Zanidip®

filmovertrukne tabletter 10 mg og 20 mg

Meda

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Zanidip 10 mg, filmovertrukne tabletter
Zanidip 20 mg, filmovertrukne tabletter
 
lercanidipinhydrochlorid 


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Zanidip til dig personligt. Lad derfor være med at give Zanidip til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som De har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.


Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Zanidip
 3. Sådan skal De tage Zanidip
 4. Bivirkninger
 5. Sådan opbevarer De Zanidip
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og andvendelse

Zanidip tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes kalciumantagonister (dihydropyridinderivater). Zanidip anvendes til at behandle forhøjet blodtryk (hypertension) hos voksne over 18 år (det anbefales ikke til børn og unge under 18 år).
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Zanidip

Brug ikke Zanidip og sig det til Deres læge, hvis:

 • De er overfølsom over for lercanidipinhydrochlorid eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer
 • De har haft en allergisk reaktion over for lægemidler, som ligner Zanidip (fx amlodipin, nicardipin, felo- dipin, isradipin, nifedipin eller lacidipin).
 • De lider af visse hjertesygdomme:
  • ubehandlet hjertesvigt
  • karforsnævringer ved hjertet
  • ustabil angina (brystsmerter ved hvile eller som gradvis forværres)
  • har haft et hjertetilfælde i løbet af den sidste måned
 • De har store lever- eller nyreproblemer
 • De tager lægemidler, som hæmmer CYP3A4-isoenzymet:
  • antisvampemiddel (fx ketoconazol eller itraconazol)
  • makrolidantibiotika (fx erythromycin eller troleandomycin)
  • antivirusmidler (fx ritonavir)
 • De tager et andet lægemiddel, som kaldes ciclosporin (anvendes efter transplantation for at forhindre afstødning)
 • De tager det sammen med grapefrugt eller grapefrugtjuice


De må ikke tage Zanidip, hvis De er gravid eller ammer (der er flere oplysninger i afsnittene om graviditet og amning). 


Vær ekstra forsigtig med at tage Zanidip

Tal med lægen om det, hvis: 

 • De har andre hjerteproblemer, eller hvis De har pacemaker eller allerede har angina pectoris
 • De har problemer med leveren eller nyrerne, eller hvis De er i dialyse


Brug af anden medicin

Fortæl det altid til læge eller apotek, hvis: 

 • De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er på re- cept
 • De tager betablokkere, fx metoprolol, diuretika (vanddrivende) eller ACE-hæmmere (mod forhøjet blod- tryk)
 • De tager cimetidin (i doser på mere end 800 mg - det er medicin mod mavesår, fordøjelsesbesvær eller halsbrand)
 • De tager digoxin (mod hjerteproblemer)
 • De tager midazolam (sovemiddel)
 • De tager rifampicin (mod tuberkulose)
 • De tager astemizol eller terfenadin (mod allergi)
 • De tager amiodaron eller quinidin (mod hjerterytmeforstyrrelser)
 • De tager phenytoin eller carbamazepin (mod epilepsi). De skal muligvis have målt dit blodtryk tiere end normalt hos lægen.


Brug af Zanidip sammen med mad og drikkevarer

 • De bør ikke drikke alkohol, mens De er i behandling med Zanidip-tabletter, da det kan forstærke virk- ningen af Zanidip-tabletterne
 • De må ikke spise grapefrugt eller drikke grapefrugtjuice


Vigtig information om nogle af indholdsstofferne i Zanidip

Hvis Deres læge har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter, fx laktose, har galaktosæmi eller gluko- se/galaktose-malabsorptionssyndrom, skal De kontakte lægen, før De tager denne medicin, fordi tabletterne indeholder laktose. 


Graviditet og amning

De må ikke tage Zanidip, hvis De er gravid eller ammer, hvis De ønsker at blive gravid, eller hvis De ikke bruger prævention.
Hvis De tager Zanidip og tror, De er blevet gravid, skal De tale med Deres læge om det. 


Trafik- og arbejdssikkerhed

De kan muligvis føle Dem svimmel, slap eller træt, og De skal derfor være forsigtig med at køre bil eller be- tjene maskiner. Kør ikke bil eller brug maskiner, før De ved, hvordan Zanidip påvirker dig. 

3. Sådan skal De tage Zanidip

Tag altid Zanidip nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse og dosering end angivet i denne information. Følg altid læ- gens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.  


Voksne: Den anbefalede dosis er en filmovertrukken tablet på 10 mg om dagen på samme tid hver dag, helst om morgenen mindst 15 minutter før morgenmad, fordi et måltid med højt fedtindhold i væsentlig grad øger indholdet af medicinen i blodet. Din læge kan måske anbefale dig at øge dosis til en filmovertrukken tablet på 20 mg om dagen. 

Tabletterne bør tages hele med lidt vand. 


Ældre: Det er ikke nødvendigt med justering af dosis. Men der skal udvises særlig forsigtighed i begyndelsen af behandlingen. 


Patienter med lever- eller nyreproblemer: Der skal udvises særlig forsigtighed, når man begynder at behandle disse patienter, og en stigning til en daglig dosis på 20 mg skal finde sted med forsigtighed. 


Børn: Medicinen bør ikke gives til børn og unge under 18 år. 

Spørg lægen, hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler dig usikker på. Har De taget for meget Zanidip? 

Tag ikke mere end lægen har ordineret.
Hvis De ved en fejltagelse har taget mere end ordineret, eller hvis De har taget en overdosis, skal De omgå- ende kontakte læge, skadestue eller apotek og medbringe tabletterne og/eller tabletglasset.
Overskridelse af den anbefalede dosis kan forårsage for lavt blodtryk og uregelmæssig eller hurtig hjerteryt- me. Man kan også blive bevidstløs. Har De glemt at tage Zanidip? 

Hvis De glemmer at tage din tablet, skal De springe den dosis over og fortsætte som før. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis De holder op med at tage Zanidip 

Hvis De holder op med at tage Zanidip, kan Deres blodtryk stige igen. Tal med lægen om det, hvis De ønsker at holde op med behandlingen. 

Spørg læge eller apotek, hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Zanidip kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Alvorlige bivirkninger:

Nogle bivirkninger kan blive alvorlige. Hvis De oplever nogle af disse bivirkninger, skal De tale med lægen om det med det samme. 


Sjældne bivirkninger (de forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): angina pectoris (smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemuskulaturen). 


Meget sjældne bivirkninger (de forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): brystsmerter, nedsat blodtryk, besvimelser, allergiske reaktioner (symptomer inkluderer kløe, udslæt og nældefeber) 


Hos patienter med angina pectoris kan lægemidler fra samme gruppe, som Zanidip tilhører, også øge an- faldshyppigheden eller forværre varigheden eller sværhedsgraden af disse anfald. Der kan forekomme en- keltstående tilfælde af hjerteanfald. 


Andre bivirkninger: 

Ikke almindelige bivirkninger (de forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): hovedpine, svim- melhed, hurtigere hjerterytme, palpitationer (hjertet galopperer af sted), pludselig rødmen af ansigt, hals eller øverste del af brystet, opsvulmede ankler. 


Sjældne bivirkninger (de forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): søvnighed, utilpashed, opkastning, halsbrand, mavesmerter, diare; hududslæt, muskelsmerter, øget urinmængde, træthed. 


Meget sjældne bivirkninger (de forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): opsvulmet tandkød, ændring i leverfunktion, øget antal vandladninger. 


Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder
skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn

Brug ikke Zanidip efter den udløbsdato, der står på etiket, pakning og blister. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys og fugt. Opbevares på et tørt sted.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicin- rester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Aflever altid medicinrester på apoteket 


Zanidip indeholder

Aktivt stof: 10 mg lercanidipinhydrochlorid, som svarer til 9,4 mg lercanidipin, eller 20 mg lercanidipin- hydrochlorid, som svarer til 18,8 mg lercanidipin. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Kernen: laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglykolat, povidon K30, magne- siumstearat 

Filmovertræk: hypromellose, talkum, titandioxid (E171), macrogol 6000 og jernoxid (E172). 


Zanidips udseende og indholdet af pakningen

10 mg Zanidip: gul, rund, bikonveks, filmovertrukken tablet med delekærv på den ene side. Delekærven har kun til formål at lette delingen, så tabletten kan sluges og deler ikke tabletten i lige store doser. 

20 mg Zanidip: lyserød, rund, bikonveks, filmovertrukken tablet med delekærv på den ene side. 

Zanidip fås i blisterpakninger med 7, 14, 28, 35, 42, 50, 56, 98 og 100 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Markedsføringstilladelse og fremstiller

Markedsføres i Danmark af 

MEDA AS, Solvang 8, 3450 Allerød
Tlf: 4452 8888 - Fax: 4452 8899 - E-mail: info.dk@meda.se 


Fremstillet af 

RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. - Via Matteo Civitali 1 - I-20148 Milano, Italien 

Revisionsdato

Revideret november 2008
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...