Essex®

creme

Bayer AB

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Essex® Creme  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Du kan få Essex uden recept. For at opnå den bedste behandling, skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Essex creme.
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apoteket, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Essex creme
 3. Sådan skal du bruge Essex creme
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Essex blødgør tør og sart hud.
 • Du kan bruge Essex creme til visse hudlidelser. Alternerende med lokal kortikosteroidbehandling.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Essex creme for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Essex Creme

Brug ikke Essex creme

 • Hvis du er allergisk over for paraffin, paraffinolie eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du bruger Essex creme. 

Brug af anden medicin sammen med Essex

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.
 

Graviditet:
Du kan bruge Essex creme under graviditet.
 

Amning:
Du kan bruge Essex creme, selvom du ammer. 

 

Essex creme indeholder chlorcresol, som kan medføre allergiske reaktioner samt cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).  

3. Sådan skal du bruge Essex Creme

Brug altid Essex nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er individuel.

Børn  

Du må kun bruge Essex til børn under 2 år efter aftale med en læge. 

 

Sådan bruges pumpen 

Hvis der indledningsvis er besvær med at få cremen ud af pumpen, gøres følgende: Luk af for pumpens åbning med din finger/hånd. Samtidig pumpes gentagne gange (typisk 10-15) helt i bund. 

Har du har glemt at bruge Essex creme

Hvis du har glemt en dosis Essex creme, så brug cremen så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal bruge den næste dosis Essex creme, så spring den glemte dosis Essex creme over. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1/10.000): 

 • Hudreaktioner inklusive kløe, udslæt, rødmen af huden, afskalning af huden, brændende fornemmelse, overfølsomhed, smerter, tør hud og betændelse i huden med blærer.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med en læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

 

Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Essex creme utilgængeligt for børn.  

Du kan opbevare Essex creme stuetemperatur. 

Brug ikke Essex creme efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Essex creme indeholder:

Hvid blød paraffin og paraffinolie. 

Øvrige indholdsstoffer: Koncentreret phosphorsyre, renset vand, cetostearylalkohol, macrogolcetostearylether, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, chlorcresol 

Udseende og pakningsstørrelser:

Udseeende  

Essex er en hvid, glat, tyktflydende creme. 

 

Pakningsstørrelser  

Plastikbøtte med pumpe indeholdende 500g.  

Tube indeholdende 50g. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bayer AB, Box 606, 169 26 Solna, Sverige 

Fremstiller

Famar Avlona, 49 km National Highway Athens-Lamia, 19011 Avlona, Grækenland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 03/2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...