Atrovent®

næsespray, opløsning 21 mikrogram/dosis

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Atrovent® 21 mikrogram/dosis næsespray, opløsning  

ipratropiumbromid 

 

Atrovent® er et registreret varemærke, som tilhører Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Du kan få Atrovent uden recept. Brug altid Atrovent nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Atrovent
 3. Sådan skal du bruge Atrovent
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Atrovent næsespray er en klar væske, der i forstøvet form sprøjtes op i næsen. Atrovent næsespray hæmmer dannelsen af vandigt sekret i næsens slimhinder. Atrovent næsespray anvendes til behandling af helårssnue. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge ATROVENT

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Atrovent

 • hvis du er allergisk over for ipratropiumbromid, atropinlignende stoffer, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Atrovent (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du bruger Atrovent, hvis du har eller har haft nogen af nedenstående sygdomme eller tilstande: 

 • Grøn stær (glaukom) eller anlæg for udvikling af grøn stær.
 • Forstørret blærehalskirtel (prostata).
 • Besvær med at lade vandet.
 • Cystisk fibrose; Atrovent kan give fordøjelsesbesvær.

 

Atrovent må ikke komme i øjnene. Skulle det alligevel ske, skyl da straks øjnene med koldt vand fra vandhanen. 


Søg omgående læge, hvis du får øjensmerter eller får ubehag i øjnene, får sløret syn eller synsforstyrrelser som ringe eller pletter samtidig med røde øjne. 


Atrovent indeholder benzalkoniumchlorid, som kan irritere næseslimhinden. 


Overfølsomhedsreaktioner forekommer i sjældne tilfælde lige efter brug af Atrovent: åndenød, hævelse i mund og svælg, pludseligt hududslæt, besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Brug af anden medicin sammen med Atrovent

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, natur- lægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


Du kan bruge Atrovent sammen med andre lægemidler mod helårssnue f.eks. antihistaminer eller kortikosteroider til lokal anvendelse i næsen, uden at du får hyppigere bivirkninger. 


Tal med din læge, hvis du samtidig bruger anden antikolinerg medicin, f.eks. medicin mod Parkinsons sygdom, astma og KOL eller medicin mod visse tarmsygdomme. Disse kan forstærke bivirkningerne ved Atrovent. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Hvis du er gravid eller ammer, må du kun bruge Atrovent efter lægens anvisning. Tal med din læge. 

Trafik og arbejdssikkerhed

Atrovent påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 


Atrovent kan give bivirkninger i form af svimmelhed, synsforstyrrelser, store pupiller og sløret syn. 

3. Sådan skal du bruge ATROVENT

Hvis din læge har ordineret Atrovent til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 

2 pust (42 mikrogram) i hvert næsebor 2-3 gange daglig. 

 

Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen eller apotekspersonalet. 

 

Det er vigtigt at undgå at få medicinen i øjnene. Skyl straks øjnene under rindende koldt vand fra hanen, hvis det skulle ske. 

Sådan anvendes næsesprayen:

 1. Før brug af næsesprayen første gang, skal den aktiveres ved gentagne (op til 7) tryk, indtil en ensartet spraysky kommer ud af flasken. Hold med pege- og langfinger på flaskens hvide kant og tommelfingeren under bunden. Pres med tommelfingeren med et hurtigt, fast tryk under bunden flere gange (op til 7) (se figur 1). Næsesprayen er nu klar til brug. Undgå at få sprayvæske i øjnene.
  Bruges næsesprayen ikke igen inden for de næste 24 timer, skal den aktiveres igen ved 1-2 pust inden brug.
  Atrovent® Paranova Danmark A/S, næsespray, opløsning 21 mikrogram/dosis
  Figur 1
 2. Tag den klare hætte af.
 3. Puds næsen inden brug af næsesprayen.
 4. Luk det ene næsebor med en finger på siden af næsen, bøj hovedet let forover, stik spidsen af sprayen ind i det andet næsebor og lad spidsen pege lidt bagud og væk fra næseskillevæggen (se figur 2).
  Atrovent® Paranova Danmark A/S, næsespray, opløsning 21 mikrogram/dosis
  Figur 2
 5. Tryk 1 pust op i næsen ved et hurtigt, fast tryk med tommelfingeren på flaskens bund. Efter et pust snuses kraftigt op og der pustes ud gennem munden.
 6. Næsesprayen fjernes fra næseboret, og hovedet bøjes let bagover i et par sekunder, så væsken kan fordele sig i næsehulen.
 7. Gentag punkt 4-6 i samme næsebor i henhold til ordineret dosis.
 8. Gentag punkt 4-7 i det andet næsebor.
 9. Tør spidsen af næsesprayen og sæt beskyttelseshætten på igen efter brug.

 

Hvis næsesprayen skulle blive tilstoppet, holdes sprayspidsen under rindende lunkent vand i ca. 1 minut. Tør sprayspidsen og aktivér næsesprayen igen (se figur 1). 

 

Hvis du ved et uheld får Atrovent i øjnene, skal du omgående skylle dine øjne med koldt vand fra vandhanen. 

 

Børn: 

Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. 

Hvis du har brugt for meget Atrovent

Kontakt lægen eller skadestuen, hvis du har taget mere Atrovent, end sædvanlig dosis, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakken med. 

 

Tegn på overdosering kan være mundtørhed, synsforstyrrelser (problemer med at se skarpt) eller hurtig puls. 

Hvis du har glemt at bruge Atrovent

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Atrovent

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Vejrtrækningsbesvær eller kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine.
 • Irritation i næsen, irritation i svælget, næseblod, tørhed i næsen.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Nedsat evne til at se skarpt, store pupiller, øjensmerter, sløret syn, synsforstyrrelser i form af ringe eller pletter, røde øjne.
 • Besvær med at lade vandet evt. vand- ladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Atrovent i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Hævelse i munden pga. væskeophobning.
 • Mundbetændelse.
 • Hududslæt.
 • Tørhed i halsen.
 • Svimmelhed.
 • Overfølsomhed.
 • Mave-tarmforstyrrelser med diarré eller forstoppelse.
 • Kvalme.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Hudkløe, nældefeber.
 • Hjertebanken.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Atrovent utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC.
 • Brug ikke Atrovent efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bort- skaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Atrovent 21 mikrogram/dosis næsespray, opløsning indeholder:

 • Aktivt stof:
  Ipratropiumbromid 21 mikrogram/dosis (som
  ipratropiumbromid-monohydrat).
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Natriumchlorid, benzalkoniumchlorid, natriumedetat, saltsyre, natriumhydroxid og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Atrovent 21 mikrogram/dosis næsespray, opløsning, er en klar væske, der i forstøvet form sprøjtes op i næsen. 

 

Atrovent 21 mikrogram/dosis næsespray, opløsning findes i pakningsstørrelsen 360 doser (2 × 180). 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret januar 2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...