Mestinon®

overtrukne tabletter 60 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

MESTINON® 

60 mg overtrukne tabletter  

Pyridostigminbromid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Mestinon til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mestinon.
 3. Sådan skal du tage Mestinon.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Mestinon virker ved at hæmme enzymet cholinesterase, hvis funktion er at nedbryde signalsubstansen acetylcholin. Acetylcholin formidler nerveimpulser til musklerne. Mestinon hjælper således hjernens meddelelser til lettere at nå igennem til musklerne.
 • Du kan bruge Mestinon til behandling af myasthenia gravis (alvorlig muskelsvaghed).
 • Du kan også bruge Mestinon til behandling af slaphed af blære- og tarmmuskulatur.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mestinon

Tag ikke Mestinon

 • hvis du er allergisk over for pyridostigminbromid, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mestinon (angivet i punkt 6).
 • hvis du er allergisk over for bromider.
 • hvis du har mekanisk blokering af tarmene.
 • hvis dit urinrør er blokeret.
 • hvis du har bughindebetændelse.

Advarsler og forsigtighedsregler.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Mestinon 

 • Hvis du har astma.
 • Hvis du lider af KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom).
 • Hvis du har epilepsi.
 • Hvis du har parkisonisme.
 • Hvis du har nedsat nyrefunktion.
 • Hvis du lider af uregelmæssig puls (arytmier, AV-blok). (Ældre patienter kan være mere modtagelige).
 • Hvis du for nyligt har haft en blodprop i hjertet.
 • Hvis du har for lavt blodtryk.
 • Hvis du har en hjertesygdom.
 • Hvis du har forhøjet tryk i vagusnerven (som går til svælg, bryst- og bughule).
 • Hvis du en stofskiftesygdom (hyperthyrodisme).
 • Hvis du har mavesår (peptisk ulcus).

 

 • Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede vekselvirkninger, se ”Brug af anden medicin”.

 

Hvis du har sygdommen myasthenia gravis og tager høje doser af Mestinon, skal du muligvis også tage atropin eller andet anti-kolinerg middel ved siden af. Dette er for at modvirke den muskarine effekt som forårsager bl.a. øget spyt- og tåresekretion, halsbrand og hurtigere/ langsommere puls. Se "4. Bivirkninger". 

 

Ved behandling med Mestinon kan der opstå "myastenia krise" eller "kolinerg krise" med øget muskelsvaghed og andre symptomer på overdosering. Se afsnittet "Hvis du har taget for mange Mestinon".
Stop øjeblikkeligt behandlingen med Mestinon. Ring 112. 

 

Behovet for pyridostigmin kan være mindre efter fjernelse af thymus. 

Brug af anden medicin sammen med Mestinon

Tal med din læge, hvis du tager medicin: 

 • Antimuskarine lægemidler (atropin, hyoscin).
 • som virker muskelafslappende (såsom suxamethon).
 • mod forhøjet blodtryk og hjertebanken (betablokkere).
 • mod allergi (antihistaminer).
 • steroider eller medicin til hæmning af immunsystemet.
 • som indeholder methylcellulose.
 • aminoglykosider, lokale og generelle bedøvende midler, hjertemedicin, samt anden medicin, som påvirker nerveforbindelsen i musklerne.

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Mestinon sammen med mad og drikke

Du skal tage Mestinon overtrukne tabletter med et glas vand. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun tage Mestinon efter aftale med lægen.

 

Amning:  

 • Hvis du ammer, må du kun tage Mestinon efter aftale med lægen.


Fertilitet: 

Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat fertilitet hos kvinder/mænd. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mestinon kan give bivirkninger (lavt blodtryk, svimmelhed, tågesyn, og nedsat evne til at se skarpt), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Mestinon

 • Denne medicin indeholder saccharose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Mestinon.

3. Sådan skal du tage Mestinon

Tag altid Mestinon nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 

Den sædvanlige dosis er

Myasthenia gravis: 

Voksne: 

60-180 mg to til fire gange dagligt. Dette svarer til 1-3 tabletter på 60 mg to til fire gang dagligt. 

 

Slaphed af blære- og tarmmuskulatur:  

Voksne: 

60 mg hver 4. time. Dette svarer til 1 tablet på 60 mg hver 4. time. 

 

Ældre: 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyrefunktion: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat leverfunktion: 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Mestinon

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Mestinon, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Symptomer: 

 • Mavekramper, øgede muskelsammentrækninger i mave og tarm, diarré.
 • Kvalme og opkastning.
 • Øget slimdannelse i lungerne.
 • Kortåndethed / vejrtrækningsbesvær / astmalignende anfald / åndenød (bronkospasme).
 • Kraftig spytflåd, kraftig sveden.
 • Forsnævring af pupillen.
 • Muskelkramper, hurtige små muskelsammentrækninger, generel muskelsvaghed. Kan medføre lammelse med uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser og iltmangel i hjernen.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse. Kan medføre kardiovaskulært kollaps (Besvimelse med svag puls, bleghed, blåfarvning af læber og negle).
 • Langsom puls, som kan medføre hjertestop.
 • Rastløs uro, forvirring, sløret tale, nervøse fornemmelser, irritation og visuelle hallucinationer.
 • Krampeanfald eller koma.

 

Stop øjeblikkeligt behandlingen med Mestinon. Ring 112. 

Hvis du har glemt at tage Mestinon

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Mestinon

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Øget slimdannelse i lungerne i forbindelse med anfaldene.
  Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Langsom puls, men hos visse patienter hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hurtige små muskelsammentrækninger.
 • Små pupiller, øget tåresekretion, tågesyn.
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
 • Koliksmerter, diaré, kvalme, opkastning, sure opstød / halsbrand, øgede muskelsammentrækninger i mave og tarm (øget peristaltik), øget spytdannelse.
 • Pludselig ufrivillig kraftig vandladningstrang, som ikke kan undertrykkes.
 • Kraftig sveden.
 • Muskelsvaghed / nedsat kraft i musklerne, muskelkramper, muskellammelse, rysten.
 • Appetitløshed.
 • Snue.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Svimmelhed.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Rastløshed, søvnløshed.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Hududslæt, hårtab ved langtidsbrug.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I andre tilfælde ring 112.
 • Andre symptomer i maven som ubehag, smerter eller kramper.
 • Nældefeber.
 • Rødmen.
 • Nedsat evne til at se skarpt (akkomodationsforstyrrelser).
 • Tilvænning til lægemidlet.
 • Overfølsomhedsreaktion overfor lægemidlet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Mestinon utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Mestinon efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Mestinon ved temperaturer over 25 °C.
 • Efter åbning: Må ikke opbevares over 3 måneder.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mestinon, 60 mg, overtrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: 

Pyridostigminbromid. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Kolloid vandfri silica, pregelatineret stivelse, povidon, majsstivelse, talcum, magnesiumstearat, saccharose, risstivelse, spraytørret akaciegummi, gul jernoxid (E 172), rød jernoxid (E 172), paraffin, tynd paraffinolie. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Mestinon 60 mg er en rund orangefarvet, filmovertruken tablet. 

 

Mestinon fås i: 

Mestinon 60 mg i pakninger med 150 eller 250 overtrukne tabletter. 

 

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 02/2017.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...