Permadoze Oral

filmovertrukne tabletter 1 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Permadoze® Oral 1 mg filmovertrukne tabletter 

cyanocobalamin 

 

Permadoze® Oral svarer til lægemidlet Betolvex®

Permadoze® og Betolvex® er registrerede varemærker, der tilhører Actavis Group PTC ehf. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Permadoze Oral til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Permadoze Oral
 3. Sådan skal du tage Permadoze Oral
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Permadoze Oral indeholder B12-vitamin, som er nødvendigt for nervesystemets funktion og for dannelsen af røde blodlegemer.
 

Du kan tage Permadoze Oral til langtidsbehandling af sygdommen perniciøs anæmi. Det er en alvorlig form for blodmangel, som skyldes mangel på B12-vitamin. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Permadoze Oral

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doserings- etiketten. 

Tag ikke Permadoze Oral, hvis du:

 • er overfølsom (allergisk) over for vitamin B12 eller et af de øvrige indholdsstoffer i Permadoze Oral (angivet i punkt 6).
 • har en sjælden, arvelig sygdom i synsnerverne kaldet Lebers hereditære synsnerveatrofi.
 • har nedsat syn på grund af overdrevent tobaks- og alkoholforbrug.
 • har en sjælden sygdom i nervesystemet kaldet tropisk ataktisk neuropati.

Brug af anden medicin sammen med Permadoze Oral

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • p-piller.
 • medicin mod alvorlige infektioner (aminoglycosider).
 • medicin mod kronisk, blødende betændelse i tarmen (aminosalicylsyre).
 • medicin mod epilepsi (phenytoin).
 • medicin mod diabetes (metformin).
 • medicin mod infektion i øjet (chloramphenicol).
 • medicin mod forhøjet kolesterol (colestyramin).
 • medicin mod kaliummangel (kaliumsalte).
 • medicin mod forhøjet blodtryk (methyldopa).
 • medicin mod for meget mavesyre (fx omeprazol og cimetidin).

Brug af Permadoze Oral sammen med mad og drikke

Du skal tage Permadoze Oral med et glas vand. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du kan tage Permadoze Oral under graviditet. 

 

Amning 

Permadoze Oral går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. 

Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Permadoze Oral påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Permadoze Oral

Tag altid Permadoze Oral nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den sædvanlige dosis er 1 tablet dagligt. 

 

Du skal tage Permadoze Oral med et glas vand. 

Hvis du har taget for mange Permadoze Oral

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Permadoze Oral, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

Permadoze Oral giver som regel ingen symptomer ved overdosering. 

Hvis du har glemt at tage Permadoze Oral

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Permadoze Oral

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Allergiske reaktioner inklusive udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Feber.

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen,
Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Permadoze Oral utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Permadoze Oral efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Permadoze Oral 1 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Cyanocobalamin 1 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Mannitol, pregelatineret stivelse, mikrokrystallinsk cellulose, magnesium- stearat, stearinsyre, kartoffelstivelse, hypromellose, macrogol 400, titandioxid (E171) og rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser:

Permadoze Oral er en rund, konveks, lyserød tablet mærket CCO. 

 

Permadoze Oral fås i pakningsstørrelsen 120 (2x60) filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.
Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad, 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...