Januvia®

filmovertrukne tabletter 100 mg

MSD

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Januvia 100 mg filmovertrukne tabletter 

Sitagliptin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Januvia til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Januvia
 3. Sådan skal De tage Januvia
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Januvia indeholder det aktive stof sitagliptin, som tilhører en klasse af lægemidler, som kaldes DPP-4-hæmmere (dipeptylpeptidase-4- hæmmere). Disse lægemidler sænker blodsukkeret hos voksne patienter med type 2-diabetes mellitus.
 

Dette lægemiddel hjælper med at øge mængden af insulin, der frigives efter et måltid, og nedsætter mængden af sukker, der dannes af kroppen.
 

Deres læge har foreskrevet dette lægemiddel som en hjælp til at sænke Deres blodsukker, som er for højt på grund af Deres type 2-diabetes.
Lægemidlet kan bruges alene eller sammen med visse andre lægemidler (insulin, metformin, sulfonylurinstof eller glitazoner), som sænker blodsukkeret, og som De måske allerede tager for Deres diabetes, samtidig med at De følger en diæt- og motionsplan. 

Hvad er type 2-diabetes

Type 2-diabetes er en tilstand, hvor Deres krop ikke danner nok insulin, samtidig med at det insulin, som Deres krop danner, ikke virker så godt, som det burde. Deres krop kan også danne for meget sukker. Når dette sker, øges sukkerindholdet (glucose) i blodet. Dette kan føre til alvorlige helbredsproblemer som hjertesygdom, nyresygdom, blindhed og amputation. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Januvia

Tag ikke Januvia:

 • hvis De er allergisk over for sitagliptin eller et af de øvrige indholdsstoffer i lægemidlet (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Der er indberettet tilfælde af betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis) hos patienter, der får Januvia (se punkt 4).
 

Fortæl Deres læge, om De har eller har haft: - En sygdom i bugspytkirtlen (f.eks. pankreatitis). 

 • Galdesten, alkoholafhængighed eller et meget højt indhold af triglycerider (en fedtstoftype) i blodet. Disse sygdomme kan forøge risikoen for at få pankreatitis (se punkt 4).
 • Type 1-diabetes.
 • Komplikation til diabetes med forhøjet blodsukker, hurtigt vægttab, kvalme eller opkastning (diabetisk ketoacidose).
 • Tidligere eller nuværende nyreproblemer.
 • Allergisk reaktion over for Januvia (se punkt 4).

 

Dette lægemiddel vil ikke forårsage lavt blodsukker, fordi det ikke virker, når Deres blodsukker er lavt. Når lægemidlet tages sammen med et sulfonylurinstof eller sammen med insulin, kan lavt blodsukker (hypoglykæmi) forekomme. Lægen vil måske nedsætte dosis af sulfonylurinstof eller insulin. 

Børn og unge

Dette lægemiddel bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Det er ikke kendt, om dette lægemiddel er sikkert og effektivt, når det anvendes hos børn og teenagere under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Januvia

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Fortæl det især til lægen, hvis De tager digoxin (et lægemiddel til behandling af uregelmæssig hjerterytme og andre hjerteproblemer). Det kan være nødvendigt at kontrollere indholdet af digoxin i Deres blod, hvis De tager Januvia. 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel. De bør ikke tage dette lægemiddel under graviditet.
 

Det vides ikke, om lægemidlet går over i mælken. De bør ikke tage dette lægemiddel, hvis De ammer eller planlægger at amme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lægemidlet påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Der har dog været rapporter om svimmelhed og døsighed, som kan påvirke Deres evne til at køre bil eller betjene maskiner.
 

Hvis De tager dette lægemiddel sammen med medicin, der kaldes sulfonylurinstof eller sammen med insulin, kan det medføre for lavt blodsukker (hypoglykæmi), hvilket kan påvirke Deres evne til at køre bil og betjene maskiner, eller hvis De arbejder uden sikkert fodfæste. 

3. Sådan skal De tage Januvia

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
 

Den almindelige anbefalede dosis er: 

 • En 100 mg filmovertrukken tablet.
 • En gang dagligt.
 • Gennem munden.

 

Hvis De har nyreproblemer, kan Deres læge ordinere en lavere dosis (såsom 25 mg eller 50 mg).
 

De kan tage dette lægemiddel med eller uden mad og drikke.
 

Deres læge kan ordinere dette lægemiddel alene eller sammen med visse andre lægemidler, der sænker blodsukkeret.
 

Diæt og motion kan hjælpe Dem, så kroppen bruger sit blodsukker bedre.
Det er vigtigt at forblive på den diæt og motion, som lægen anbefaler, mens De tager Januvia. 

Hvis De har taget for meget Januvia

Kontakt straks Deres læge, hvis De har taget mere end den foreskrevne dosis af dette lægemiddel. 

Hvis De har glemt at tage Januvia

Hvis De glemmer en dosis, så tag den, så snart De kommer i tanke om det. Hvis De ikke kommer i tanke om det, før det er tid til næste dosis, skal De springe den glemte dosis over og tage den næste dosis som normalt. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis af lægemidlet. 

Hvis De holder op med at tage Januvia

Fortsæt med at tage Januvia, så længe Deres læge ordinerer det, så De fortsat kan få hjælp til at kontrollere Deres blodsukker. De bør ikke holde op med at tage dette lægemiddel uden at tale med lægen først.
 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

STOP med at tage Januvia og kontakt straks lægen, hvis De får nogen af følgende alvorlige bivirkninger: 

 • Svære og vedvarende smerter i maven, som kan stråle ud i ryggen, med eller uden kvalme og opkastning, da det kan være tegn på betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis).

 

Hvis De får en alvorlig allergisk reaktion (hyppighed ikke kendt), herunder udslæt, nældefeber, blærer på huden/hudafskalning og hævelse af ansigt, læber, tunge og svælg, som kan medføre vejrtrækningsog synkebesvær, skal De stoppe med at tage dette lægemiddel og kontakte lægen omgående. Lægen kan ordinere et lægemiddel til behandling af Deres allergiske reaktion og et andet lægemiddel til Deres diabetes.
 

Nogle patienter har oplevet følgende bivirkninger, efter at sitagliptin er blevet føjet til metformin: 

Almindelige (kan berøre op til 1 ud af 10): Lavt blodsukker, kvalme, øget luftafgang fra tarmen, opkastning.
Ikke almindelige (kan berøre op til 1 ud af 100): Mavesmerter, diarré, forstoppelse, døsighed.
 

Nogle patienter har oplevet forskellige typer mavegener, når de er startet med at kombinere sitagliptin og metformin (hyppighed: almindelig).
 

Nogle patienter har oplevet følgende bivirkninger, når de har taget sitagliptin sammen med et sulfonylurinstof og metformin: 

Meget almindelig (kan berøre flere end 1 ud af 10): Lavt blodsukker.
Almindelig: Forstoppelse.
 

Nogle patienter har oplevet følgende bivirkninger, når de har taget sitagliptin og pioglitazon: 

Almindelige: Øget luftafgang fra tarmen, hævede hænder eller ben.
 

Nogle patienter har oplevet følgende bivirkninger, når de har taget sitagliptin sammen med pioglitazon og metformin: Almindelige: Hævede hænder eller ben.
 

Nogle patienter har oplevet følgende bivirkninger, når de har taget sitagliptin sammen med insulin (med eller uden metformin): 

Almindelig: Influenza.
Ikke almindelig: Tør mund.
 

Nogle patienter har oplevet følgende bivirkninger, når de har taget sitagliptin alene i kliniske studier eller ved anvendelse efter markedsføring alene og/eller sammen med anden diabetesmedicin: 

Almindelige: Lavt blodsukker, hovedpine, infektion i øvre luftveje, stoppet næse eller snue og ondt i halsen, betændelse i led og den tilgrænsende knogle, smerter i arme eller ben.
Ikke almindelige: Svimmelhed, forstoppelse.
Hyppighed ikke kendt: Nyreproblemer (som kan kræve dialyse), opkastning, ledsmerter, muskelsmerter, rygsmerter, interstitiel lungesygdom. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Denne medicin kræver ikke særlige opbevaringsforhold.
 

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Januvia indeholder:

 • Aktivt stof: Sitagliptin. Hver filmovertrukken tablet (tablet) indeholder sitagliptin phosphatmonohydrat, der svarer til 100 mg sitagliptin.
 • Øvrige indholdsstoffer: I tabletkernen: Mikrokrystallinsk cellulose (E460), calciumhydrogenphosphat, vandfrit (E341), croscarmellosenatrium (E468), magnesiumstearat (E470b) og natriumstearylfumarat. Filmovertrækket indeholder: Poly(vinylalkohol), macrogol 3350, talcum (E553b), titandioxid (E171), rød jernoxid (E172) og gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Rund, beige, filmovertrukken tablet mærket med "277" på den ene side.
 

Uigennemsigtig blister (PVC/PE/PVDC og aluminium). Pakninger med 14, 28, 30, 56, 84, 90 eller 98 filmovertrukne tabletter og 50 x 1 filmovertrukne tabletter i perforerede enkeltdosisblistre.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Merck Sharp & Dohme Ltd.
Hertford Road, Hoddesdon 

Hertfordshire EN11 9BU 

Storbritannien 

Fremstiller

Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.A 

Via Emilia, 21 

27100- Pavia 

Italien 

 

Merck Sharp & Dohme ltd.
Shotton lane, Cramlington 

Northumberland NE23 3JU 

Storbritannien 

 

Merck Sharp & Dohme 

BV Waarderweg 39 

2031 BN Haarlem 

Holland 

Paralleldistribueret og ompakket af:

EuroPharmaDK 

Oddesundvej 39 

6715 Esbjerg 

 

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Belgique/België/Belgien 

MSD Belgium BVBA/SPRL 

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211) 

dpoc_belux@merck.com 

 

България 

Мерк Шарп и Доум България ЕООД 

Тел.: +359 2 819 3737 

info-msdbg@merck.com 

 

Česká republika 

Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Tel.: +420 233 010 111 

dpoc_czechslovak@merck.com 

 

Danmark 

MSD Danmark ApS 

Tlf: +45 4482 4000 

dkmail@merck.com 

 

Deutschland 

MSD SHARP & DOHME GMBH 

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612) 

e-mail@msd.de 

 

Eesti 

Merck Sharp & Dohme OÜ 

Tel.: +372 6144 200 

msdeesti@merck.com 

 

Eλλάδα 

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε 

Τηλ: + 30-210 98 97 300 

dpoc_greece@merck.com 

 

España 

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
Tel: +34 91 321 06 00 

msd_info@merck.com 

 

France 

MSD France 

Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40 

 

Hrvatska 

Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Tel: + 385 1 66 11 333 

croatia_info@merck.com 

 

Ireland 

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited 

Tel: +353 (0)1 2998700 

medinfo_ireland@merck.com 

 

Ísland 

Vistor hf.
Sími: +354 535 7000 

 

Ιtalia 

MSD Italia S.r.l.
Tel: +39 06 361911 

medicalinformation.it@merck.com 

 

Κύπρος 

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited 

Τηλ: 80000 673 (+357 22866700) 

cyprus_info@merck.com 

 

Latvija 

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija 

Tel: +371 67364 224 

msd_lv@merck.com 

 

Lietuva 

UAB Merck Sharp & Dohme 

Tel.: +370 5 278 02 47 

msd_lietuva@merck.com 

 

Luxembourg/Luxemburg 

MSD Belgium BVBA/SPRL 

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211) 

dpoc_belux@merck.com 

 

Magyarország 

MSD Pharma Hungary Kft.
Tel.: +36 1 888 53 00 

hungary_msd@merck.com 

 

Malta 

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited 

Tel: 8007 4433 (+356 99917558) 

malta_info@merck.com 

 

Nederland 

Merck Sharp & Dohme BV 

Tel: 0800 99-99-000 (+31 23 5153153) 

medicalinfo.nl@merck.com 

 

Norge 

MSD (Norge) AS 

Tlf: +47 32 20 73 00 

msdnorge@msd.no 

 

Österreich 

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0) 1 26 044 

msd-medizin@merck.com 

 

Polska 

MSD Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 549 51 00 

msdpolska@merck.com 

 

Portugal 

Merck Sharp & Dohme, Lda 

Tel: +351 21 4465700 

clic@merck.com 

 

România 

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.
Tel: + 4021 529 29 00 

msdromania@merck.com 

 

Slovenija 

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.
Tel: + 386 1 5204 201 

msd_slovenia@merck.com 

 

Slovenská republika 

Merck Sharp & Dohme, s.r.o.
Tel.: +421 2 58282010 

dpoc_czechslovak@merck.com 

 

Suomi/Finland 

MSD Finland Oy 

Puh/Tel: +358 (0) 9 804 650 

info@msd.fi 

 

Sverige 

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB 

Tel: +46 77 5700488 

medicinskinfo@merck.com 

 

United Kingdom 

Merck Sharp & Dohme Limited 

Tel: +44 (0) 1992 467272 

medicalinformationuk@merck.com 

 

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...