeholder

 • Aktivt stof: clindamycinhydrochlorid svarende til clindamycin 150 mg eller 300 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, vegetabilsk magnesiumstearat, majsstivelse, talcum, titandioxid (E171), gelatinekapsel.
  Sort trykkeblæk: Sort jernoxid (E172).

Pakningsstørrelser

Dalacin® C fås i pakninger med 24 kapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK
Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N. 

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK
Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Dalacin® er et registreret varemærke, der tilhører Pharmacia & Upjohn Company LLC. 

Revisionsdato

Senest revideret maj 2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...