Mixtard® 30

injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml

Novo

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Mixtard® 30 

100 IE/ml injektionsvæske, suspension i et hætteglas  

Insulin, human (rDNA) 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge Deres insulin.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, diabetessygeplejersken eller på apoteket, hvis der er mere De vil vide.
 • Lægen har ordineret Mixtard til Dem personligt.
  Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer som De har.
 • Tal med lægen, diabetessygeplejersken eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

1. Virkning af Mixtard®, og hvad De skal bruge det til

Mixtard® er human insulin til diabetesbehandling. Mixtard er en blanding af hurtigtvirkende og langtidsvirkende insulin. Det betyder, at det begynder at nedsætte blodsukkeret ca.
30 minutter efter injektion, og at virkningen holder i ca. 24 timer. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Mixtard®

Brug ikke Mixtard

Hvis De er overfølsom (allergisk) over for dette insulinpræparat, metacresol eller et af de øvrige indholdsstoffer (se 7 Yderligere oplysninger). Se en beskrivelse af symptomer på allergi i 5 Bivirkninger. 

Hvis De føler en begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker). Se 4 Forholdsregler i nødsituationer, for yderligere oplysninger om hypoglykæmi 

Vær ekstra forsigtig med at bruge Mixtard

Hvis De har problemer med nyrer, lever, binyrer, hypofyse eller skjoldbruskkirtel 

Hvis De drikker alkohol: Vær opmærksom på symptomer på hypoglykæmi (lavt blodsukker), og drik aldrig alkohol på tom mave 

Hvis De dyrker mere motion, end De plejer, eller ønsker at ændre Deres kost 

Hvis De bliver syg: Fortsæt Deres insulinbehandling  

Hvis De har planer om at rejse til udlandet: Tidsforskellen mellem landene kan påvirke insulinbehovet og injektionstidspunktet. 

Brug af anden medicin

Mange lægemidler påvirker blodsukkerets funktion i kroppen og kan derfor have betydning for Deres insulindosis. Nedenstående liste omfatter en række almindelige lægemidler, som kan påvirke Deres insulinbehandling. Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
Deres insulinbehov kan ændre sig, hvis De også tager: Orale antidiabetika, monoaminooxidasehæmmere (MAOI), betablokkere, ACE-hæmmere, acetylsalicylsyre, anaboliske steroider, sulfonamider, orale kontraceptiva, thiazider, glukokortikoider, skjoldbruskkirtelhormon, betasympatomimetika, væksthormon, danazol, octreotid eller lanreotid. 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid, planlægger at blive gravid eller ammer: Spørg Deres læge til råds 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis De kører eller arbejder med værktøj eller maskiner: Vær opmærksom på symptomer på hypoglykæmi (lavt blodsukker). Deres koncentrationsog reaktionsevne vil være forringet ved hypoglykæmi.
De må aldrig køre eller arbejde med maskiner, hvis De kan mærke symptomer på en begyndende hypoglykæmi. Tal med Deres læge om De overhovedet kan køre eller arbejde med maskiner, hvis De har hyppige episoder med hypoglykæmi, eller hvis De har svært ved at genkende symptomerne på hypoglykæmi. 

3. Sådan skal De bruge Mixtard®

Tal om Deres insulinbehov med lægen og diabetessygeplejersken. Følg deres instruktioner nøje.
Denne indlægsseddel er en generel vejledning.
Hvis De skifter til en anden insulintype eller et andet insulinmærke, er det muligt, at dosis skal justeres af Deres læge.
Indtag et måltid eller et mellemmåltid indeholdende kulhydrater inden for 30 minutter efter injektion.
Det anbefales, at De måler Deres blodsukker jævnligt. 

Før De bruger Mixtard

Kontrollér på etiketten, at det er den rigtige insulintype  

Afsprit gummimembranen. 

De bør ikke bruge Mixtard

I insulininfusionspumper  

Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler.
Hætteglasset har en beskyttende forseglet plastikhætte. Hvis den er løs eller mangler, når De får hætteglasset, skal De returnere hætteglasset til apoteket 

Hvis det ikke har været opbevaret korrekt eller har været nedfrosset (se 6 Sådan opbevarer De Mixtard)  

Hvis det ikke fremstår ensartet hvidt og uklart efter opblanding. 

Sådan bruges insulinet

Mixtard er beregnet til injektion under huden (subkutant). Insulin må aldrig injiceres direkte i en vene eller muskel. For at undgå hudfortykkelse bør De vælge et nyt injektionssted inden for samme område til hver injektion (se 5 Bivirkninger). De bedste steder til injektion er maveskindet, bagerst på hoften, låret og overarmen. De vil få en hurtigere virkning, hvis insulinet injiceres i maveskindet.
Hætteglassene med Mixtard skal anvendes med insulininjektionssprøjter med tilsvarende enhedsskala. 

Lige før injektion af insulinet

 1. Rul hætteglasset mellem hænderne, indtil væsken er ensartet hvid og uklar. Det er lettere at opblande insulinet, hvis det har opnået stuetemperatur.
 2. Træk en mængde luft ind i sprøjten svarende til den dosis insulin, som De har behov for
 3. Injicér luften i hætteglasset: Stik nålen igennem gummiskiven, og tryk stemplet i bund
 4. Vend hætteglasset og sprøjten med bunden i vejret
 5. Træk den korrekte mængde insulin ind i sprøjten
 6. Træk nålen ud af hætteglasset
 7. Kontrollér, at der ikke er luft i sprøjten. Vend nålen opad, og pres luften ud
 8. Kontrollér, at dosis er korrekt
 9. Injicér straks.

Sådan injiceres insulinet

Injicér insulinet under huden. Anvend den injektionsteknik, Deres læge eller diabetessygeplejerske har anbefalet  

Efter injektionen skal nålen forblive under huden i mindst 6 sekunder for at sikre korrekt injektion af hele dosis. 

4. Forholdsregler i nødsituationer

Hvis De får hypoglykæmi

Hypoglykæmi betyder, at Deres blodsukker bliver for lavt. 

Advarselssignalerne på hypoglykæmi kan komme pludseligt og kan omfatte: Koldsved, kold bleg hud, hovedpine, hurtig hjertebanken, kvalme, usædvanlig stor sultfornemmelse, midlertidige synsforstyrrelser, døsighed, unormal træthed og svaghed, nervøsitet eller rysten, indre uro, forvirring og koncentrationsbesvær. 

Hvis De oplever nogle af ovennævnte signaler, spis straks sukker eller et sukkerholdigt produkt (slik, kiks, frugtjuice) og hvil Dem. 

Tag ikke insulin, hvis De kan mærke en begyndende hypoglykæmi.
Medbring altid et par stykker sukker, slik, kiks eller frugtjuice som en sikkerhedsforanstaltning. 

Fortæl familie, venner og nærmeste kollegaer, at hvis De besvimer (bliver bevidstløs), skal De vendes om på siden, og der skal straks tilkaldes lægehjælp. De må ikke få noget at spise eller drikke, da De så kan blive kvalt. 

Hvis svær hypoglykæmi ikke behandles, kan det medføre midlertidig eller varig hjerneskade eller død  

Hvis De får hypoglykæmi, som fører til bevidstløshed, eller hvis De har haft gentagne tilfælde af hypoglykæmi, skal De tale med Deres læge. Tidspunktet for eller mængden af insulin, kost eller motion skal muligvis ændres. 

Brug af glucagon

De kan genvinde bevidstheden hurtigere, hvis De får en injektion af hormonet glucagon af en person, der er instrueret i, hvordan det anvendes. Hvis der injiceres glucagon, skal De også have glucose eller et sukkerholdigt produkt at spise, så snart De er ved bevidsthed igen. Hvis De ikke reagerer på glucagonbehandlingen, skal De behandles på hospitalet. Kontakt Deres læge efter en glucagoninjektion for at finde årsagen til den svære hypoglykæmi og for at undgå, at De får det igen. 

Årsager til hypoglykæmi

De får hypoglykæmi, hvis blodsukkeret bliver for lavt.
Dette kan ske: 

 • Hvis De tager for meget insulin
 • Hvis De spiser for lidt eller springer et måltid over
 • Hvis De dyrker mere motion, end De plejer.

Hvis Deres blodsukker bliver for højt

Deres blodsukker kan blive for højt (dette kaldes hyperglykæmi) 

Advarselssignalerne kommer gradvist. De omfatter: Hyppig vandladning, tørst, appetitløshed, kvalme, opkastning, døsighed eller træthed, rød tør hud, mundtørhed og frugtlugtende (acetonelugtende) ånde. 

Hvis De oplever nogle af ovennævnte signaler, mål Deres blodsukker; og kontrollér om muligt Deres urin for ketonstoffer. Søg derefter straks lægehjælp. 

Disse symptomer kan betyde, at De har en alvorlig tilstand kaldet diabetisk ketoacidose. Denne tilstand kan ubehandlet resultere i diabetisk koma eller død. 

Årsager til hyperglykæmi

 • Hvis De har glemt at tage Deres insulin
 • Hvis De gentagne gange tager mindre insulin, end De har brug for
 • Hvis De har en infektion eller har feber
 • Hvis De spiser mere, end De plejer
 • Hvis De dyrker mindre motion, end De plejer.

5. Bivirkninger

Mixtard kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Mixtard kan føre til hypoglykæmi (lavt blodsukker). Se vejledning under 4 Forholdsregler i nødsituationer 

Ikke almindelige bivirkninger

(hos mindre end 1 patient pr. 100) 

 

Forandringer på injektionsstedet (lipodystrofi).
Hvis De injicerer på samme sted for ofte kan fedtvævet under huden på dette sted skrumpe ind (lipoatrofi) eller fortykkes (lipohypertrofi). Hvis man ændrer stedet i forbindelse med hver indsprøjtning, vil det eventuelt forebygge den slags ændringer i huden. Hvis De bemærker, at huden sprækker eller bliver tyk på injektionsstedet, skal De oplyse det til Deres læge eller diabetessygeplejerske, da sådanne reaktioner kan blive mere alvorlige, eller måske ændre optagelsen af Deres insulin, hvis De injicerer på det sted. 

 

Symptomer på allergi. Reaktioner (rødme, hævelse, kløe) på injektionsstedet kan forekomme (lokale allergiske reaktioner). Symptomerne forsvinder normalt inden for få uger ved fortsat insulinbehandling. Kontakt Deres læge, hvis symptomerne ikke forsvinder. 

Kontakt straks lægen: 

 • Hvis allergisymptomerne spreder sig til andre dele af kroppen, eller
 • Hvis De pludselig føler Dem syg, og De sveder, kaster op, har åndedrætsbesvær, hurtig hjertebanken, bliver svimmel eller føler, De er ved at besvime.

De kan have fået en meget sjælden, alvorlig allergisk reaktion på Mixtard eller et af de øvrige indholdsstoffer (også kaldet systemisk allergisk reaktion). Se også advarslen i 2 Det skal De vide, før De begynder at bruge Mixtard. 

 

Diabetisk retinopati (nethindeforandringer). Hvis De lider af diabetisk retinopati kan dette forværres, hvis Deres blodsukkerniveauer forbedres meget hurtigt.
Spørg Deres læge til råds om dette. 

 

Hævede led. Når De påbegynder insulinbehandling, kan væskeophobning forårsage hævede ankler og andre led. Dette forsvinder hurtigt. 

 

Smertefuld neuropati (nerverelateret smerte). Hvis Deres blodsukkerniveauer forbedres meget hurtigt, kan De få en brændende, stikkende eller elektrisk smerte. Dette kaldes akut smertefuld neuropati og er normalt forbigående. Kontakt Deres læge, hvis det ikke forsvinder. 

Meget sjældne bivirkninger

(hos mindre end 1 patient pr. 10.000) 

 

Synsproblemer. Når De påbegynder insulinbehandling, kan De opleve synsforstyrrelser, men det forsvinder normalt. 

 

Tal med lægen, diabetessygeplejersken eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

6. Sådan opbevarer De Mixtard®

Opbevares utilgængeligt for børn.
Brug ikke Mixtard efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Hætteglas, som ikke er i brug, skal opbevares i køleskab (2°C - 8°C).
Opbevar dem ikke for tæt på fryseboksen eller køleelementerne.
Må ikke nedfryses. Opbevar hætteglassene i den originale yderpakning. 

Hætteglas, som er taget i brug, eller som snart skal tages i brug, må ikke opbevares i køleskab. Efter, at hætteglasset er taget ud af køleskabet, bør det opnå stuetemperatur inden insulinet opblandes som beskrevet første gang. Se 3 Sådan skal De bruge Mixtard. Kan medbringes og opbevares ved stuetemperatur (ikke over 25°C) i op til 6 uger.
Opbevar hætteglasset i den ydre karton, når det ikke er i brug, for at beskytte mod lys.
Mixtard må ikke udsættes for varme og direkte sollys.
Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

7. Yderligere oplysninger

Mixtard 30 indeholder:

 • Aktivt stof: insulin (human) fremstillet ved rekombinant bioteknologi (30% som opløseligt insulin og 70% som isophan insulin). 1 ml indeholder 100 IE insulin (human). 1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 IE.
 • Øvrige indholdsstoffer: zinkchlorid, glycerol, metacresol, phenol, dinatriumphosphatdihydrat, natriumhydroxid, saltsyre, protaminsulfat, og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelse på Mixtard

Injektionsvæske, suspension leveres som en uklar, hvid og vandig suspension.
Det leveres i pakninger med 1 eller 5 hætteglas a 10 ml eller i en multipakning med 5 x (1 x 10 ml) hætteglas. Ikke alle pakninger er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novo Nordisk A/S Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest godkendt i 09/2007 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...