Amoxicillin "Copyfarm"

dispergible tabletter 500 mg og 750 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Amoxicillin Copyfarm 500 mg og 750 mg dispergible tabletter 

Amoxicillin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret Amoxicilin Copyfarm til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Amoxicillin Copyfarm.
 3. Sådan skal du tage Amoxicillin Copyfarm.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Amoxicillin Copyfarm er et antibiotikum. Det aktive stof er amoxicillin.
Denne tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes penicilliner.
Amoxicillin Copyfarm anvendes til at behandle infektioner, der er forårsaget af bakterier, forskellige steder i kroppen. Sammen med andre lægemidler kan Amoxicillin Copyfarm også anvendes til at behandle mavesår.
 

Amoxicillin Copyfarm anvendes til: 

 • behandling af infektioner i de øvre luftveje, som f.eks. akut mellemørebetændelse, bihulebetændelse, halsbetændelse og svælgkatar.
 • behandling af infektioner i de nedre luftveje, som f.eks. akut forværring af kronisk bronkitis og lungebetændelse.
 • behandling af infektioner i mave og tarm, herunder mavesår forårsaget af bakterien Helicobacter pylori.
 • behandling af infektioner i munden, f.eks. tandbylder.
 • behandling af tyfus og paratyfus.
 • behandling af nyrebækkenbetændelse.
 • behandling af infektioner i kunstige led.
 • behandling af urinvejsinfektioner.
 • behandling af Lyme-sygdom (Borrelia-infektion).
 • forebyggende behandling af betændelse i hjerteklapperne.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Amoxicillin Copyfarm

Tag ikke Amoxicillin Copyfarm:

 • hvis du er allergisk over for amoxicillin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Amoxicillin Copyfarm (angivet i pkt. 6).
 • hvis du nogensinde har haft en allergisk reaktion på et antibiotikum. Dette kunne være et hududslæt eller hævelse af ansigtet eller halsen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Amoxicillin Copyfarm: 

 • hvis du har alvorlig nedsat nyrefunktion (dosis skal evt. justeres).
 • hvis du ikke har regelmæssig vandladning.
 • hvis du har kranmpeanfald (epilepsi).
 • hvis du har haft meningitis.
 • hvis du har kyssesyge (mononukleose).
 • hvis du får blodfortyndende medicin.
 • hvis du har blærekateter. Du skal i så fald kontrollere, at det ikke stopper til på grund af udfældning af krystaller i urinen.
 • hvis du under behandlingen får kraftig diarré eller blodig diarré. Kontakt lægen.

I meget sjældne tilfælde er der under behandlingen med Amoxicillin Copyfarm, set alvorlige allergiske reaktioner herunder anafylaktisk shock, som er en meget sjælden men også alvorlig tilstand med bl.a. hævelser i ansigtet, hurtigt faldende blodtryk og vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks lægen eller ring 112. 

 

Hvis der under behandlingen opstår mæslingelignende eksem, skal du straks stoppe behandlingen, og kontakte en læge, da dette kan være symptom på en overfølsomhedsreaktion. 

 

Som med andre bredspektrede penicilliner, kan der ved langvarig brug udvikles resistens, hvilket vil sige, at der kan opstå en ny infektion med resistente bakterier.
Hvis der under behandlingen udvikles alvorlig eller langvarig og evt. blodig diarré, bør behandlingen straks ophøre og lægen kontaktes.

Blod- og urinprøver 

Hvis du skal have taget: 

 • urinprøver (glucose) eller blodprøver for at få undersøgt leverfunktionen
 • prøver for estriol (anvendes under graviditet for at måle estriolniveauet for at undersøge, om barnet udvikler sig normalt).

skal du fortælle lægen eller sundhedspersonalet, at du tager Amoxicillin Copyfarm, da Amoxicillin Copyfarmkan påvirke resultatet af disse analyser. 

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Amoxicillin Copyfarm. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Amoxicillin Copyfarm

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • kræft eller psoriasis (methotrexat).
 • gigt (methotrexat, probenecid, allopurinol).
 • infektioner f.eks. klamydia, acne og malaria ( Tetracykliner).
 • blodfortyndende medicin (orale antikoagulantia, f.eks. warfarin).

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Amoxicillin Copyfarm sammen med mad og drikke

Du kan tage Amoxicillin Copyfarm i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun tage Amoxicillin Copyfarm efter aftale med lægen.

 

Amning: 

 • Hvis du ammer, må du kun tage Amoxicillin Copyfarm efter aftale med lægen.

 

Fertilitet: 

 • Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat fertilitet hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Amoxicillin Copyfarm kan give bivirkninger (f.eks. allergiske reaktioner, svimmelhed og kramper), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Amoxicillin Copyfarm

Denne medicin indeholder aspartam (en fenylalaninkilde). Kan være skadelig for patienter med fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom). 

3. Sådan skal du tage Amoxicillin Copyfarm

Tag altid Amoxicillin Copyfarm nøjagtigt efter lægens anvisning.
Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.
 

Tabletterne kan opslæmmes i vand og drikkes (bør indtages straks efter opslæmning) eller synkes hele eller halve sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og unge (legemsvægt > 40 kg): 

Sædvanlig dosis ligger i intervallet 750 mg til 3000 mg amoxicillin dagligt fordelt på 2 til 3 doser.
Fordel doserne ligeligt over dagen og med mindst 4 timer mellem hver dosis.
 

Dosering og behandlingstid afhænger af patientens alder, legemsvægt og nyrefunktion samt af typen og sværhedsgraden af infektionen.
 

Børn under 40 kg: 

Den sædvanlige daglige dosis til børn under 40 kg er 40-90 mg/kg dagligt fordelt på 2-3 doser og afhænger af typen og sværhedsgraden af infektionen. Følg lægens anvisning.
Den maksimale anbefalede dosis er 100 mg om dagen for hvert kilo kropsvægt.
 

Pulver til oral suspension anbefales til børn under 6 måneder.
 

Ældre: 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyrefunktion: 

Dosis skal reduceres hos patienter med nedsat nyrefunktion. Følg lægens anvisning.
 

Nedsat leverfunktion: 

Dosis skal eventuelt reduceres hos patienter med nedsat leverfunktion.
Leverfunktion skal regelmæssigt kontrolleres af lægen.
Følg lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Amoxicillin Copyfarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Amoxicillin Copyfarm, end der står i denne information eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
 

Symptomer: 

 • Kvalme, opkastning, diarré.
 • Krystaller i urinen, hvilket kan ses som uklar urin eller opleves som problemer med at lade vandet. Tal med lægen så hurtigt som muligt.
 • Forstyrrelser i salt- og væskebalancen, kramper, kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt.

Behandlingsvarighed

 • Selvom du får det bedre, skal du blive ved med at tage Amoxicillin Copyfarm, i så lang tid, som lægen har anvist. Du har brug for alle doser til at bekæmpe infektionen. Hvis nogle bakterier overlever, kan de få infektionen til at komme igen.
 • Hvis du stadig ikke har det godt, når behandlingen er slut, skal du gå til lægen igen.

 

Der kan udvikles svampeinfektion (en infektion med gærsvamp på fugtige områder af kroppen, hvilket kan forårsage ømhed, kløe og hvidt udflåd/hvide belægninger), hvis Amoxil anvendes i lang tid. Hvis dette sker, så fortæl det til lægen.
 

Hvis du tager Amoxil i lang tid, vil lægen måske foretage yderligere undersøgelser for at holde øje med, at dine nyrer, din lever og dit blod fungerer normalt.
 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du har glemt at tage Amoxicillin Copyfarm

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Amoxicillin Copyfarm

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger.

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue. Denne bivirkning forsvinder igen efter endt behandling.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue. Denne bivirkning forsvinder igen efter endt behandling.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/ shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Ufrivillige bevægelser. Forsvinder ikke efter at du er stoppet med behandlingen. Kontakt lægen.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Alvorlig diaré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen.
 • Blodig diaré pga. betændelse i tarmen. Kontakt lægen.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Gulsot med hudkløe. Kontakt lægen.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue. Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Kvalme og diarré.
 • Hududslæt.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Opkastning.
 • Nældefeber og kløe.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Svamp/svampeinfektion.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge. Denne bivirkning forsvinder igen efter endt behandling.
 • Blødningstendens.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Feber, træthed, sløjhed, blødning i huden pga. betændelse i blodkar. Kontakt lægen.
 • Overfølsomhedsreaktion i form af utilpashed, feber, udslæt og smerter.
 • Svimmelhed.
 • Sort belægning på tungen.
 • Misfarvning af tandoverfladen. God mundhygiejne/tandbørstning kan være med til at forebygge denne bivirkning.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Betændelse i huden med blærer.
 • Krystaller i urinen.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Jarisch-Herxheimers reaktion, er set efter behandling af Lymesygdom med amoxicillin.

 

Amoxicillin Copyfarm kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forhøjet levertal, afvigelser ved måling af estriolniveau hos gravide kvinder, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring.

 • Opbevar Amoxicillin Copyfarm utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Amoxicillin Copyfarm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Brug ikke dette lægemiddel, hvis der er synlige tegn på nedbrydning.
 • Opbevar ikke Amoxicillin Copyfarm ved temperaturer over 25 °C.
 • Opbevar Amoxicillin Copyfarm i original emballage, da det er følsomt for fugt.
 • Amoxicillin Copyfarm bør indtages straks efter opløsning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

Amoxicillin Copyfarm dispergible tabletter indeholder:

Aktivt stof: 

Amoxicillintrihydrat svarende til 500 mg eller 750 mg amoxicillin.
 

Øvrige indholdsstoffer: 

Magnesiumstearat; aspartam; croscarmellosenatrium; mannitol; talcum; silica, kolloid vandfri;mikrokrystallinsk cellulose; maltodextrin; stivelse; titandioxid (E171) samt smagsstofferne ferskenabrikosaroma og appelsinaroma. 

Udseende og pakningsstørrelser

Hvide eller gullig-hvide, aflange tabletter med delekærv.
 

Amoxicillin Copyfarm fås i: 

Amoxicillin Copyfarm 500 mg i pakninger med 20 tabletter. 

Amoxicillin Copyfarm 750 mg i pakninger med 20 tabletter. 

 

Begge styrker er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Tlf.: +45 6395 2700 

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

I Danmark markedsføres Amoxicillin Copyfarm også som Imadrax ®. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...