Pravastatinnatrium "Teva"

tabletter 20 mg og 40 mg

Teva

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pravastatinnatrium Teva 20 mg og 40 mg tabletter
pravastatinnatrium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage lægemidlet, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pravastatinnatrium Teva
 3. Sådan skal du tage Pravastatinnatrium Teva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Pravastatinnatrium Teva, hører til en gruppe af lægemidler, der kaldes statiner, som virker ved at reducere højt kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et fedtstof (lipid), der kan forårsage forsnævring i blodkarrene i hjertemusklen (koronar hjertesygdom). 

 

Pravastatinnatrium Teva bruges: 

 • til at sænke forhøjet kolesterolindhold i blodet, når diæt, motion, vægttab mv. ikke har hjulpet tilstrækkeligt.
 • som supplement til diæt, hvis du har risiko for forsnævring af blodkarrene i hjertet på grund af for højt kolesterolindhold i blodet.
 • til at nedsætte risikoen for at få endnu et hjerteanfald, hvis du tidligere har haft et hjerteanfald, eller hvis du har haft anfald af brystsmerter (ustabil angina pectoris).
 • til at sænke fedtstofferne (lipiderne) i blodet efter en organtransplantation.


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pravastatinnatrium Teva

Tag ikke Pravastatinnatrium Teva

 • hvis du er allergisk over for pravastatin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en aktiv leversygdom, herunder uforklarlige unormale blodprøver for "transaminaser".
 • hvis du er gravid, eller der er mulighed for, at du bliver gravid, eller hvis du ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Pravastatinnatrium Teva: 

 • hvis du har nyreproblemer.
 • hvis du er over 70 år.
 • hvis du tidligere har haft leverproblemer.
 • hvis du lider af for lavt stofskifte.
 • hvis du lider af en arvelig muskelsygdom, eller der har været en sådan sygdom i familien.
 • hvis du tager eller inden for de sidste syv dage har taget medicin, der indeholder fusidinsyre (et lægemiddel mod bakterieinfektion). Kombinationen af fusidinsyre og Pravastatinnatrium Teva kan medføre alvorlige muskelproblemer (rhabdomyolyse).
 • hvis du tidligere har haft bivirkninger, der påvirkede musklerne, mens du tog et andet kolesterolsænkende lægemiddel, såsom nikotinsyre (niacin), et statin eller et fibrat, f.eks. gemfibrozil.
 • hvis du har et problem med alkoholmisbrug (hvis du har et stort forbrug af alkohol).
 • hvis du har alvorligt vejrtrækningssvigt.


Hvis du har oplevet noget af ovenstående, vil lægen tage en blodprøve før og muligvis under behandlingen med Pravastatinnatrium Teva for at bedømme risikoen for at udvikle muskelrelaterede bivirkninger. 


Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du har vedvarende muskelsvaghed. Det kan være nødvendigt med ekstra prøver og lægemidler for at stille diagnosen og behandle dette. 


Så længe du tager dette lægemiddel, vil din læge overvåge dit helbred nøje, hvis du har sukkersyge (diabetes) eller er i risiko for at udvikle sukkersyge. Du vil muligvis være i risiko for at udvikle sukkersyge, hvis du har et højt indhold af sukker og fedtstoffer i blodet, er overvægtig og har forhøjet blodtryk. 


Pravastatinnatrium Teva frarådes generelt til børn, som endnu ikke er kommet i puberteten. Det er heller ikke undersøgt hos patienter med en ofte mere alvorlig arvelig form for forhøjet kolesterol, der kaldes homozygot familiær hyperkolesterolæmi. 

 

Statiner, såsom Pravastatinnatrium Teva, kan sommetider forårsage lungesygdom, især ved langtidsbrug. Du skal stoppe med at tage Pravastatinnatrium Teva og kontakte din læge, hvis du får åndenød, tør hoste, og din almene helbredstilstand forværres med træthed, vægttab og feber.  

Brug af anden medicin sammen med Pravastatinnatrium Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder især, hvis du tager: 

 • en gruppe af kolesterolsænkende medicin, der kaldes fibrater, f.eks. fenofibrat eller gemfibrozil.
 • ciclosporin (lægemiddel der nedsætter immunsystemet, og som bruges efter organtransplantation).
 • medicin, der kendes som galdesyrebindende lægemidler (en gruppe medicin, der forhindrer, at galdesyre genoptages fra fordøjelsessystemet og således fremmer omdannelse af kolesterol til galdesyre), f.eks. colestyramin, colestipol (se punkt 3, hvis du også tager et galdesyrebindende lægemiddel).
 • erythromycin og clarithromycin (antibiotika).
 • hvis du har behov for at tage oral fusidinsyre til behandling af en bakterieinfektion, skal du midlertidigt stoppe med at tage dette lægemiddel. Din læge vil fortælle dig, hvornår du kan fortsætte med at tage Pravastatinnatrium Teva igen. Kombinationen af Pravastatinnatrium og fusidinsyre kan i sjældne tilfælde medføre muskelsvaghed, ømhed og smerter (rhabdomyolyse). Se også punkt 4 i denne indlægsseddel.
 • hvis du tager et lægemiddel kaldet en K-vitamin-antagonist, der anvendes til behandling og forebyggelse af blodpropper, skal du fortælle det til din læge, inden du tager Pravastatinnatrium Teva, da brug af K-vitamin-antagonister samtidig med Pravastatinnatrium Teva kan øge resultatet af de blodprøver, der bruges til at kontrollere behandlingen med K-vitamin-antagonister.

Brug af Pravastatinnatrium Teva sammen med mad, drikke og alkohol

Du bør begrænse din indtagelse af alkohol mest muligt. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Tag ikke Pravastatinnatrium Teva: 

 • hvis du er gravid eller ammer, eller hvis du planlægger at blive gravid.
 • hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder (medmindre du bruger sikker prævention). Hvis du bliver gravid, mens du tager Pravastatinnatrium Teva, skal du stoppe med at tage tabletterne, så snart du konstaterer, at du er gravid, og straks kontakte din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pravastatinnatrium Teva kan forårsage svimmelhed. Hvis du er påvirket af dette, må du ikke køre bil eller betjene maskiner. 

Pravastatinnatrium Teva indeholder lactose

Pravastatinnatrium Teva indeholder lactose, der er en sukkerart. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Pravastatinnatrium Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Din læge har fortalt dig om vigtigheden af fedtfattig kost samt at tage Pravastatinnatrium Teva. 


Voksne (herunder ældre)

Forhøjet kolesterol 

Den anbefalede dosis er 10-40 mg én gang dagligt, helst om aftenen. 


Til forebyggelse af forsnævring af blodkarrene i hjertet eller hjerteanfald 

Den anbefalede dosis er 40 mg. 


Efter organtransplantation 

Den anbefalede dosis er 20 mg.
 

Hvis du også tager et galdesyrebindende lægemiddel, såsom colestyramin eller colestipol, bør Pravastatinnatrium Teva tages mindst én time før eller fire timer efter, at du har taget det galdesyrebindende lægemiddel. Dette skyldes, at optagelsen af Pravastatinnatrium Teva kan blive påvirket af disse lægemidler, hvis de tages for tæt efter hinanden. 


Lever- eller nyreproblemer 

Hvis du har enten lever- eller nyreproblemer, kan din læge foreskrive en lavere dosis. 


Brug til børn og unge
 

Børn og unge i alderen 8-18 år med mildt arveligt forhøjet kolesterol (heterozygot familiær hyperkolesterolæmi) 
Den anbefalede dosis er 10-20 mg dagligt for børn i alderen 8-13 år og 10-40 mg dagligt for teenagere i alderen 14-18 år.
 

Tabletterne skal synkes, helst med et glas vand. Pravastatinnatrium Teva kan indtages med eller uden føde. 

Hvis du har taget for meget Pravastatinnatrium Teva

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du (eller en anden) har taget flere Pravastatinnatrium Teva-tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, eller hvis du tror, at et barn har indtaget nogen af tabletterne. Medbring denne indlægsseddel, eventuelt resterende tabletter og pakningen, så lægen kan se, hvilke tabletter der er indtaget. 

Hvis du har glemt at tage Pravastatinnatrium Teva

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den, så snart du husker det, medmindre det næsten er tid til din næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du har spørgsmål om anvendelse af dette lægemiddel. 

4. Bivirkninger

Pravastatinnatrium Teva kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis det følgende sker for dig, skal du stoppe med at tage tabletterne og straks kontakte din læge eller tage på skadestuen: 

 • en overfølsomhedsreaktion (hævelse af ansigt eller hals, muskel- og ledsmerter, nældefeber, feber, rødme, åndenød).

 

Dette er en meget alvorlig, men sjælden, bivirkning. Du kan have brug for omgående lægehjælp eller indlæggelse. 

 

Kontakt din læge hurtigst muligt og stop med at tage Pravastatinnatrium Teva, hvis du udvikler: 

 • uforklarlige eller vedvarende muskelsmerter, ømhed, svaghed eller kramper, især hvis du samtidig føler dig utilpas eller har feber.


I meget sjældne tilfælde kan dette udvikle sig og blive en alvorlig og muligvis livstruende tilstand, der kaldes rhabdomyolyse.

De følgende bivirkninger er blevet indberettet i omtrent de viste hyppigheder:

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • hudreaktioner, såsom kløe og udslæt, eller hovedbunds- eller hårproblemer, herunder hårtab
 • muskel- og ledsmerter
 • svimmelhed, træthed, hovedpine og søvnforstyrrelser (herunder søvnløshed og mareridt)
 • problemer med synet, f.eks. sløret syn eller dobbeltsyn
 • blæreproblemer (smertefuld eller hyppig vandladning, vandladning om natten) og seksuelle problemer
 • mave- og tarmproblemer, såsom mavebesvær, smerter, kvalme eller opkastning, diarré eller forstoppelse og luft i maven.


Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter): 

 • alvorligt udslæt med blærer og ledsagende generel sygdom
 • leverproblemer, såsom leverbetændelse
 • gulfarvning af huden og det hvide i øjnene
 • betændelse i bugspytkirtlen
 • føleproblemer, herunder en brændende og prikkende fornemmelse eller følelsesløshed, som kan skyldes beskadigelse af nerveender
 • isolerede tilfælde af senelidelser eller -bristning
 • stigning i niveauer af visse enzymer i kroppen.


Ikke kendt (hyppigheden kan ikke fastlægges ud fra forhåndenværende data): 

 • vedvarende muskelsvaghed.


De følgende bivirkninger er blevet rapporteret med nogle statiner: 

 • hukommelsestab.
 • depression.
 • usædvanlige tilfælde af vejrtrækningsproblemer, herunder vedvarende hoste og/eller åndenød eller feber (interstitiel lungesygdom), især ved langtidsbrug (se "Advarsler og forsigtighedsregler" i punkt 2 ovenfor).
 • sukkersyge. Hyppigheden afhænger af, om der er risikofaktorer (fastende blodsukker på 5,6 mmol/l, BMI på mere end 30 kg/m2, forhøjede triglycerider (fedt), og om du har eller har haft forhøjet blodtryk). Din læge vil overvåge dit helbred, mens du tager dette lægemiddel.
 • dermatomyositis (en lidelse, der er karakteriseret ved betændelse i muskler og hud).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pravastatinnatrium Teva indeholder: 

 • aktivt stof: pravastatinnatrium. Hver tablet indeholder 20 mg eller 40 mg pravastatinnatrium.
 • øvrige indholdsstoffer: vandfri lactose, povidon (PVP K-30), crospovidon, vandfrit calciumhydrogenphosphat (E341), natriumstearylfumarat, mikrokrystallinsk cellulose (E460) og croscarmellosenatrium (E466).
 • Farvestofferne er gul jernoxid (E172) for 20 mg og quinolingult (E104) og Brilliant Blue FCF (E133) for 40 mg.

Udseende og pakningstørrelser

Tablet.
 

20 mg: lysegul, rund, svagt konveks tablet med en delekærv på begge sider. Tabletten kan deles i to lige store doser. 


40 mg: lysegrøn, rund, svagt konveks tablet med en delekærv på begge sider. Tabletten kan deles i to lige store doser. 


Pravastatinnatrium Teva 20 mg tabletterne kan fås i pakningsstørrelser med 10, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98, 100 og 200 tabletter og i hospitalspakninger på 50 x 1 tabletter som enkeltdoser. 


Pravastatinnatrium Teva 40 mg tabletterne kan fås i pakningsstørrelser med 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98, 100 og 200 tabletter og i hospitalspakninger på 50 x 1 tabletter som enkeltdoser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.
Swensweg 5 

2031 GA Haarlem 

Holland 

Repræsentant:

Teva Denmark A/S 

Vandtårnsvej 83A 

2860 Søborg 

Tlf.: 44 98 55 11 

E-mail: info@tevapharm.dk 

Fremstiller

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company 

Pallagi út 13 

4042 Debrecen 

Ungarn 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

 

Belgien 

Pravastatine TEVA 10 mg/20 mg/40 mg tabletten 

Danmark 

Pravastatinnatrium Teva 

Frankrig 

Pravastatine Teva 10 mg/20 mg/40 mg comprimé 

Holland 

Pravastatinenatrium 10 mg/20 mg/40 mg Pharmachemie tabletten 

Italien 

Pravastatina Ratiopharm 10 mg/20 mg/40 mg Compresse 

Norge 

Pravastatin Teva 10 mg/20 mg/40 mg Tabletter 

Portugal 

Pravastatina Teva 10 mg/20 mg/40 mg Comprimidos 

Spanien 

Pravastatina Teva 10 mg/20 mg/40 mg Comprimidos EFG 

Sverige 

Pravastatin Teva 10 mg/20 mg/40 mg tabletter 

Tyskland 

PRAVA-TEVA® 10 mg/20 mg/40 mg Tabletten 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst ændret i 07/2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...