Canesten®

vaginaltabletter + creme 500 mg+10 mg/g

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Canesten® vaginaltabletter 500 mg/ 10 mg/g (1%) creme 

clotrimazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten
 3. Sådan skal du bruge Canesten
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Canesten indeholder det svampedræbende middel clotrimazol, som virker mod flere forskellige former for mikroorganismer, fx dermatofytter (svamp i huden), gærsvampe og skimmelsvampe. 

 

Voksne og unge over 15 år: Til behandling af infektion i skeden og de ydre kønsorganer. Infektionerne skyldes typisk Candida (en gærsvamp). Symptomerne kan være kløe, en brændende fornemmelse og hvid-gulligt udflåd. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at Canesten

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Brug ikke Canesten:

 • hvis du er allergisk over for clotrimazol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Canesten. 

 

Du bør ikke starte behandling uden at tale med lægen, 

 • ved betændelse i underlivet for første gang.
 • hvis du har gentagne betændelser over længere tid (gentagne betændelser inden for to måneder). Det er i så fald vigtigt at udelukke sygdomme, som kan give svampeinfektioner.
 • hvis du er mellem 12-15 år eller hvis du er i eller efter overgangsalderen, for at udelukke andre sygdomme.
  Canesten bør ikke anvendes af børn under 12 år.

 

Hvis du har et af følgende symptomer, da de kan skyldes anden sygdom end svampeinfektioner: 

 • hvis du har ildelugtende udflåd
 • hvis du har feber (temperaturer over 38ºC)
 • hvis du har smerter i den nedre del af maven
 • hvis du har rygsmerter
 • hvis du har blødning fra skeden
 • hvis du har kvalme
 • hvis du har smerter i skulderen.

 

Du må ikke anvende tamponer, udskylning af skeden, sæddræbende midler eller andre produkter, der anvendes i skeden under behandlingen med Canesten. 

 

Samleje i skeden bør undgås ved en infektion og under behandlingen med Canesten, da infektionen kan overføres til partneren, og virkningen og sikkerheden af latexprodukter som kondom og pessar kan være nedsat. Den nedsatte virkning er midlertidig og forekommer kun under behandlingen. 

 

Din seksualpartner bør kun behandles ved symptomer (f.eks. kløe og betændelse) og efter samråd med lægen. 

 

Undgå at cremen kommer i kontakt med øjnene efter påføringen. Må ikke indtages. Vask hænderne grundigt efter hver behandling. 

Brug af anden medicin sammen med Canesten

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Fortæl det til lægen, hvis du anvender tacrolimus eller sirolimus (medicin, der virker dæmpende på immunforsvaret). Samtidig anvendelse af Canesten kan øge virkningen af tacrolimus og sirolimus, og din læge vil derfor følge behandlingen nøje. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Canesten skal anvendes med forsigtighed under graviditet, især i det første trimester af graviditeten og kun på ordination fra lægen. Der er begrænsede oplysninger fra behandling med clotrimazol hos gravide kvinder. Dyreforsøg tyder dog ikke på, at der er skadelige virkninger på afkommet. 

 

Hvis du anvender Canesten, mens du er gravid, må du ikke bruge applikatoren (indføringshylsteret), da den kan irritere livmoderhalsen. Hvis du er gravid, er det derfor bedre at bruge vaginaltabletter end vaginalcreme, da vaginaltabletterne kan indføres med fingrene (uden brug af applikator (indføringshylster). 

 

Amning 

Canesten bør anvendes med forsigtighed under amning og kun på ordination fra lægen, da det har vist sig i dyreforsøg, at clotrimazol overføres til mælken. 

 

Frugtbarhed 

Der er ikke gennemført studier med mennesker af virkningerne på frugtbarheden. Dyreforsøg har dog ikke vist nogen virkninger af lægemidlet på frugtbarheden. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Canesten påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Canesten creme indeholder cetostearylalkohol

Canesten creme indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Canesten

Brug altid Canesten nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

 

Den anbefalede dosis er 

 

De angrebne områder omfatter typisk både skeden og de ydre kønsorganer. Svampeinfektion i skeden kan behandles med Canesten vaginaltabletter.
Svampeinfektion i de ydre kønsorganer kan behandles med Canesten . 

 

Brug ikke applikatoren, hvis du er gravid (se pkt. 2 under "Graviditet"). 

 

Af praktiske hensyn bør behandlingen ikke foretages under menstruation. 

 

Behandlingen skal færdiggøres, selvom symptomerne er forsvundet. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre efter 7 dage. 

 

Din seksualpartner bør kun behandles ved symptomer (f.eks. kløe og betændelse) og efter samråd med lægen. 

 

Behandling af svampeinfektion i skeden 

Voksne og unge over 15 år: 1 vaginaltablet 500 mg indføres dybt i skeden ved sengetid som engangsdosis. Vaginaltabletten indføres så dybt som muligt i skeden, da en vis fugt er nødvendig, for at vaginaltabletten skal blive opløst. Behandlingen bør ske om aftenen lige før sengetid og udføres bedst liggende med let optrukne ben.
 

Behandling af svampeinfektion i de ydre kønsorganer 

Voksne og unge over 15 år: Smør vaginalcremen på i et tyndt lag på det angrebne område ved de ydre kønsorganer (kønslæber eller penis). Gentag behandlingen 2-3 gange dagligt i 1-2 uger.
 

Canesten vaginaltabletter og creme er lugtfri og misfarver ikke tøjet. 

Brugsanvisning

Indføring af vaginaltablet med brug af applikator (indføringshylster): 

 1. Klem åbningen i applikatoren let sammen, så der dannes en oval åbning. Placér vaginaltabletten i applikatoren med spidsen udad.
 2. Før forsigtigt applikatoren så langt op i skeden som muligt (det er bedst at ligge på ryggen med bøjede ben, der er trukket let op).
 3. Tryk stemplet ind, så vaginaltabletten placeres i skeden. Fjern applikatoren.

 

Indføring af vaginaltablet uden brug af applikator (indføringshylster): 

Før vaginaltabletten op i skeden med en finger i stedet for applikatoren. 

Hvis du har brugt for meget Canesten

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Canesten, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at bruge Canesten

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Hudreaktioner med kløe, udslæt, stikkende/ brændende fornemmelse, irritation, ubehag/ smerte.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Allergiske reaktioner (besvimelse, lavt blodtryk, vejrtrækningsbesvær, nældefeber).

 

Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende date): 

 • Mavesmerter, bækkensmerter, hævelse (ødem), blærer, hudrødme, afskalning af huden omkring kønsorganerne, blødning fra underlivet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Canesten utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares over 25 °C. 

 

Brug ikke Canesten efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.
 

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Canesten vaginaltabletter 500 mg indeholder:

Aktivt stof: Clotrimazol, 1 vaginaltablet indeholder 500 mg clotrimazol.
Øvrige indholdsstoffer: Calciumlactatpentahydrat, crospovidon, kolloid vandfri silica, lactosemonohydrat, magnesiumstearat, majsstivelse, hypromellose, mikrokrystallinsk cellulose og mælkesyre. 

Canesten creme 10 mg/g (1 %) indeholder:

Aktivt stof: Clotrimazol. 1 g creme indeholder 10 mg clotrimazol.
Øvrige indholdsstoffer: Sorbitanstearat, polysorbat 60, cetylpalmitat, cetostearylalkohol, octyldodecanol, benzylalkohol og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Canesten 500 mg vaginaltablet: Hvid, mærket med MU og Bayer.
Canesten creme: Hvid og uigennemskinnelig creme.
 

Pakningsstørrelser 

Canesten kombinationspakning: 1 vaginaltablet 500 mg i blister med applikator af polyethylen + creme 10 mg/g (1 %), 20 g i aluminiumstube. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Canesten® er et registreret varemærke, der tilhører Bayer Aktiengesellschaft. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2016. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...