Famvir®

filmovertrukne tabletter 125 mg og 500 mg

Novartis Healthcare

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Famvir® 500 mg, filmovertrukne tabletter 

Famciclovir 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddeltil dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis

Lægen kan have givet dig Famvir® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.  

Oversigt over indlægssedlen 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Famvir®
 3. Sådan skal du tage Famvir®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Famvir er en antiviral medicin. Den forhindrer den inficerende virus i at formere sig. Da virus formerer sig meget tidligt i infektionen, vil du have størst gavn af behandlingen, hvis du begynder på behandlingen med Famvir® så tidligt som muligt efter, at de første symptomer opstår. 

  

Famvir® bruges til at behandle to typer af virusinfektion hos voksne:  

 • Helvedesild (herpes zoster), der er en virusinfektion, som forårsages af en virus, som kaldes varicella zoster (den samme virus, som giver skoldkopper).Famvir® forhindrer virus i at spredes i kroppen, så helbredelse kan ske hurtigere.
 • Famvir® bruges til behandling af helvedesild i området omkring øjet eller selve øjet.
 • Genital herpes. Genital herpeser en virusinfektion, som forårsages af herpes simplex-virus type 1 eller 2. Den spredes normalt ved seksuel kontakt. Den giver blistre og brænden eller kløe omkring kønsdelene, hvilket kan være smertefuld. Famvir® bruges til at behandle genital herpes hos voksne. Personer, som ofte har genital herpes, kan også tage Famvir® som hjælp til at forebygge angrebene.

Lægen kan have givet dig Famvir® for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Famvir®

Tag ikke Famvir® 

 • hvis du er allergisk over for famciclovir eller et af de øvrige indholdsstoffer. Se afsnit 6.
 • Hvis du er allergisk over for penciclovir (andet middel mod herpes)

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Famvir® 

 

 • Hvis du har eller har haft nyreproblemer. Din læge kan beslutte at give dig en lavere dosis af Famvir®.
 • Hvis du har problemer med dit immunforsvar.
 • Hvis du har leverproblemer.

 

Børn og unge (under 18 år) 

Det frarådes at bruge Famvir® til børn og unge. 

 

Undgå at smitte andre med genital herpes 

Hvis du tager Famvir® for at behandle eller undertrykke genital herpes, eller hvis du tidligere har haft genital herpes, bør du forsat praktisere sikker sex, inkl. brug af kondom. Dette er vigtig for at undgå, at du overfører infektionen til andre. Du bør ikke have sex, hvis du har genitale sår eller blistre. 

Brug af anden medicin sammen med Famvir® 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod  

 • urinsyregigt (probenecid) eller anden medicin, der kan påvirke dine nyrer. Det er måske nødvendigt at ændre dosis.
 • knogleskørhed (raloxifen).

Brug af Famvir® sammen med mad og drikke 

Du kan tage Famvir® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du skal tage Famvir® med et glas vand. 

Graviditet, amning og frugtbarhed 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Famvir®. Tal med lægen. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du kun tage Famvir® efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Famvir® kan forårsage svimmelhed, døsighed, forvirring og andre forstyrrelser i centralnervesystemet, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage FAMVIR®

Tag altid Famvir® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 


Du skal starte med behandlingen, så hurtigt som muligt, når du har fået symptomer på udbrud/udslæt. 

Du skal fortsætte med at tage medicinen, selvom du ikke får det bedre. Der kan gå nogle dage, før medicinen virker.

Famvir® fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine tabletter til alle de anførte doseringer. 

Den sædvanlige dosis er 

Voksne 

 

Helvedesild (herpes zoster) hos patienter med normal immunforsvar: 1 tablet på 500 mg 3 gange dagligt i 7 dage. 

 

Helvedesild (herpes zoster) hos patienter med nedsat immunforsvar: 1 tablet på 500 mg 3 gange dagligt i 10 dage. 

 

Herpesinfektioner hos patienter med normalt immunforsvar:Førstegangstilfælde af herpes på kønsdelene: 2 tabletter på 125 mg (i alt 250 mg) 3 gange dagligt i 5 dage. 

 

Tilbagevendende herpes på kønsdelene: 1 tablet på 125 mg 2 gange dagligt i 5 dage. 

 

Forebyggelse af tilbagevendende udbrud af herpes på kønsdelene: 2 tabletter på 125 mg (i alt 250 mg) 2 gange dagligt. Behandlingstidens længde afhænger af sygdommens sværhedsgrad. Tal med lægen. 

 

Herpesinfektioner hos patienter med nedsat immunforsvar:Behandling af aktuelle udbrud 1 tablet på 500 mg 2 gange dagligt i 7 dage. 

 

Forebyggelse af tilbagevendende udbrud 1 tablet på 500 mg to gange daglig Behandlingstiden længde afhænger af sygdommens sværhedsgrad. Tal med lægen. 

 

Ældre over 65 år 

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Børn 

Børn må normalt ikke få Famvir®. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.  

Hvis du har taget for mange Famvir® 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Famvir® tabletter, end der står i denne her indlægsseddel, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Symptomer på overdosering kan være bivirkningerne beskrevet i afsnit ”4. BIVIRKNINGER” og nyresvigt hos patienter med eksisterende nyresygdom. 

Hvis du har glemt at tage Famvir® 

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.  

Hvis du holder op med at tage Famvir® 

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Famvir® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger 

Ikke almindelige bivirkninger

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Hævelser. Hævelse i ansigtet, hævelse omkring øjet, hævede øjenlåg, hævelse af hals, kan det være livsfarligt. Ring 112

Sjældne bivirkninger:  

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter 

 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Hjertebanken (unormal hjerterytme). Kontakt lægen.
 • Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue. Kontakt læge eller skadestue.
 • Violette pletter på huden, kløe, brændende fornemmelse (tegn på betændelsestilstand i blodkar). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger 

Meget almindelige bivirkninger

Forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter.  

 • Hovedpine.

Almindelige bivirkninger

 • Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.
 • Svimmelhed.
 • Kvalme, opkastning.
 • Mavesmerter, diarre.
 • Leverundersøgelse, der giver unormale resultater.
 • Udslæt, kløe.

Ikke almindelige bivirkninger: 

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.  

 • Forvirring, døsighed. (overvejende hos ældre).

 

Sjældne bivirkninger

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.  

 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Opbevar ikke Famvir® ved temperaturer over 30°C. Opbevares i original emballage.  

 

Tag ikke Famvir® efter den udløbsdato, der står på pakningen.  

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Famvir® 500 mg filmovertrukne tabletter indeholder: 

 • Aktivt stof: Famciclovir 500 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Tabletkerne: natriumstivelsesglycolat (type A), hydroxypropylcellulose, magnesiumstearat. Filmovertræk: hypromellose, titandioxid (E171), macrogol 4000 og 6000.

 

Udseende og pakningsstørrelse 

Famvir® 500 mg er en hvid, oval, udadbuet, filmovertrukket tablet med skrå kant mærket med ”FV 500” på den ene side og blank på den anden side.  

 

Famvir® 500 mg fås i en blisterpakning med 21 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet af 

EuroPharmaDK Oddesundvej 39 6715 Esbjerg N.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Famvir® er et registreret varemærke, der tilhører Novartis International Pharmaceutical Ltd. 

Revisionsdato

Senest revideret januar 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...