Olbetam®

hårde kapsler 250 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Olbetam® 250 mg hårde kapsler  

Acipimox  

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret Olbetam til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Olbetam.
 3. Sådan skal du tage Olbetam
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Dette lægemiddel indeholder acipimox, som bruges til behandling af lipidrelaterede sygdomme, da Acipimox sænker indholdet af visse typer fedtstoffer i blodet, der kaldes triglycerider.
 • Olbetam-kapsler bør kun anvendes af patienter, hvor diæt alene eller andre ikke- medicinske foranstaltninger (vægttab eller motion) ikke har kunnet nedsætte mængden af disse fedtstoffer i blodet.
 • Olbetam-kapsler skal bruges sammen med andre lægemidler, f.eks. lægemidler, som kaldes "statiner" eller "fibrater", eller i stedet for disse lægemidler i tilfælde, hvor de ikke er egnede eller ikke forventes at gavne.
 • Olbetam-kapsler forhindrer frigivelse af fedtsyrer fra fedtvæv og nedsætter mængden af triglycerider og kolesterol i blodet.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Olbetam

Tag ikke Olbetam

 • hvis du er allergisk over for acipimox eller et af de øvrige indholdsstoffer i Olbetam (angivet i punkt 6).
 • hvis du har meget dårlige nyrer hvis du har mavesår.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Olbetam  

 • Din læge vil eventuelt tage blodprøver før og under behandlingen med Olbetam for at måle nyrernes og leverens funktion og indholdet af fedtstoffer i blodet.
 • Fortæl det straks til din læge, hvis du oplever uforklarlige muskelsmerter, muskelømhed eller muskelsvaghed, når du tager dette lægemiddel.
 • Fortæl din læge hvis du har dårlige nyrer.

Brug af anden medicin sammen med Olbetam

 • Tal med din læge, hvis du tager:
  • Anden medicin, der sænker kolesterol (f.eks. statiner, fibrater).

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Anden medicin kan påvirke virkningen af Olbetam, og/eller Olbetam kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

Brug af Olbetam sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Olbetam i forbindelse med et måltid eller efter et måltid  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Graviditet:  

 • Hvis du er gravid, må du kun tage Olbetam efter aftale med lægen.

Amning:  

 • Hvis du ammer, må du kun tage Olbetam efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Olbetam påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Olbetam

Tag altid Olbetam nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Kapslerne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl) i forbindelse med et måltid eller efter et måltid. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

1 kapsel (250 mg) 2-3 gange dagligt. 


Ældre:  

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 


Brug til børn:  

Du må ikke give Olbetam til børn. 


Nedsat nyrefunktion:  

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Olbetam

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Olbetam, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Der er ikke kendskab til tilfælde af overdosering. 

Hvis du har glemt at tage Olbetam

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Olbetam

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Hovedpine.
 • Rødmen og varmefornemmelse i ansigtet.
 • Sure opstød / halsbrand.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Mavesmerter.
 • Nældefeber.
 • Kraftesløshed og svaghed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Kvalme.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Kløe, udslæt.
 • Rødmen af huden.
 • Muskelsmerter, ømhed, hævelse og stive bevægelser.
 • Muskelsmerter.
 • Smerter i leddene.
 • Varmefornemmelse.
 • Utilpashed.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Svimmelhed pga. lavt blodtryk.
 • Diarré.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket.
Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Olbetam utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Olbetam efter den udløbsdato, der står på pakningen.
  Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Olbetam ved temperaturer over 25 °C.
 • Opbevar Olbetam i original yderpakning, da det er følsomt for lys.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Olbetam indeholder:

Aktivt stof: Acipimox  

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Pregelatineret stivelse, kolloid silica, magnesiumstearat, natriumlaurilsulfat.
Kapslen består af: gelatine, titandioxid (E 171), gul jernoxid (E 172), rød jernoxid (E 172). 

Udseende og pakningsstørrelser:

Kapslerne er hårde, røde og rødbrune. Kapslerne indeholder et cremehvidt pulver og er uden prægning. 


Olbetam fås i:  

Olbetam 250 mg i pakninger med 90 kapsler 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...