Noriday

tabletter 0,35 mg

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Noriday® 0,35 mg tabletter

Norethisteron  

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Noriday® til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Noriday®
 3. Sådan skal De tage Noriday®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Noriday® er en type p-pille, som kaldes minipille. Noriday® indeholder et kvindeligt kønshormon gestagen (norethisteron), som ændrer slimen i livmoderhalsen, så det bliver vanskeligere for sædcellerne at trænge igennem. De kan bruge Noriday® til at forebygge svangerskab.  

 

Lægen kan have givet Dem Noriday® for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Noriday®

Tag ikke Noriday® hvis De

 • er overfølsom over for norethisteron eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • Har en blodprop i f.eks. lungerne, benene, hjernen eller hjertet.
 • Har eller har haft brystkræft med tilbagefald inden for de sidst 5 år.
 • Har dårlig lever med høje levertal, herunder porfyri (forhøjet indhold af porfyriner i blod, urin, galde samt afføring).
 • Er gravid eller har mistanke om graviditet.
 • For nylig har haft eller har en sygdom med øget cellevækst i moderkagen (trofoblastsygdom).
 • Har blødninger fra skeden uden kendt årsag.

Vær ekstra forsigtig med at tage Noriday®

Inden De begynder at tage p-piller og med jævne mellemrum, mens De tager p-piller, bør De blive undersøgt grundigt af Deres læge.  

 

Tal med Deres læge, inden De tager Noriday®, hvis De:  

 • har epilepsi.
 • har diabetes.
 • har dårligt hjerte.

Eller hvis:  

 • nogen i Deres nærmeste familie har haft blodpropper, hjertetilfælde eller slagtilfælde.
 • De selv. Eller nogen i Deres nærmeste familie har eller har haft for meget kolesterol eller fedt (triglycerider) i blodet.
 • De er ryger, overvægtig eller ældre.
 • De tidligere har haft svangerskabsforgiftning
 • De får anden hormonbehandling.
 • De har ligget i sengen i længere tid, og stadigt gør det.

Fortæl Deres læge i god tid før en hospitalsindlæggelse eller operation, at De bruger p-piller. Hvis det er muligt bør De lade være med at bruge p-piller fra 4 uger før til 2 uger efter længevarende sengeleje eller en større operation. Tal med lægen.  

 

Når De bruger minipiller, bør De få kontrolleret blodtrykket regelmæssigt. De bør også få lavet en underlivsundersøgelse en gang om året.  

 

Menstruation vil som regel komme som normalt. De kan få uregelmæssige blødninger, når De bruger minipille. Dette er ikke farligt. Hvis der går mere end 7 uger mellem 2 menstruationer, bør De kontakte lægen, da De måske er gravid. Spørg Deres læge hvis De er i tvivl.  

 

De må ikke tage naturmedicin, der indeholder prikbladet perikum (Hypericum perforatum) samtidig med Noriday®. Dette kan gøre at Noriday® ikke virker. De kan få blødninger og blive gravid. Hvis De allerede bruger perikumprodukter, skal De aftale med lægen, hvordan denne behandling kan afsluttes.  

 

Kontakt lægen, hvis De får vedvarende blødningsforstyrrelser eller andre tegn på bivirkninger.  

 

Noriday® beskytter ikke mod HIV (AIDS) eller andre kønssygdomme. 

 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.  

 

Tal med lægen, hvis De tager:  

 • Medicin mod epilepsi (phenobarbital, phenytoin, carbamazepin)
 • Antibiotika (rifampicin, rifabutin)
 • Medicin mod svamp (griseofulvin)
 • Naturmedicin der indeholder prikbladet perikum (Hypericum perforatum).

Brug af Noriday® sammen med mad og drikke

De kan tage Noriday sammen med mad og drikke.  

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Noriday®

Noriday® indeholder lactose. Kontakt lægen før de tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dem at De ikke tåler visse sukkerarter.  

 

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.  

 

Graviditet  

De må ikke tage Noriday®, hvis De er gravid.  

 

Amning  

De kan amme, selv om De tager Noriday®.  

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Noriday® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal De tage Noriday®

Tag altid Noriday® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Dosering

Voksne  

1 tablet dagligt. Det er vigtigt, at De tager tabletterne regelmæssigt på samme tidspunkt af døgnet, også når De har menstruation.  

 

Brugsanvisning

Tag den første tablet på menstruationens første dag, uanset om De tidligere har brugt p-piller. Tag derefter 1 tablet dagligt på samme tidspunkt af døgnet, f.eks. om morgenen eller om aftenen før sengetid. Hvis der går mere end 3 timer fra det sædvanlige tidspunkt, kan De blive gravid (se under ”Hvis De har glemt at tage Noriday®”).  

 

Tag den første tablet på blisterkortet, der hvor ugedagsmarkeringen passer til den aktuelle dag. Tag derefter 1 tablet dagligt i den rækkefølge, de ligger i pilens retning. Brug næste blisterkort, når det foregående blisterkort er opbrugt.  

 

Eksempel: Hvis de tager den sidste tablet på et blisterkort på en mandag, påbegynder De næste blisterkort med en tablet mærket ”tirsdag”. Der skal ikke være nogen pause mellem blisterkortene.  

 

Det er vigtigt, at De tager tabletterne hver dag, også under menstruationen, også hvis menstruationen er forlænget, eller selvom der kommer lidt blødning mellem to menstruationer.  

 

Hvis De tager den første tablet på menstruationens første dag indtræder den præventive effekt fra første tablet. Hvis De ikke kan tage den første tablet på menstruationen 1. dag, kan De starte behandlingen på hvilken som helst dag til og med 5 blødningsdag. De skal så bruge anden prævention (f.eks. kondom, pessar eller sæddræbende creme) i den allerførste uge, hvor De begynder på Noriday®.  

 

Overgang fra anden oral svangerskabsforebyggelse

For at sikre at De ikke bliver gravid, bør De tage den første tablet dagen efter, at den sidste tablet tages fra den anden orale svangerskabsforebyggende medicin. 

 

Brug efter fødslen eller abort

De kan begynde at tage Noriday® 3 uger efter fødsel. Hvis De endnu ikke har fået normal menstruation efter fødslen bør De anvende supplerende prævention i 7 dage.  

Hvis de tager den første tablet senere end 3 uger efter fødslen, kan De blive gravid. De skal derfor bruge anden prævention i de følgende 7 dage.  

Hvis de har haft en spontan eller provokeret abort, kan De tage den første tablet dagen efter aborten, og dermed opnå fuld beskyttelse.  

 

Opkast eller diarré

Hvis De kaster op indenfor 3 timer eller har diarré indenfor 12 timer efter De har taget tabletten, er den præventive nedsat. De skal fortsætte med at tage Noriday®, men De skal bruge anden prævention i perioden, hvor De kaster op eller har diarré samt i de følgende 7 dage.  

 

Hvis De har taget for mange Noriday®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Noriday® end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Tag pakningen med.  

 

Symptomerne på overdosering er kvalme, opkastning og blødninger fra skeden.  

 

Hvis De har glemt at tage Noriday®

Hvis De har glemt at tage en tablet, skal De tage denne straks, De kommer i tanke om den. Fortsæt med den næste tablet på det sædvanlige tidspunkt. Hvis der går mere end 3 timer fra det sædvanlige tidspunkt, kan De blive gravid. Derfor skal De bruge anden prævention, f.eks. kondom i de følgende 7 dage. Dette ælder også, hvis De har glemt 2 tabletter. De skal kun tage den sidse tablet og derefter fortsætte mede at tage tabletterne på sædvanlig vis.  

 

Hvis De glemmer mere end 2 tabletter, skal de stoppe med at tage Noriday® indtil Deres næste menstruation eller indtil graviditet er udelukket. I denne periode bør De bruge prævention.  

 

Hvis De holder op med at tage Noriday®

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på. 

4. Bivirkninger

Noriday® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Brystspændinger.
 • Uregelmæssige blødninger, udeblivende menstruation.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hovedpine.
 • Kvalme.

Hyppighed ikke kendt:  

 • Bumser
 • Opkastninger, oppustethed.
 • Øget behåring.

Indberetning af bivirkninger til sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.  

Brug ikke Noriday® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.  

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Noriday® indeholder:

 • Aktivt stof: Norethisteron 0,35 mg
 • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, majsstivelse, magnesiumstearat, povidon.

Udseende og pakningsstørrelser

Tabletten er hvid, rund og flad. Den er mærket ”Searle” på den ene side og ”NY” på den anden side  

 

Noriday® findes i pakninger med 3x28 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK  

Oddesundvej 39  

6715 Esbjerg N. 

 

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK  

Oddesundvej 39  

6715 Esbjerg N. 

Revisionsdato

Senest revideret marts 2013 

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk  

 

Noriday® er et registreret varemærke, der tilhører Syntex Pharm A.G. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...