Nevirapine "Teva B.V."

depottabletter 400 mg

Teva

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Nevirapine Teva B.V. 400 mg depottabletter  

nevirapin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Nevirapine Teva B.V.
 3. Sådan skal du tage Nevirapine Teva B.V.
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Nevirapine Teva B.V. tilhører gruppen af lægemidler, som kaldes antiretrovirale lægemidler. De bruges i behandlingen af hiv-1-infektion (human immundefekt virussygdom). 

 

Det aktive stof i din medicin er nevirapin. Nevirapin tilhører en gruppe af anti-hiv-lægemidler kaldet non-nukleosid revers transkriptasehæmmere (NNRT-hæmmere). Revers transkriptase er et enzym, som hiv har brug for for at kunne formere sig. Nevirapine Teva B.V. hjælper med at kontrollere hiv-1- infektionen ved at forhindre enzymet i at arbejde. 

 

Nevirapine Teva B.V. bruges til behandling af hiv-1-smittede voksne, unge og børn i alderen tre år og opefter, som kan synke tabletter. Du skal tage Nevirapine Teva B.V. sammen med andre antiretrovirale hiv-lægemidler. Din læge vil ordinere den kombination, som er bedst for dig. 

 

Nevirapine Teva B.V. skal først benyttes efter to ugers behandling med en anden type af nevirapin lægemidler (ordinære tabletter eller suspension), medmindre du i forvejen behandles med disse lægemidler og skal skifte til depottabletter. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning eller oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Nevirapine Teva B.V.

Tag ikke Nevirapine Teva B.V.:

 • hvis du er allergisk over for nevirapin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nevirapine Teva B.V. (angivet i punkt 6).
 • hvis du tidligere har taget nevirapin og måtte stoppe behandlingen, fordi du har fået:
  • alvorligt hududslæt
  • hududslæt og samtidig andre symptomer som:
   • feber
   • blæredannelse
   • sår i munden
   • øjenbetændelse
   • hævelser i ansigtet
   • hævelser generelt
   • åndenød
   • muskel- og ledsmerter
   • en generel følelse af at være syg
   • mavesmerter.
  • overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner).
 • leverbetændelse.
  hvis du har en alvorlig leversygdom.
 • hvis du tidligere har været nødt til at stoppe behandlingen med nevirapin på grund af ændringer i din leverfunktion.
 • hvis du tager naturmedicin, som indeholder perikon (hypericum perforatum). Dette naturlægemiddel kan medføre, at Nevirapine Teva B.V. ikke virker optimalt.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Nevirapine Teva B.V.  

 

I de første 18 uger, hvor du er i behandling med Nevirapine Teva B.V., er det meget vigtigt, at du og din læge holder øje med, om der er tegn på lever- eller hudreaktioner. Sådanne reaktioner kan blive alvorlige og endog livstruende. Der er størst risiko for sådanne reaktioner i de første 6 uger af behandlingen. 

 

Hvis du får alvorligt hududslæt eller overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner, som kan forekomme i form af hududslæt), samtidig med andre bivirkninger, såsom  

 • feber
 • blæredannelser
 • sår i munden
 • øjenbetændelse
 • hævelser i ansigtet
 • generelle hævelser
 • åndenød
 • muskel- eller ledsmerter
 • en følelse af at være syg
 • mavesmerter

 

SKAL DU STRAKS STOPPE MED AT TAGE NEVIRAPINE TEVA B.V. OG STRAKS KONTAKTE din læge, da sådanne bivirkninger kan være livstruende og medføre døden. Hvis du nogensinde får udslæt i mild grad uden nogle af de andre bivirkninger, skal du straks informere lægen om det. Lægen vil rådgive dig med hensyn til, om du skal stoppe behandlingen med Nevirapine Teva B.V. 

 

Hvis du får symptomer, som kan tyde på, at leveren har taget skade, såsom  

 • appetitløshed
 • kvalme
 • opkastning
 • gulsot (huden bliver gul)
 • mavesmerter

 

skal du stoppe med at tage Nevirapine Teva B.V. og straks kontakte lægen. 


Hvis du får alvorlige lever-, hud- eller overfølsomhedsreaktioner under behandling med Nevirapine Teva B.V., må du ALDRIG tage Nevirapine Teva B.V. igen, medmindre du har konsulteret med lægen.
Du skal tage den dosis nevirapin, som er ordineret af lægen. Det er især vigtigt i den første 14-dages periode (se flere informationer under "Sådan skal du tage Nevirapine Teva B.V.").
 

 

Følgende patientgrupper har øget risiko for at udvikle leverskader:  

 • kvinder
 • patienter, der er smittet med hepatitis B eller hepatitis C
 • patienter med unormale leverfunktionsværdier
 • tidligere ubehandlede patienter, der har forhøjet CD4-celletal ved starten af behandling med Nevirapine Teva B.V. (kvinder med over 250 celler/mm3, mænd med over 400 celler/mm3)
 • tidligere behandlede patienter med påviselig hiv-1-virusbelastning i plasma og forhøjede CD4- celletal ved behandlingsstart med Nevirapine Teva B.V. (kvinder mere end 250 celler/mm3, mænd med over 400 celler/mm3).

 

Hos nogle patienter med fremskreden hiv-infektion (aids), som tidligere har haft opportunistisk infektion (sygdom, der tyder på aids), kan tegn og symptomer på betændelse (inflammation) fra tidligere infektioner forekomme kort efter, at anti-hiv-behandlingen er startet. Det antages, at disse symptomer skyldes en forbedring i kroppens immunforsvar, som således gør kroppen i stand til at bekæmpe infektioner, der kan have været til stede uden tidligere symptomer. Hvis du bemærker nogle symptomer på infektion, skal du omgående informere din læge. 


Ud over de opportunistiske infektioner, kan autoimmune lidelser (en tilstand, hvor immunsystemet angriber sundt kropsvæv) forekomme, efter du er begyndt at tage medicin til behandling af din hivinfektion.
Autoimmune lidelser kan forekomme mange måneder efter behandlingsstart. Du skal straks kontakte din læge for at få den nødvendige behandling, hvis du bemærker symptomer på infektion eller andre lignende symptomer, såsom muskelsvaghed, svaghed begyndende i hænder og fødder, og som bevæger sig op gennem kroppen, hjertebanken, rysten eller hyperaktivitet. 


Ændringer i fordelingen af kropsfedt kan forekomme hos patienter, som modtager antiretroviral kombinationsbehandling. Kontakt din læge, hvis du opdager ændringer i kropsfedt (se under punkt 4 "Bivirkninger") 

 

Nogle patienter, der får kombinationsbehandling af antiretrovirale lægemidler, kan udvikle en knoglesygdom, som kaldes knoglenekrose (knoglevævet dør på grund af blodmangel til knoglerne).
Risikofaktorer for udvikling af denne sygdom er blandt mange: hvor længe du er blevet behandlet med antiretroviral kombinationsterapi, anvendelse af kortikosteroider, alkoholforbrug, alvorligt nedsat immunforsvar samt forhøjet BMI (body mass index). Stivhed, ømhed og smerter i leddene (især hofte, knæ og skuldre) og besvær ved at bevæge sig er tegn på knoglenekrose. Sig det til din læge, hvis du bemærker en eller flere af disse symptomer. 


Hvis du tager nevirapin og zidovudin samtidig, skal du fortælle det til din læge, da det kan blive aktuelt, at lægen skal kontrollere dine hvide blodlegemer. 


Tag ikke Nevirapine Teva B.V. hvis du er blevet udsat for hiv, medmindre du er blevet diagnosticeret med hiv, og lægen har ordineret det. Nevirapine Teva B.V. kan ikke helbrede en hiv-infektion. Derfor vil du muligvis forsat få infektioner og andre sygdomme forbundet med hiv-infektionen. Det er derfor vigtigt, at du regelmæssigt kommer til kontrol hos din læge. Selvom du tager Nevirapine Teva B.V., er der stadig risiko for at overføre hiv til andre. Anvend passende prævention for at forhindre overførsel af hiv til andre, selvom risikoen reduceres ved effektiv antiviral behandling. Diskuter de nødvendige forholdsregler der skal tages for at undgå at smitte andre folk med din læge. 


Prednison bør ikke anvendes til behandling af udslæt forårsaget af Nevirapine Teva B.V. 


Hvis du bruger p-piller eller andre hormonelle præventionsmetoder under behandlingen med Nevirapine Teva B.V., bør du samtidig bruge kondom for at beskytte mod graviditet og overførsel af hiv-infektion. 

 

Hvis du bruger hormonbehandling i forbindelse med overgangsalderen, skal du spørge din læge til råds, før du tager Nevirapine Teva B.V.
 

Hvis du tager eller får ordineret rifampicin til behandling af tuberkulose, skal du tale med din læge, før du tager medicinen sammen med Nevirapine Teva B.V.
 

Nogle patienter, der tager andre nevirapin depottablet-formuleringer, har indrapporteret, at der kan forekomme rester i afføringen, som kan ligne intakte tabletter. Baseret på de tilgængelige data, har dette ikke haft nogen effekt på den terapeutiske virkning af disse andre formuleringer. 

Børn og unge

Nevirapine Teva B.V. kan tages af børn, hvis børnene:  

 • er ≥ 8 år og vejer 43,8 kg eller mere
 • er ældre end 3 år og under 8 år og vejer 25 kg eller mere
 • har et legemsoverfladeareal på 1,17 m2 eller derover.

 

Til yngre børn kan en lavere dosis af depottabletterne eller en oral suspension af nevirapin være tilgængelig. 

Brug af anden medicin sammen med Nevirapine Teva B.V.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Fortæl lægen om al anden medicin, du tager, før du starter behandling med Nevirapine Teva B.V. Begrundelsen er, at lægen muligvis bliver nødt til at kontrollere, at den anden medicin stadig virker, som den skal, og evt. ændre på doseringen. Du bør læse indlægssedlerne grundigt for alle de andre typer hiv-medicin, som du skal tage i kombination med Nevirapine Teva B.V. 


Det er særligt vigtigt, at du fortæller det til din læge, hvis du er i behandling med eller for nylig har taget: 

 • perikon (hypericum perforatum, naturlægemiddel til behandling af depression)
 • rifampicin (mod tuberkulose)
 • rifabutin (mod tuberkulose)
 • makrolider, f.eks. clarithromycin (antibiotika)
 • flucanozol (mod svampeinfektion)
 • ketaconazol (mod svampeinfektion)
 • itraconazol (mod svampeinfektion)
 • methadon (til behandling af opiat-misbrugere)
 • warfarin (blodfortyndende medicin)
 • hormonale antikonceptionsmidler (f.eks. p-piller)
 • atazanavir (mod hiv-infektion)
 • lopinavir/ritonavir (mod hiv-infektion)
 • fosamprenavir (mod hiv-infektion)
 • efavirenz (mod hiv-infektion)
 • etravirin (mod hiv-infektion)
 • rilpivirin (mod hiv-infektion)
 • delavirdin (mod hiv-infektion)
 • zidovudine (mod hiv-infektion)
 • boceprevir (mod hepatitis C)
 • telaprevir (mod hepatitis C)
 • elvitegravir/cobicistat (mod hiv-infektion).

 

Din læge vil nøje kontrollere virkningen af Nevirapine Teva B.V. og lægemidlerne nævnt ovenfor, hvis du bliver behandlet med flere slags medicin på samme tid. 

Brug af Nevirapine Teva B.V. sammen med mad og drikke

Der er ingen restriktioner i forbindelse med at tage Nevirapine Teva B.V. sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Du bør stoppe med at amme, hvis du tager Nevirapine Teva B.V. Det anbefales generelt, at du ikke ammer, hvis du har hiv-infektion, da det er muligt, at din baby kan blive inficeret med hiv gennem modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Under behandlingen med Nevirapine Teva B.V. kan du opleve træthed. Udvis forsigtighed ved bilkørsel og håndtering af værktøj og maskiner. Hvis du oplever, at du bliver træt, skal du undgå at foretage dig ting, der kan være farlige, såsom bilkørsel eller brug af værktøj eller maskiner. 

3. Sådan skal du tage Nevirapine Teva B.V.

Du bør ikke tage Nevirapine Teva B.V. alene. Du bør tage det med mindst to andre antiretrovirale lægemidler. Din læge vil ordinere den kombination, som er bedst for dig. 

 

Tag altid Nevirapine Teva B.V. nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Dosis: 

 

Voksne:  

Dosis er én 200 mg nevirapin-tablet dagligt i de første 14 dage af behandlingen (opstartsfasen). Efter 14 dage er den sædvanlige dosis én 400 mg depottablet én gang dagligt. 

 

Det er meget vigtigt, at du kun tager én nevirapin 200 mg tablet dagligt i de første 14 dage af behandlingen (opstartsfasen). Hvis du får nogen form for udslæt i denne periode, må du IKKE tage Neverapine B.V., men skal kontakte din læge i stedet.  

 

Opstartsfasen på 14 dage har vist sig at nedsætte risikoen for hududslæt. 

 

Patienter, der i forvejen får ordinære tabletter eller oral suspension, kan skiftes til depottabletterne uden opstartsfase. 

 

Da nevirapin altid skal tages sammen med andre hiv-antiretrovirale lægemidler, bør du nøje følge instruktionerne for de andre lægemidler. Disse instruktioner findes i indlægssedlerne til disse lægemidler. 

 

Hvis det er nødvendigt, vil din læge undersøge tilgængeligheden af niverapin depottabletter i lavere dosis (til børn over 3 år og ældre efter opstartsfasen) eller oral suspension (for alle aldersgrupper). 

 

Du bør fortsætte behandlingen med Nevirapine Teva B.V., så længe som din læge har foreskrevet. 

 

Som forklaret under Advarsler og forsigtighedsregler vil din læge følge dig ved at få undersøgt leverfunktionen eller undersøge dig for bivirkninger såsom hududslæt. Afhængigt af resultaterne beslutter lægen, om du skal fortsætte eller afbryde behandlingen med nevirapin. Beslutningen kan også blive, at du skal genstarte behandlingen med en lavere dosis. 

 

Hvis du har nedsat lever- eller nyrefunktion, bør du kun anvende 200 mg nevirapin tabletter eller nevirapin 10 mg/ml oral suspension uanset graden af funktionsnedsættelse. Hvis der er behov for det, vil din læge undersøge tilgængeligheden af disse lægemidler. 

 

Tag kun Nevirapine Teva B.V. gennem munden. Du må ikke tygge depottabletterne. Du kan tage Nevirapine Teva B.V. med eller uden mad. 

Hvis du har taget for mange Nevirapine Teva B.V.

Tag ikke flere Nevirapine Teva B.V., end lægen har ordineret, og som beskrevet i denne indlægsseddel. Der er på nuværende tidspunkt kun få oplysninger om, hvilken effekt en nevirapin- overdosering har. Konsulter lægen, hvis du har taget flere Nevirapine Teva B.V., end du skal. 

Hvis du har glemt at tage Nevirapine Teva B.V.

Du skal undgå at springe en dosis over. Hvis du inden for 12 timer opdager, at du har glemt en dosis, så tag den glemte dosis med det samme. Hvis der er gået mere end 12 timer, skal du springe den glemte dosis over og tage næste dosis til sædvanlig tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Nevirapine Teva B.V.

Når man tager alle doser på det rigtige tidspunkt: 

 • så øger det i høj grad effekten af kombinationsbehandlingen
 • mindskes risikoen for, at hiv-infektionen bliver resistent over for den antiretrovirale behandling.

 

Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage Nevirapine Teva B.V. korrekt som anført ovenfor, medmindre din læge fortæller dig, at du skal stoppe.
 

Hvis du afbryder behandlingen med Nevirapine Teva B.V. i mere end 7 dage, vil din læge råde dig til at starte igen med en 14-dages optrapningsfase (som beskrevet ovenfor), før du igen går over til dosering 1 gang dagligt.
 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede koncentrationer af lipider og glukose i blodet. Dette er dels forbundet med forbedret helbredstilstand og livsstil og for lipidernes vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse forandringer. 

 

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Som angivet under ”Advarsler og forsigtighedsregler” ovenfor, er de mest alvorlige bivirkninger ved Nevirapine Teva B.V. alvorlige og livstruende hudreaktioner og alvorlige leverskader. Disse reaktioner opstår primært i de første 18 uger af behandlingen med nevirapin. Det er derfor en vigtig periode, hvor det kræves, at du følges nøje af din læge.  

 

Hvis du på noget tidspunkt bemærker nogen form for hududslæt, skal du omgående informere din læge. 

 

Når der kommer et hududslæt, er det normalt mildt til moderat. Hos nogle patienter kan et hududslæt, der viser sig som blærer på huden, være alvorligt og livstruende (Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse), og dødsfald har fundet sted. De fleste tilfælde af både alvorligt hududslæt og mildt/moderat hududslæt opstår i de første 6 uger af behandlingen. 

 

Hvis du får udslæt, og du føler dig syg, så skal du stoppe behandlingen og konsultere din læge med det samme

 

Overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner) kan forekomme. Sådanne reaktioner kan opstå i form af anafylaksi (en alvorlig form for allergisk reaktion) med symptomer som: 

 • udslæt
 • hævelse af ansigtet
 • vejrtrækningsbesvær
 • anafylaktisk shock.

 

Overfølsomhedsreaktioner kan også forekomme som udslæt med andre bivirkninger såsom: 

 • feber
 • blærer på huden
 • sår i munden
 • øjenbetændelse
 • hævelse af ansigtet
 • generel hævelse
 • åndenød
 • muskel- eller ledsmerter
 • reduceret antal hvide blodlegemer
 • en generel følelse af sygdom
 • alvorlige problemer med lever eller nyrer (lever- eller nyresvigt).

 

Kontakt din læge med det samme, hvis du får udslæt og nogen af de andre nævnte overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner). Sådanne reaktioner kan være livstruende.  

 

Unormal leverfunktion er set i behandling med Nevirapine Teva B.V. Dette inkluderer tilfælde af leverbetændelse, som kan opstå pludseligt og kraftigt, og leversvigt, som begge kan være dødelige.
 

Fortæl det til din læge, hvis du oplever nogen af de følgende kliniske symptomer på leverskade: 

 • appetitløshed
 • kvalme
 • opkastning
 • huden bliver gul (gulsot)
 • mavesmerter.

 

Bivirkningerne nedenfor er set hos patienter, der er behandlet med nevirapin 200 mg tabletter i løbet af en 14-dages opstartsfase: 

 

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

 • udslæt
 • feber
 • hovedpine
 • mavesmerter
 • kvalme
 • opkastning
 • løs afføring (diarré)
 • udmattelse.

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • allergiske reaktioner (overfølsomhedsreaktioner)
 • allergiske reaktioner karakteriseret ved udslæt, hævelse af ansigtet, åndenød eller anafylaktisk shock
 • lægemiddelforårsaget reaktion med systemiske symptomer (lægemiddelforårsaget reaktion med højt antal af eosinofile immunceller og systemiske symptomer)
 • pludselig og kraftig leverbetændelse
 • alvorlig og livstruende hududslæt (Stevens Johnson Syndrom/toksisk epidermal nekrolyse)
 • gulsot (huden bliver gul)
 • nældefeber
 • væskedannelse under huden
 • opkastning
 • muskelsmerter
 • ledsmerter
 • reduceret antal hvide blodlegemer
 • leverfunktionsprøver uden for normalområdet
 • reduceret phosphat i blodet
 • forhøjet blodtryk.

 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):  

 • leverbetændelse
 • reduceret antal af røde blodlegemer.

 

Bivirkningerne beskrevet nedenunder er set hos patienter, der er behandlet med nevirapin depottabletter en gang dagligt i vedligeholdelsesfasen: 

 

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

 • udslæt
 • hovedpine
 • mavesmerter
 • kvalme
 • leverbetændelse (hepatitis)
 • udmattelse
 • leverfunktionsprøver uden for normalområdet
 • feber
 • opkastning
 • løs afføring (diarré).

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • allergiske reaktioner (overfølsomhedsreaktioner)
 • allergiske reaktioner karakteriseret ved udslæt, hævelse af ansigtet, åndenød eller anafylaktisk shock
 • lægemiddelforårsaget reaktion med systemiske symptomer (lægemiddelforårsaget reaktion med højt antal af eosinofile immunceller og systemiske symptomer)
 • pludselig og kraftig leverbetændelse (hepatitis)
 • alvorlig og livstruende hududslæt (Stevens Johnson Syndrom/toksisk epidermal nekrolyse)
 • reduceret antal af røde blodlegemer
 • reduceret antal af hvide blodlegemer
 • gulsot (huden bliver gul)
 • nældefeber
 • væskedannelse under huden
 • muskelsmerter
 • ledsmerter
 • reduceret phosphat i blodet
 • forhøjet blodtryk.

 

Følgende tilfælde har også været reporteret, når nevirapin er blevet taget i kombination med andre antiretrovirale lægemidler: 

 • reduceret antal af røde blodlegemer eller blodplader
 • betændelse i bugspytkirtlen
 • nedsat eller abnorm følsomhed i huden.

 

Disse tilfælde er almindeligvis forbundet med andre antiretrovirale midler og kan forventes at opstå, når nevirapin tages i kombination med andre midler; det er dog usandsynligt, at disse tilfælde opstår på grund af behandlingen med nevirapin. 

 

Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger  

Der kan forekomme reduktion i antallet af hvide blodlegemer, og dette ses oftere hos børn. En reduktion af røde blodlegemer, der kan være relateret til behandling med nevirapin, forekommer også hyppigere hos børn. Som ved symptomer på udslæt bør du her informere din læge om enhver bivirkning. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken, blisterfolien eller beholderen (efter Exp).  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nevirapine Teva B.V. indeholder:

 • aktivt stof/aktive stoffer: nevirapin. Hver depottablet indeholder 400 mg nevirapin.
 • øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, povidon, polyethylenoxid, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Nevirapine Teva B.V. er hvide til råhvide, ovale, bikonvekse tabletter, ca. 20,5 mm lange og 10 mm brede, præget med ”400” på den ene side og uden prægning på den anden. 

 

Lægemidlet findes i blisterpakninger med 10, 10x1, 30, 30x1, 60, 60x1, 90, 90x1, 100 og 100x1 and i HDPE-beholdere med 30 depottabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V. 

Swensweg 5 

203 GA Haarlem  

Holland 

Repræsentant i Danmark:

Teva Denmark A/S  

Vandtårnsvej 83A 

2860 Søborg 

Telefon: 44 98 55 11 

E-mail: info@tevapharm.dk 

Fremstiller:

TEVA Gyógyszergyár Zrt.  

Pallagi út 13 

4042 Debrecen  

Ungarn 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Belgien: Nevirapine Teva 400 mg tabletten met verlengde afgifte/comprimés à libération prolongée/Retardtabletten 

Danmark: Nevirapine Teva B.V. 

Frankrig: Nevirapine Teva LP 400mg, comprimé à liberation prolongée  

Holland: Nevirapine retard Teva 400 mg, tabletten met verlengde afgifte  

Italien: Nevirapina Teva Italia 

Polen: Nevirapine Teva 

Portugal: Nevirapina Teva 

Spanien: Nevirapina Teva 400mg comprimidos de liberación prolongada EFG  

Storbritannien: Nevirapine Teva 400mg Prolonged-Release Tablets 

Sverige: Nevirapine Teva B.V. 

Tyskland: Nevirapin-ratiopharm 400 mg Retardtabletten 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...