Lomir Retard

hårde depotkapsler 5 mg

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lomir® Retard 5 mg depotkapsler, hårde  

Isradipin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Lomir® Retard til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lomir® Retard
 3. Sådan skal du tage Lomir® Retard
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lomir® Retard tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes calciumkanal-blokkere. Lomir® Retard udvider blodkarrene, således at blodtrykket falder. 

Lomir® Retard anvendes til behandling af forhøjet blodtryk. 


Lægen kan have givet dig Lomir Retard for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lomir® Retard

Tag ikke Lomir® Retard 

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for isradipin eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for medicin af samme type som Lomir® Retard (dihydropyridin).
 • hvis du har alvorligt blodtryksfald (kardiogent shock) pga. en hjertelidelse som f.eks. skyldes blodprop i hjertet eller rytmeforstyrrelser i hjertet.
 • hvis du lider af gentagne anfald af hjertekramper (ustabil angina pectoris).
 • hvis du har eller for nyligt (inden for 1 måned) har haft en blodprop i hjertet (myokardieinfarkt).

Vær ekstra forsigtig med at tage Lomir® Retard

 • hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion.
 • Hvis du har kronisk hjertesvigt.
 • Hvis du er ældre.
 • Hvis du har dårlig hjerte.
 • Hvis du har forstyrrelser i hjerterytmen (syg sinusknude), og du ikke har pacemaker.
 • Hvis du har forsnævring af hjertets kranspulsårer.
 • Alvorlige forandringer i hjerteklapperne i venstre side af hjertet (svær aortastenose).

Hvis du har dårligt hjerte, og får Lomir® Retard, kan du få hjertekrampe (angina pectoris). Hvis du har angina pectoris, kan du få flere eller hyppigere anfald, hvis du øger dosis for hurtigt i begyndelsen af behandlingen eller hvis du pludseligt stopper med behandlingen.

Kontakt lægen hvis du får en allergisk reaktion, f.eks. udslæt, når du tager medicinen. 

Brug af anden medicin 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager medicin 

 • For epilepsi (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin).
 • for meget mavesyre og mavesår (cimetidin).
 • Antibiotikum (rifampicin).
 • Antibiotika (erythromycin, clarithromycin, troleandomycin).
 • Mod HIV (ritonavir, indinavir, nelfinavir, delavirdin).
 • For svamp (ketoconazol, itraconazol, voriconazol).
 • Med muskelafslappende effekt (baclofen).
 • mod forhøjet blodtryk, hjertekrampe eller blodprop (propranolol).

Hvis du tager anden medicin mod forhøjet blodtryk, kan dit blodtryk blive for lavt. Tal med din læge, hvis du føler dig svimmel, træt, og svag eller har kvalme. 

Brug af Lomir® Retard sammen med mad og drikke 

Du skal tage Lomir® Retard i forbindelse med et måltid.
Du må ikke drikke grapefrugtjuice, mens du er i behandling med Lomir® Retard, da grapefrugtjuice kan ændre virkningen af Lomir® Retard. 

Graviditet og amning 

Spørg din læge eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.

Graviditet
 
Hvis du er gravid, må du kun tage Lomir® Retard efter aftale med lægen.

Amning
 
Du bør ikke tage Lomir® Retard, hvis du ammer.
Spørg lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Lomir® Retard kan påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Hvis du oplever pludselig bevidsthedstab, svimmelhed, for lavt blodtryk, synsforstyrrelser og sløret syn efter behandling med Lomir® Retard, må du ikke køre bil eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage Lomir® Retard

Tag altid Lomir® Retard nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er 

Voksne 
Den anbefalede dosis er 1 depotkapsel på 5 mg 1 gang daglig.

Du skal synke depotkapslerne hele med et glas vand, i forbindelse med et måltid.

Ældre 
Den anbefalede dosis er 1 depotkapsel på 2,5 mg 1 gang daglig.

Børn 
Brug af Lomir® Retard til børn anbefales ikke, da erfaringerne med brug af Lomir® Retard ikke er tilstrækkelige. Følg lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion 
Den anbefalede dosis er 1 depotkapsel på 2,5 mg 1 gang daglig. 

Hvis du har taget for mange Lomir® Retard depotkapsler 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere depotkapsler, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Symptomer på overdosering er udtalt og forlænget lavt blodtryk, evt. med svimmelhed og besvimelse. 

Hvis du har glemt at tage Lomir® Retard 

Hvis du har glemt at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbeltdosis. 

Hvis du holder op med at tage Lomir® Retard 

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med læge.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Lomir® Retard kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.  

 • Forandringer i blodet (for få blodplader). Det kan vise sig ved træthed, bleghed, blødning fra hud og slimhinder og infektioner. Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer) som hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse. (anafylaktisk reaktion), hævelse af tunge, læber og ansigt; det kan medføre, at luftvejene blokkeres. Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.
 • Dårligt hjerte får åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. hjertesvigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen (hjertekrampe). Kontakt læge eller skadestue.
 • Smerter i brystet, uregelmæssig puls (hjerteflimmer). Kontakt læge eller skadestue.
 • Langsom puls. Hvis du får meget langsom puls, bliver utilpas eller besvimer. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Leverbetændelse med gulsot. (hud og/eller øjne bliver gullige, meget lys urin, kvalme og appetitsløshed). Kontakt læge eller skadestue.


Hyppighed ikke kendt:  

 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.
 • Slagtilfælde. Midlertidig iltmangel i hjernen. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter.  

 • Hovedpine.
 • Rødmen, hævede fødder, ankler og hænder.


Almindelige bivirkninger
: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.  

 • Svimmelhed.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hjertebanken.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Ubehag i mave.
 • Udslæt.
 • Forøget urinmængde.
 • Træthed, utilpashed.


Ikke almindelige bivirkninger
: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.  

 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående tilstand pga. for lavt blodtryk.
 • Vægtøgning.


Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.  

 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.


Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Appetitmangel.
 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Angst, nervøsitet.
 • Nedsat følelse ved berøring, prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden, døsighed.
 • Synsforstyrrelser, sløret syn.
 • Hoste.
 • Opkastning, kvalme, hævet tandkød.
 • Allergiske hudreaktioner, kløe, svedtendens.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Enkelte tilfælde af øget følsomhed af huden for lys.
 • Smerter i leddene, rygsmerter, muskelkramper, smerter i arme og ben.
 • Impotens, enkelte tilfælde af udvikling af bryster hos mænd.
 • Kraftesløshed og svaghed.
 • Ændring i levertal (blodprøver)


Hyppighed ikke kendt:
  

 • Søvnløshed.
 • Sløvhed, brystsmerter.
 • Mundtørhed, forstoppelse, diarré.

Indberetning af bivirkninger til sundhedsstyrelsen 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 


Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C. 


Tag ikke Lomir® Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen. 


Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Lomir® Retard 5 mg depotkapsler indeholder: 

 • Aktivt stof: Isradipin 5 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Kolloid vandfri silica, magnesiumstearat, cetylpalmitat, mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, jernoxid (E172), titandioxid (E171), gelatine, shellac.

Udseende og pakningsstørrelser

Lomir® Retard er en gul gelatinekapsel mærket "LOMIR SRO 5 mg" og logo. 


Lomir® Retard findes i pakninger med 30 og 100 depotkapsler. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N. 

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N. 


Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 


Lomir® er et registreret varemærke, der tilhører Novartis AG. 

Revisionsdato

Senest revideret oktober 2013  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...