Nutryelt®

konc. til infusionsvæske, opl.

Laboratoire Aguettant

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Nutryelt, koncentrat til infusionsvæske, opløsning  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Nutryelt til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til
 • andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nutryelt
 3. Sådan skal du tage Nutryelt
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Nutryelt er et koncentrat til infusionvæske, opløsning. 

 

Det indeholder 9 vigtige sporstoffer (jern, kobber, mangan, zink, fluor, jod, selen, krom og molybdæn). 

 

Disse sporstoffer er vigtige fordi kroppen ikke selv kan producere dem, men har behov for dem i meget små mængder, for at kunne fungere optimalt. 

 

Nutryelt bruges til at tilføre sporstoffer til voksne, som har brug for intravenøs (gennem en vene) ernæring. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge NUTRYELT

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Nutryelt:

 • hvis du er allergisk over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nutryelt (angivet i punkt 6).
 • hvis niveauet af et eller flere af produktets indholdstoffer, er unormalt højt i dit blod (spørg din læge hvis du er i tvivl).
 • Hvis du har udtalt kolestase (gulfarvning af huden eller det hvide af øjnene på grund af problemer med lever eller blod).
 • hvis du har for meget kobber (Wilsons sygdom) eller jern i kroppen (hæmokromatose).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Nutryelt hvis du: 

 • har problemer med nyrerne
 • har problemer med leveren så som mild kolestase (nedsat leverfunktion med gulfarvning af huden eller det hvide af øjnene).
 • De får gentagne blodtransfusioner.
 • Du har diabetes og tager insulin-lægemiddel.
 • Du har problemer med skjoldbruskkirtlen, eller du tager medicin indeholdende jod (f.eks. antiseptika med jod).

 

Niveauet af sporstoffer i blodet vil blive målt regelmæssigt af din læge under behandlingen, og din læge vil justere dosis af Nutryelt i overensstemmelse hermed. 

Børn

Nutryelt må ikke anvendes til børn og unge. 

Brug af anden medicin sammen med Nutryelt

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder især jernsalte (oralt). 

Brug af Nutryelt sammen med alkohol

Ikke relevant 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Nutryelt må ikke anvendes under graviditet og amning med mindre lægen vurderer at det er absolut nødvendigt. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ikke relevant 

Nutryelt indeholder natrium og kalium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. ampul, hvilket vil sige at det i det væsentlige er natriumfrit.
Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol kalium (39 mg) pr. ampul, dvs. praktisk talt "kaliumfrit". 


Spørg din læge eller apotekspersonalet hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af denne medicin. 

3. Sådan skal du bruge NUTRYELT

Nutryelt er kun beregnet til voksne patienter. 

Nutryelt vil blive givet til dig intravenøst (gennem en vene) af en sygeplejerske eller læge. Brug altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Instruktioner for fortynding for Nutryelt før administration

Nutryelt må ikke administreres i dets oprindelige form. Nutryelt skal fortyndes eller blandes ved let omrysten under tilberedningen ved strenge aseptiske betingelser, før infusion. 

Nutryelt skal fortyndes med hensyn til den endeligt ønskede osmolaritet. For eksempel : 

 • 10 ml til 20 ml Nutryelt kan fortyndes i mindst 250 ml natriumchlorid 0,9% opløsning til infusion.
 • 10 ml til 20 ml Nutryelt kan fortyndes i mindst 250 ml glukose 5% opløsning til infusion.

 

pH af 20 ml NUTRYELT efter rekonstitution med 250 ml natriumchlorid 0,9 % vil være 3,3 eller 3,3-3,4 med glukose 5 %. 

pH på 3,3-3,4 

 

Den rekonstituerede opløsning til infusion skal inspiceres visuelt før anvendelse. Kun en klar opløsning uden partikler må anvendes. 

 

Opbevar ikke delvist anvendte beholdere og smid al udstyr ud efter brug. 

 

Forligeligheden med opløsninger, som administreret samtidigt gennem en fælles kanyle, skal være sikret. 

 

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer. 

 

Nedbrydningen af ascorbinsyre i parenterale ernæringsvæsker fremskyndes ved tilstedeværelse af sporstoffer. Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført i dette afsnit. 

 

Nutryelt må ikke anvendes som vehikel for andre lægemidler. 

Den sædvanlige dosis

Din læge vil afgøre, hvilken dosis der er den rette for dig. 

Den anbefalede daglige dosis er 1 ampul (10 ml) Nutryelt. Din læge kan give dig op til 2 ampuller dagligt. 

 

Brug til børn  

Nutryelt må ikke anvendes til børn og unge. 

Der bør anvendes et produkt specifikt beregnet til børn og unge til at give dem sporstoffer, når de har brug for intravenøs (i en vene) ernæring. 

Hvis du har taget for meget Nutryelt

Din læge vil stoppe behandlingen med Nutryelt med det samme, og foretage de nødvendige laboratorieprøver, hvis der er mistanke om overdosis. 

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Nutryelt, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du holder op med at bruge Nutryelt

Ikke relevant 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Fortæl det til din læge hvis du bemærker en eller flere af følgende: 

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data) 

 • Smerte på indgivelsesstedet
 • Allergiske reaktioner inklusiv anafylaktiske reaktioner, som kan være dødelige, er rapporteret hos patienter, der har fået jernholdige produkter intravenøst.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med et almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Kemisk og fysisk stabilitet efter fortynding er dokumentert i 48 timer ved 25°C, beskyttet mod lys.  

 

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme efter fortynding. 

Anvendelse af andre opbevaringstider og -betingelser er på brugerens eget ansvar. 

 

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke fryses. 

 

Beholderen opbevares i ydre karton for at beskytte mod lys. 

 

Forud for anvendelse kontrolleres det om opløsningskoncentratet til infusion er homogent, at beholderen ikke er beskadiget og er fri for partikler. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nutryelt indeholder:

Aktive stoffer:  

 

For 10 ml Nutryelt 

Zink (Zn) 

10000 μg 

(som zinkgluconat) 

Kobber (Cu) 

300 μg 

(som kobbergluconat) 

Mangan (Mn) 

55 μg 

(som mangangluconat) 

Fluor (F) 

950 μg 

(som natriumfluorid) 

Jod (I) 

130 μg 

(som kaliumiodid) 

Selen (Se) 

70 μg 

(som natriumselenit) 

Molybdæn (Mn) 

20 μg 

(som natriummolybdat) 

Krom (Cr) 

10 μg 

(som kromchlorid) 

Jern (Fe) 

1000 μg 

(som ferrogluconat) 

 

pH: 2,6 til 3,2 

Osmolaritet: 60 til 100 mosm/L  

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Saltsyre og vand til injektionsvæsker. 

Udseende og pakningsstørrelser

Nutryelt er et klart, krystalklart og svagt gult koncentrat til infusionsvæske, opløsning i en 10 ml ampul. 

Nutryelt er pakket i pakninger på 10, 25 og 50 ampuller.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Laboratoire Aguettant 

1 rue Alexander Fleming  

69007 LYON 

Frankrig 

Fremstiller

Laboratoire AGUETTANT  

Lieu-dit ”Chantecaille” 

07340 CHAMPAGNE SERRIERES 

Frankrig 

 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne: 

 

Belgien: NUTRYELT, solution à diluer pour perfusion / Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslosung / Concentraat voor oplossing voor infusie  

Danmark: Nutryelt  

Finland: NUTRYELT, infuusiokonsentraatti, liuosta varten  

Frankrig: NUTRYELT, solution à diluer pour perfusion  

Grækenland: NUTRYELT, πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση  

Holland: NUTRYELT, concentraat voor oplossing voor infusie  

Irland: SUPPLYELT, concentrate for solution for infusion  

Italien: SUPPLYELT  

Luxembourg: NUTRYELT, solution à diluer pour perfusion  

Norge: NUTRYELT, Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning  

Østrig: NUTRYELT, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslosung  

Polen: NUTRYELT  

Portugal: NUTRYELT  

Spanien: NUTRYELT, concentrado para solución para perfusión  

Storbritannien: NUTRYELT, concentrate for solution for infusion  

Sverige: Nutryelt, koncentrat till infusionsvätska, lösning  

Tjekkiet: NUTRYELT, Koncentrát pro infuzní roztok  

Tyskland: ADDEL TRACE, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslosung  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...