Cabaser

tabletter 1 mg og 2 mg

Pfizer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cabaser®  

1 mg og 2 mg tabletter  

cabergolin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Cabaser til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cabaser
 3. Sådan skal du tage Cabaser
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Cabaser er et middel mod Parkinsons sygdom af typen dopamin-agonister. Cabaser øger virkningen af dopamin (et signalstof i hjernen), så symptomer på Parkinsons sygdom som muskelstivhed og rysten bliver mindre. Desuden nedsætter Cabaser ufrivillige bevægelser. 

 

Du kan tage Cabaser til behandling af Parkinsons sygdom, hvis anden medicin mod Parkinsons sygdom (af typen non-ergolinderivat) ikke virker, eller hvis du ikke kan tåle den. Du kan få Cabaser enten alene eller sammen med anden medicin mod Parkinsons sygdom (f.eks. kombinationspræparaterne med levodopa og dopadecarboxylase-hæmmer). 

 

Lægen kan have givet dig Cabaser for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cabaser

Tag ikke Cabaser:

 • hvis du er allergisk over for cabergolin, lignende stoffer (sekalealkaloider) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cabaser (angivet i punkt 6).
 • hvis du har eller har haft sygdomme i dine lunger, hjertehinde eller bughule med dannelse af bindevæv (fibrose).
 • hvis du skal have langtidsbehandling med Cabaser og har eller tidligere har haft fibrotiske reaktioner (arvæv), der har påvirket dit hjerte.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Cabaser: 

 • hvis du har eller har haft alvorlige sindslidelser.
 • hvis du har meget dårlig lever.
 • hvis du har dårlige nyrer.
 • hvis du har alvorlig sygdom i hjerte, lunger eller blodkar.
 • hvis du har mavesår eller blødning fra mave eller tarm.
 • hvis du har dårligt blodomløb i fingre og tæer (Raynauds sygdom).
 • hvis du får medicin, der sænker blodtrykket.
 • hvis du har eller tidligere har haft fibrotiske reaktioner (arvæv), der har påvirket dit hjerte, lunger eller underliv. Hvis du skal have langtidsbehandling med Cabaser, vil din læge før behandlingsstart kontrollere, om dit hjerte, dine lunger og nyrer er velfungerende. Lægen vil også sørge for, at du inden behandlingsstart og med jævne mellemrum under behandlingen får foretaget et ekkokardiografi (en ultralydstest af hjertet). Hvis der opstår fibrotiske reaktioner, skal behandlingen afbrydes.

Fortæl din læge, hvis du eller din familie/behandler bemærker, at du udvikler stærk trang eller adfærd, som er usædvanlig for dig, eller hvis du ikke kan modstå lysten eller fristelsen for at udføre bestemte aktiviteter, som kan skade dig selv eller andre. Denne form for opførsel kaldes sygelige vane- og impulshandlinger og kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormal stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser. Der kan være behov for, at din læge ændrer dinbehandling. 

Du skal straks kontakte lægen, hvis du får:

 • åndedrætsbesvær, kortåndethed, vedvarende hoste eller brystsmerter
 • smerter i lænden eller i siden og hævelser i benene samt evt. ømhed i maven
 • problemer med hjertet, ledsaget af hoste, åndenød, brystsmerter og hævede ben.

Du skal være opmærksom på følgende:

 • Hvis du tager Cabaser i lang tid, kan dine lunger og hjerte blive påvirket. Dette viser sig ved slim i lungerne, åndenød og tendens til hævede ben. Kontakt lægen.
 • Du kan blive svimmel eller føle dig svag, når du rejser dig hurtigt op (på grund af lavt blodtryk).
 • Behandling med Cabaser kan gøre, at du pludseligt falder i søvn, nogle gange uden at være søvnig. Derfor skal du være forsigtig, hvis du kører bil, motorcykel eller cykel eller betjener maskiner, mens du tager Cabaser. Tal med lægen.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Cabaser. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Cabaser

Fortæl altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Tal med din læge, hvis du bruger medicin mod: 

 • skizofreni og andre psykiske sygdomme (phenothiazin (f.eks. levomepromazin, perphenazin)), butyrophenon (f.eks. haloperidol) og thioxanthen (f.eks. zuclopenthixol, chlorprothixen)
 • kvalme og opkastning (metoclopramid)
 • betændelse (af typen makrolider, f.eks. erythromycin)
 • for højt blodtryk
 • svampeinfektioner (itraconazol)
 • migræne (f.eks. ergotamin).

Tal også med lægen, hvis du tager anden medicin mod Parkinsons sygdom. 

Brug af Cabaser sammen med mad og drikke

Du skal tage Cabaser i forbindelse med et måltid. Du skal tage Cabaser med et glas vand.  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Cabaser. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun tage Cabaser efter aftale med lægen.
 

Hvis du bliver gravid under behandlingen, skal du kontakte lægen. Din læge vil muligvis stoppe behandlingen. Hvis du har taget Cabaser, skal du undgå at blive gravid mindst 1 måned efter, at behandling med Cabaser er afsluttet.
 

Hvis du er i den fødedygtige alder, bør du bruge sikker prævention, så længe du tager Cabaser og i mindst 1 måned efter behandlingen er afsluttet. Tal med lægen. 

 

Amning  

Du må ikke tage Cabaser, hvis du ammer. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cabaser kan især i starten af behandlingen give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
 

I de første 4 dage af behandlingen skal du være forsigtig med at køre bil, motorcykel eller cykle, da du kan få lavt blodtryk i starten af behandlingen.
 

Behandling med Cabaser kan gøre, at du pludseligt falder i søvn, nogle gange uden at være søvnig. Derfor skal du være forsigtig, hvis du kører bil, motorcykel eller cykel eller betjener maskiner, mens du tager Cabaser. Hvis du bliver søvnig eller pludseligt falder i søvn, må du ikke køre bil, motorcykel eller cykel og du må heller ikke arbejde med værktøj eller maskiner, hvor nedsat opmærksomhed kan bringe dit eget eller andres liv og helbred i fare. Tal med lægen. 

Cabaser indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Cabaser

Tag altid Cabaser nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og ældre  

 

Hvis du er i behandling med Cabaser for første gang  

Startdosis: ½ tablet af 1 mg (i alt 0,5 mg) dagligt. 

 

Hvis du også får levodopa:  

Startdosis: 1 tablet af 1 mg (i alt 1 mg) dagligt. 

 

Herefter vil lægen i begge tilfælde langsomt øge dosis, indtil du får fuld virkning af medicinen: almindeligvis op til i alt 2-3 mg dagligt. 

 

Dosis må ikke overstige 3 mg dagligt. 

 

Du skal tage Cabaser i forbindelse med et måltid. Du skal tage Cabaser med et glas vand. 

 

Brug til børn og teenagere  

Tal med lægen. 

 

Nedsat nyrefunktion  

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Cabaser tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Cabaser, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Hvis du har taget for meget Cabaser, kan du få kvalme, opkastning, smerter i maven, forvirring, akut sindssygdom, hallucinationer og svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk. 

Hvis du har glemt at tage Cabaser

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Cabaser

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos mere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Lidelser i hjerteklapperne, f. eks. betændelse (perikardit) eller væskeansamlinger i hjertesækken (perikardieekssudat). De tidlige symptomer på dette viser sig ved en eller flere af følgende tilstande: åndedrætsbesvær, åndenød, smerter i brystet eller ryggen og hævede ben. Hvis du oplever nogen af disse symptomer, skal du straks kontakte lægen.

 

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Smerter i brystet evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.

 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Overfølsomhedsreaktioner. Kontakt lægen
 • Smerter i brystet, åndenød, hoste og feber pga. væske i lungehinden. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Sindslidelser. Kontakt lægen
 • Ufrivillige bevægelser. Forsvinder ikke efter at du er stoppet med behandlingen. Kontakt lægen.

 

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)  

 • Tiltagende åndenød pga. dannelse af bindevæv i lungerne. Kontakt læge eller skadestue.

 

Hyppigheden er ikke kendt  

 • Betændelse i lungehinden, med smerter i brystet, åndenød, hoste og feber. Kontakt straks læge eller skadestue
 • Fortykkelse af lungehinden pga. bindevæv med åndenød. Kontakt læge eller skadestue
 • Træthed, vægttab, feber, smerter i lænd eller bækken pga. fortykkelse af bindevævet i bughulen. Kontakt lægen
 • Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos mere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Hævede fødder, ankler og hænder
 • Kvalme.

 

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue
 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning
 • Søvnforstyrrelser
 • Forvirring
 • Øget seksualtrang (libido)
 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Kraftesløshed og svaghed
 • Svimmelhed evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk
 • Søvnighed
 • Fordøjelsesbesvær med smerter i maven, sure opstød, kvalme, opkastning og forstoppelse
 • Ufrivillige bevægelser.

 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Vrangforestillinger. Kan være alvorligt. Tal med lægen
 • Tendens til pludseligt at falde i søvn. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen
 • Udtalt træthed
 • Rødme, varmefornemmelse og brændende smerter af især hænder og fødder
 • Udslæt
 • Træthed
 • Vand i kroppen. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen
 • Påvirkning af leverens funktion.

 

Hyppigheden er ikke kendt  

 • Hvide fingre og tæer med snurren og kuldefornemmelse. Kan blive alvorligt. Kontakt lægen
 • Truende evt. voldelig adfærd. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112
 • Rysten
 • Nedsat syn
 • Luftvejslidelser
 • Brystsmerter
 • Hårtab
 • Lægkramper
 • Sygelig spilletrang (ludomani)
 • Unormalt øget seksuel aktivitet.

 

Du kan opleve følgende bivirkninger: 

 • Manglende evne til at modstå trangen til at gøre noget som kan være skadeligt, hvilket kan være:
  • Sygelig spilletrang på trods af alvorlige personlige eller familiære konsekvenser
  • Ændret eller øget seksuel interesse og opførsel, der skaber bekymring for dig eller andre, for eksempel øget sexlyst
  • Ukontrolleret og overdreven shopping eller brug af penge
  • Spiseorgie (spiser store mængder mad på meget kort tid) eller tvangsspisning (spiser mere mad end normalt eller mere end der skal til for at gøre dig mæt).

Fortæl din læge, hvis du oplever nogen af disse symptomer. Lægen vil diskutere måder at reducere og kontrollere disse symptomer. 

 

Cabaser kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. påvirkning af leveren og nyrerne, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel  

Opbevar Cabaser i original beholder, tæt tillukket, da det er følsomt for fugt. 

Brug ikke Cabaser efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cabaser 1 mg og 2 mg indeholder:

Aktivt stof: cabergolin. 

Øvrige indholdsstoffer er: vandfri lactose; leucin. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Cabaser 1 mg er hvide, ovale tabletter med delekærv. Tabletterne er mærket ”7” på venstre side af delekærven og ”01” på højre side af delekærven.  

 

Cabaser 2 mg er hvide, ovale tabletter med delekærv. Tabletterne er mærket ”7” på venstre side af delekærven og ”02” på højre side af delekærven. I tabletglassets låg er der et fugtabsorberende stof, som du ikke må fjerne. 

 

I plastikbeholderens låg er der et fugtabsorberende stof, som du ikke må fjerne. 

 

Pakningsstørrelser  

1 mg og 2 mg tabletter: 

Et tabletglas med 20 og 30 stk  

En plastikbeholder med 30 stk. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup. 

Fremstiller

Pfizer Italia S.r.l., I-63100 Marino del Tronto, Ascoli Piceno, Italien. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...