Uraplex

overtrukne tabletter 20 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Uraplex® 20 mg overtrukne tabletter  

Trospiumchlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Uraplex
 3. Sådan skal du tage Uraplex
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Uraplex anvendes til behandling af unormalt hyppige vandladninger, hyppig vandladningstrang og hyppig, ufrivillig urinafgang i forbindelse med slap eller overreagerende blæremuskulatur.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Uraplex

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Uraplex:

 • hvis du er allergisk over for trospiumchlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Uraplex (angivet i afsnit 6).
 • hvis du lider af tilbageholdelse af urin i blæren.
 • hvis du lider af grøn stær med snæver kammervinkel.
 • hvis du lider af hurtig og uregelmæssig hjerterytme.
 • hvis du lider af udtalt muskelslaphed (myastenia gravis).
 • hvis du lider af alvorlige mave- tarmlidelser herunder toksisk megakolon.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Uraplex, hvis du lider af en af følgende sygdomme: 

 • Blokerende tilstande i mave-tarmkanalen såsom forsnævringer af maveporten.
 • Blokerede urinveje med risiko for ophobning af urin i blæren.
 • Autonom neuropati (nervelidelse i den del af nervesystemet, der ikke er underlagt viljen).
 • Mellemgulvsbrok kombineret med betændelse i spiserøret, hvilket er forårsaget af mavesyre som løber tilbage (refluxesofagit).
 • Sygdomstilstande ved hvilken en forhøjelse af hjertefrekvensen er uønsket, som f.eks. forstørret skjoldbruskkirtel, hjertesygdomme med forandringer i koronararterien samt hjertesvækkelse og dermed følgende kredsløbsforstyrrelse.
 • Nedsat leverfunktion.
 • Nedsat nyrefunktion.

Uraplex indeholder lactosemonohydrat, saccharose og hvedestivelse.
Tal med lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Uraplex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med din læge, hvis du tager:  

 • visse typer lægemidler mod depression (tricykliske antidepressiva)
 • andre lægemidler med antikolinerg virkning (f.eks. amantadin - bruges til at behandle Parkinsons sygdom)
 • metoclopramid - et lægemiddel mod kvalme og opkastning
 • kolesterolsænkende lægemidler, der indeholder guar, colestipol eller colestyramin.


Anden medicin kan påvirke virkningen af Uraplex, og/eller Uraplex kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

Brug af Uraplex sammen med mad og drikke

Tabletterne skal synkes hele og indtages med et glas vand før et måltid på tom mave. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun tage Urivesc efter aftale med lægen.
 

Amning  

Hvis du ammer, må du kun tage Urivesc efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Uraplex kan give bivirkninger (f.eks. øjets evne til at stille skarpt på forskellig afstand), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Uraplex indeholder lactosemonohydrat, saccharose og hvedestivelse.

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
 

Patienter med kronisk fedtdiarré (cøliaki) kan tage denne medicin.
Patienter med hvedeallergi (borset fra cøliaki) bør ikke tage denne medicin. 

3. Sådan skal du tage Uraplex

Tag altid Uraplex nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tabletterne skal synkes hele og indtages med et glas vand før et måltid på tom mave. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Sædvanlig dosis til voksne er 1 overtrukket tablet 2 gange dagligt (svarende til 40 mg trospiumchlorid dagligt). 

 

Brug til børn 

Børn under 12 år må normalt ikke få Uraplex. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Ved nedsat nyrefunktion er den anbefalede dosis 1 overtrukket tablet dagligt eller hver 2. dag (svarende til 20 mg trospiumchlorid dagligt eller hver 2. dag). 

 

Din læge bør, med regelmæssige mellemrum på ca. 3 - 6 måneder, vurdere, om det er nødvendigt at fortsætte behandlingen. 

Hvis du har taget for mange Uraplex

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Uraplex, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer på overdosering er udtalt mundtørhed, hurtig hjerterytme og vandladningsforstyrrelser. 

Hvis du har glemt at tage Uraplex

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Uraplex

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter. 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.


Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Angioødem (Hævelse af tunge, læber og ansigt; det kan medføre, at luftvejene blokeres). Ring 112.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelig bivirkninger: Forekommer hos flere end 10 ud af 100 patienter. 

 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Uraplex i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.

 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Sure opstød/halsbrand.
 • Forstoppelse, mavesmerter og kvalme.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter. 

 • Luft i maven.
 • Hovedpine.
 • Diarré.
 • Brystsmerter.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Vandladningsforstyrrelser (f.eks. ufuldstændig blæretømning eller tilbageholdelse af urin).
 • Synsforstyrrelser.
 • Svimmelhed.
 • Urinretention (Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Muskelsmerter, smerter i leddene.
 • Hududslæt.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Åndenød. (Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen).
 • Almen svækkelse.
 • Kløe.
 • Nældefeber.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. (Steven Johnson syndrom) Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Hallucinationer. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Forvirring, uro.
 • Hurtigt uregelmæssigt hjerteslag.


Uraplex kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Uraplex utilgængeligt for børn.  

 

Opbevares i original emballage. 

 

Tag ikke Uraplex efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Uraplex indeholder:

 • Aktivt stof: trospiumchlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: saccharose, lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, povidon, croscarmellosenatrium, hvedestivelse, carmellosenatrium, talcum, kolloid vandfri silica, calciumcarbonat (E170), macrogol 8000, titandioxid

(E171), jernhydroxid (E172), stearinsyre, carnaubavoks og bivoks. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Uraplex er en rund, gul overtrukken tablet. 

 

Pakningsstørrelser 

Uraplex fås i en pakningsstørrelse á 60 overtrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Uraplex® er et registreret varemærke, der tilhører Madaus GmbH. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...