Cleenema Klar-til-brug

rektalvæske, opløsning

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cleenema® Klar-til-brug 21,4 g / 9,4 g rektalvæske, opløsning
Natriumdihydrogenphosphatdihydrat/dinatriumphosphatdodecahydrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Cleenema Klar-til-brug
 3. Sådan skal du bruge Cleenema Klar-til- brug
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Cleenema Klar-til-brug er et afføringsmiddel.
Du skal indføre Cleenema Klar-til-brug i endetarmen.
 

Cleenema Klar-til-brug fylder op i tarmen, så du får trang til afføring.
 

Cleenema Klar-til-brug kan bruges af voksne og børn over 4 år til: 

 • lejlighedsvis forstoppelse
 • tarmtømning ved operation og kikkertundersøgelse af endetarm og tarm, fødsel og radiologiske undersøgelser.


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Cleenema Klar-til-brug

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Brug ikke Cleenema Klar-til-brug, hvis du:

 • Er allergisk over for natriumdihydrogenphosphatdihydrat, dinatriumphosphatdodecahydrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cleenema Klar-til-brug (angivet i afsnit 6).
 • Har stor tyktarm (også kendt som megakolon).
 • Har forsnævring eller ufuldstændig åbning af anus eller endetarm.
 • Har blokering af den nedre tyktarm (Hirschsprungs sygdom).
 • Har mistanke om tarmslyng.
 • Har tarmslyng eller ophør af normal tarmbevægelse (nogen gange kaldet paralytisk ileus).
 • Har fået at vide af din læge, at du kan have:
  • blindtarmsbetændelse
  • perforeret/beskadiget eller blokeret tarm
  • aktiv inflammatorisk tarmsygdom (såsom Crohns sygdom eller colitis ulcerosa).
 • Har udiagnostiserede blødninger i endetarmen.
 • Har nyreproblemer.
 • Har kongestiv hjerteinsufficiens (når hjertet ikke kan pumpe blodet ordentligt rundt i kroppen).
 • For nylig har været syg, følt dig dårlig eller tørstig.
 • Har ondt i maven (abdominalsmerter).
 • Patienten er yngre end 4 år.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Cleenema Klar-til-brug hvis: 

 • Du er ældre eller svagelig.
 • Du har ukontrolleret blodtryk.
 • Du lider af hjerte- eller nyresygdom.
 • Du lider af ascites (ophobning af væske i bughulen).
 • Du lider af rektal ulceration (indre sår i endetarmen) eller fissurer (rifter i endetarmen).
 • Du har kolostomi.
 • Du lider af elektrolytforstyrrelser (forandringer i kroppens saltkoncentrationer så som lavt calcium-, lavt kalium-, højt fosfat- eller højt natriumniveau).


Kontakt venligst din læge, selv hvis et eller flere af disse forhold hører fortiden til.
Du kan have brug for at blive tilset mere grundigt. 

Brug af anden medicin sammen med Cleenema Klar-til-brug

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig, særligt: 

 • medicin til behandling af højt blodtryk (hypertension) eller angina (kalkkanal-blokkere).
 • medicin til at tømme blæren (diuretika).
 • bestemte typer medicin til mentale lidelser (lithium).
 • andre former for medicin, der kan gøre dig dehydreret eller ændre din krops saltniveau (kalium, natrium, fosfat eller vand), hvilket også kaldes for eletrolytbalancen.
 • bestemte former for medicin til at tømme tarmen (natriumfosfat).
 • medicin der ændrer hjerterytmen (forlænger QT-intervallet som f.eks. amiodaron, arsentrioxid, astemizol, azithromycin, erythromycin, claritromycin, chlorpromazin, cisaprid, citalopram, domperidon, terfenadin, procainamid).
 • NSAID-produkter (ikke-steroid anti-inflammatorisk medicin) som f.eks. acetylsalicylsyre eller ibuprofen.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Eftersom hovedingredienserne i Cleenema Klar-til-brug kan overføres til modermælken, anbefales det, at der malkes ud og mælken kasseres indtil 24 timer efter anvendelse af Cleenema Klar-til-brug. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Selvom Cleenema Klar-til-brug ikke påvirker din evne til at køre bil eller betjene maskiner, bør du holde dig i nærheden af et toilet efter at have taget et lavement.

Cleenema Klar-til-brug indeholder benzalkoniumklorid som er lokalirriterende og kan give hudreaktioner. 

3. Sådan skal du bruge Cleenema Klar-til-brug

Brug altid Cleenema Klar-til-brug nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne og børn på 15 år og derover: 

Den anbefalede dosis er ét lavement (indgiven dosis) ikke mere end én gang om dagen eller efter aftale med lægen.
 

Børn ældre end 4 år og yngre end 15 år: 

Efter aftale med lægen.
 

Må ikke gives til børn yngre end 4 år
 

Kun til brug i endetarmen.
 

Med mindre det er aftalt med din læge, bør du ikke bruge Cleenema Klar-til-brug i længere tid end en uge. Tager du mere end ét lavement indenfor en periode på 24 timer, kan det være skadeligt. 

Brug:

 1. Lig på venstre side med begge knæ bøjet og armene i ro foran dig. (Fig. 1).
  Cleenema Klar-til-brug 2care4 ApS, rektalvæske, opløsning
 2. Fjern den orange beskyttelseshætte.
  Hold imod på det rillede låg og træk forsigtigt hætten af mens flasken holdes opad. (Fig. 2).
  Cleenema Klar-til-brug 2care4 ApS, rektalvæske, opløsning
 3. Før med en rolig bevægelse forsigtigt lavementets Comfortip ind i endetarmen med spidsen i retning mod navlen.
 4. Klem flasken sammen indtil næsten al væsken er trykket ud.
  Stop hvis du mærker modstand. Der kan ske skade, hvis du tvinger væsken ind.
  Bemærk: Det er ikke nødvendigt at tømme flasken helt. Den indeholder mere væske end der er behov for, og en lille mængde vil altid være tilbage i flasken.
 5. Fjern forsigtigt rektalspidsen fra endetarmen. Det er normalt at der spildes en lille smule væske fra lavementet.
 6. Bliv liggende i samme stilling (Fig. 1) indtil trangen til afføring er stærk - normalt indenfor 2-5 minutter.
 7. Put den brugte flaske tilbage i kartonen for bortskaffelse.


Hvis det bløder fra endetarmen, skal lavementet afbrydes med det samme og der skal øjeblikkeligt tages kontakt til læge.
 

Du skal forvente at kunne mærke tarmene arbejde indenfor 5 minutter efter at du har taget en dosis af Cleenema Klar-til- brug. Dette er helt normalt og et tegn på at lægemidlet virker.
 

Hvis tarmene ikke reagerer indenfor dette tidsrum, skal du kontakte din læge. Brug ikke yderligere Cleenema Klar-til-brug medmindre det sker efter aftale med lægen. Hold dig i nærheden af et toilet indtil virkningen er aftaget.
 

Drik rigeligt med væske for at undgå dehydrering: fx vand, klar suppe, urtete, sort te, sort kaffe eller sommerdrik/ frugtjuice uden frugtkød (men ikke juice med rød eller lilla farve). Som hovedregel skal du drikke 250 ml i timen (svarende til et normalt vandglas) indtil effekten af Cleenema Klar-til-brug er aftaget. Herefter bør du når du er tørstig drikke klare væsker, helst vand, indtil endt behandling eller som du i øvrigt aftaler med din læge. 

Hvis du har brugt for meget Cleenema Klar-til-brug

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Cleenema Klar-til-brug, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas), eller hvis du ved en fejl indtager (drikker) lægemidlet. 

Bruger du for meget Cleenema Klar-til-brug, kan du føle dig dehydreret, være tørstig eller opleve muskelstivhed. Hvis det er muligt, skal du tage flasken eller kartonen med til lægen eller apoteket. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

Cleenema Klar-til-brug kan meget sjældent (ét tilfælde ud af 10.000) forårsage: 

 • Overfølsomhed: Allergiske reaktioner (med eller uden udslæt).
 • Dehydrering.
 • Muskelspjæt eller spasmer på grund af ændringer i blodets koncentration af salte (elektrolytter).
 • Mavesmerter eller oppustethed (distension).
 • Tarmsmerter.
 • Kvalme eller opkastning.
 • Anal kløe, stikken, smerter eller ubehag.
 • Blister.
 • Diarre.
 • Isninger.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Cleenema Klar-til-brug utilgængeligt for børn.
 

Må ikke opbevares over 25 °C. Må ikke opbevares koldt.
 

Brug ikke Cleenema Klar-til-brug efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cleenema Klar-til-brug indeholder:

 • Aktive stoffer: en dosis på 118 ml indeholder, hvad der svarer til 21,4 g natriumdihydrogenphosphatdihydrat (18,1 % w/V) og 9,4 g dinatriumphosphatdodekahydrat (8,0 % w/V).


Indeholder 4,4 g natrium pr. indgivet dosis. 

 

 • Øvrige indholdsstoffer: benzalkoniumklorid, dinatriumedetat, renset vand.
  Smøremidlet til rektalspidsen er hvid blød paraffin.

Udseende og pakningsstørrelser

Cleenema Klar-til-brug er en klar opløsning uden farve eller lugt. Den findes i en plastikflaske med hvidt låg og orange beskyttelseshætte. 

Flasken indeholder 133 ml Cleenema Klar-til-brug, hvoraf 118 ml regnes for den indgivne dosis. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4
Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V
 

Cleenema® er et registreret varemærke, der tilhører CASEN RECORDATI, S.L. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...